{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Campanella - Gunes - NSZ Tommaso Campanella(1568-1639...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖNSÖZ Tommaso Campanella (1568-1639), dü ş üncelerini yirmi yedi y ı ll ı k hapis hayat ı yla ödemi ş bir dü ş ünce kahraman ı d ı r. Onun ya ş ad ı ğ ı dönem, Avrupa katolik dünyas ı n ı n parçalanmaya ba ş lad ı ğ ı , modern dünyay ı haz ı rlayan politik, ekonomik ve kültürel olaylar ı n olu ş tu ğ u günlere rastlar. Daha XIV. ve XV. yüzy ı llarda, katolik Kilisesinin kat ı dogmalar ı na, büyük ve haks ı z zenginli ğ ine, derebeylik düzeninin kötülüklerine kar ş ı , çe ş itli tarikatlar ı n önderli ğ inde, yer yer ba ş gösteren ayaklanmalar Avrupa'y ı ba ş tan ba ş a saran bir nitelik kazanm ı ş t ı . Bir yandan Kilisenin, bir yandan da kral kuvvetlerinin bast ı r ı p ortadan kald ı rd ı ğ ı bu tarikat ayaklanmalar ı , ba ş ka ba ş ka yerlerde, ba ş ka adlarla yeniden örgütlenip harekete geçiyordu. İş te, Bohemya'da uzun süre etkin olan Picard'lar ya da Adamist'ler! İş te, İ talya, Fransa ve Almanya'da «insan ı n bu dünyada mutlu olmas ı n ı » isteyen Beggard'lar! İş te, İ ngiltere'deki Wyclif'çiler, orta Avrupa'daki Hus'cular! Bütün bu tarikatlar, dinsel yenilikler yan ı nda, daha hakl ı bir toplumsal düzen kurma çabas ı içindeydiler. Hus'cular ı n bir kolu olan Taborit'ler, dinsel törenlerin bir ço ğ unu atmakla kalm ı yor, din reformunu mal ortakl ı ğ ı na dayanan toplumsal bir devrimle tamamlamak istiyorlard ı . İş te, Campanella bu toplumcu görü ş ten, bu devrimci ilkelerden yola ç ı kar ve «Ben do ğ acak yeni sabahlar ı n çan sesiyim» der. Ne yaz ı k ki, ufukta beliren bu yeni sabah ı göremiyecektir. Ama, onun ad ı felsefe ve sosyal doktrinler tarihinde, bir müjdeci olarak, ya ş am ı ş ve ya ş ayacakt ı r. Campanella, İ talya'da Calabria bölgesinde Stilo kasabas ı nda dünyaya geliyor. Daha küçük ya ş tan, üstün zekâs ı ve okumaya olan a ş ı r ı tutkunlu ğ uyla dikkati çekiyor. On üç ya ş ı nda çe ş itli konular üstüne ş iirler yaz ı yor, uzun uzun söylevler veriyor. On be ş ya ş ı nda Cosenza dominiken manast ı r ı na giriyor ve orada Aquino'lu ermi ş Augustinus'un « Ş omma Theologica»s ı n ı defalarca okuyor. Çok geçmeden manast ı rda okumad ı ğ ı eser kalm ı yor. Bilgiye olan susuzlu ğ unu bir ş iirinde ş öyle dile getiriyor: «Dünyan ı n bütün kitaplar ı doyuramaz kafam ı n açl ı ğ ı n ı . Neler neler okumad ı m! Ama yine de kafam ı n açl ı ğ ı ndan ölüyorum... Anlay ı ş ı m artt ı kça, bilgim eksiliyor...» Dinsel konulardan az zamanda b ı kan Campanella, felsefeye veriyor kendini. Büyük İ talyan filozofu Telesio'da arad ı ğ ı önderi buluyor. Do ğ ruyu kitaplardan çok, tabiat ı n gözleminde arayan Telesio, Aristoteles'in bütün bir ça ğ ı etkileyen felsefesine kar ş ı tabiat felsefesini savunuyordu. Bu amaçla da Academia Telesiana ad ı yla bir felsefe derne ğ i kurmu ş tu. Telesio'nun temel dü ş üncesi ş uydu: Bilim soyut kavramlardan de ğ il, gerçek varl ı klardan yola ç ı kmal
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}