Campanella - Gunes

Campanella - Gunes - NSZ Tommaso Campanella (1568-1639),...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖNSÖZ Tommaso Campanella (1568-1639), dü ş üncelerini yirmi yedi yıllık hapis hayatıyla ödemi ş bir dü ş ünce kahramanıdır. Onun ya ş adı ğ ı dönem, Avrupa katolik dünyasının parçalanmaya ba ş ladı ğ ı, modern dünyayı hazırlayan politik, ekonomik ve kültürel olayların olu ş tu ğ u günlere rastlar. Daha XIV. ve XV. yüzyıllarda, katolik Kilisesinin katı dogmalarına, büyük ve haksız zenginli ğ ine, derebeylik düzeninin kötülüklerine kar ş ı, çe ş itli tarikatların önderli ğ inde, yer yer ba ş gösteren ayaklanmalar Avrupa'yı ba ş tan ba ş a saran bir nitelik kazanmı ş tı. Bir yandan Kilisenin, bir yandan da kral kuvvetlerinin bastırıp ortadan kaldırdı ğ ı bu tarikat ayaklanmaları, ba ş ka ba ş ka yerlerde, ba ş ka adlarla yeniden örgütlenip harekete geçiyordu. İş te, Bohemya'da uzun süre etkin olan Picard'lar ya da Adamist'ler! İş te, İ talya, Fransa ve Almanya'da «insanın bu dünyada mutlu olmasını» isteyen Beggard'lar! İş te, İ ngiltere'deki Wyclif'çiler, orta Avrupa'daki Hus'cular! Bütün bu tarikatlar, dinsel yenilikler yanında, daha haklı bir toplumsal düzen kurma çabası içindeydiler. Hus'cuların bir kolu olan Taborit'ler, dinsel törenlerin bir ço ğ unu atmakla kalmıyor, din reformunu mal ortaklı ğ ına dayanan toplumsal bir devrimle tamamlamak istiyorlardı. İş te, Campanella bu toplumcu görü ş ten, bu devrimci ilkelerden yola çıkar ve «Ben do ğ acak yeni sabahların çan sesiyim» der. Ne yazık ki, ufukta beliren bu yeni sabahı göremiyecektir. Ama, onun adı felsefe ve sosyal doktrinler tarihinde, bir müjdeci olarak, ya ş amı ş ve ya ş ayacaktır. Campanella, İ talya'da Calabria bölgesinde Stilo kasabasında dünyaya geliyor. Daha küçük ya ş tan, üstün zekâsı ve okumaya olan a ş ırı tutkunlu ğ uyla dikkati çekiyor. On üç ya ş ında çe ş itli konular üstüne ş iirler yazıyor, uzun uzun söylevler veriyor. On be ş ya ş ında Cosenza dominiken manastırına giriyor ve orada Aquino'lu ermi ş Augustinus'un « Ş omma Theologica»sını defalarca okuyor. Çok geçmeden manastırda okumadı ğ ı eser kalmıyor. Bilgiye olan susuzlu ğ unu bir ş iirinde ş öyle dile getiriyor: «Dünyanın bütün kitapları doyuramaz kafamın açlı ğ ını. Neler neler okumadım! Ama yine de kafamın açlı ğ ından ölüyorum. .. Anlayı ş ım arttıkça, bilgim eksiliyor. ..» Dinsel konulardan az zamanda bıkan Campanella, felsefeye veriyor kendini. Büyük İ talyan filozofu Telesio'da aradı ğ ı önderi buluyor. Do ğ ruyu kitaplardan çok, tabiatın gözleminde arayan Telesio, Aristoteles'in bütün bir ça ğ ı etkileyen felsefesine kar ş ı tabiat felsefesini savunuyordu. Bu amaçla da Academia Telesiana adıyla bir felsefe derne ğ i kurmu ş tu. Telesio'nun temel dü ş üncesi ş uydu: Bilim soyut kavramlardan de ğ il, gerçek varlıklardan yola çıkmalıdır; deney, bilimin ba ş vurması gereken temel kuraldır. Campanella yirmi iki ya
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 52

Campanella - Gunes - NSZ Tommaso Campanella (1568-1639),...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online