Can Dundar - Buyulu Fener

Can Dundar - Buyulu Fener - Byl Fener 1 Can Dndar BYL FENER...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Büyülü Fener Can Dündar ___________________________________ __________________________________ 1 BÜYÜLÜ FENER Can Dündar İ mge Kitabevi _____________________________________________________________________ WWW.MAXIMUMBILGI.COM
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Büyülü Fener Can Dündar ___________________________________ __________________________________ 2 Beni sinemayla tan ı ş t ı ran sevgili hocam Prof. . Dr. Mahmut Tali Öngören'in an ı s ı na. .. _____________________________________________________________________ WWW.MAXIMUMBILGI.COM
Background image of page 2
Büyülü Fener Can Dündar ___________________________________ __________________________________ 3 İ çindekiler Sadakat-siz misiniz? Ruhumuzun Köprüleri Kesi ş en Vücutlar Yeni Senaryo Pearl Harbor Neden Tutmad ı ? Paris-Teksas-Türkiye Çikolata Yerli Othello İ hanet "A ğ lama! Sava ş ı n Yönetmenleri Hayat Güzeldir Yüzük Karde ş li ğ i K ı ymetlimiz Kahramanlar Devrinin Sonu Y ı ld ı z Sava ş lar ı As ı l "Kar ı nca Z" Yasaklanmal ı ! Birkaç İ yi Adam Silici Azraille Randevu "Sorry!. ." Perdedeki Türkiye Alan Parker da Pi ş mand ı K ı z ı m Olmadan Asla! Bat ı Duyguyu Ar ı yor Atatürk Filmi mi? Çekin de Görelim! Geç Gelen "Yol"cu Masumuz, Hepimiz Uzun Sürmü ş Bir İ ntihar "Bay E" Ben miyim? Arzu Dolu Bir Gece "Bu Yollar Uzak, Pornolar Tuzak Bana! Kendi Taklidini Oynayan Kad ı n Türkan Ş oray Son Ş ark ı Rosebud Feri Sönmü ş Y ı ld ı zlar Yanl ı ş Zaman Yanl ı ş İ nsan Parayla Saadet Ş aban' ı n Ölümü İ ki Binaya A ğ ı t Bir Sineman ı n Taziye Defteri Büyülü Fener _____________________________________________________________________ WWW.MAXIMUMBILGI.COM
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Büyülü Fener Can Dündar ___________________________________ __________________________________ 4 Sadakat-siz misiniz? Harikulade bir ev. .. Piyanonun üstünde on bir y ı ll ı k ideal bir evlili ğ in saadet foto ğ raflar ı ... yak ı ş ı kl ı ve anlay ı ş l ı bir e ş ... dokuz ya ş ı nda bir çocuk. .. köpek. .. tenis dersleri. .. türlü çe ş it hobiler. .. "Bir kad ı n daha ne ister?" "Sadakatsiz" filmi bu soruyu kad ı nlar ı n kafas ı na kak ı yor. Hem de öyle kurnazca yap ı yor ki bunu, seyreden kad ı nlar ba ş roldeki Connie'nin yerinde olmaya can ats ı n diye koca rolünü "dayan ı lmaz" Richard Gere'e oynat ı yor. Ve Connie, bütün bunlar ı riske at ı p e ş ini (o güzelim adam ı ) bir serseriyle aldat ı yor. *** Adrian Lyne'in ihanet edenler ya da akl ı ndan geçirenler için çekti ğ i bir korku filmi "Sadakatsiz". .. Lyne, daha önce "Öldüren Cazibe"de aldatan erke ğ in ba ş ı na gelebilecekler konusunda gözümüzü korkutmu ş tu. Tehdit s ı ras ı kad ı nlarda. .. Rüzgârl ı bir gün. .. sokakta "hayta"yla tesadüfi çarp ı ş ma. .. dizden yaralanma. .. tedavi için eve davet. .. "rüzgâra kap ı lma". .. mantoyu ç ı kart ı rkenki ilk s ı cak temas ı n ba ş döndüren ürpertisi. .. Evde ütü bula ş ı k, burada Frans ı z â ş ı k; evde çocukla ödev, burada ç ı t ı rla pe ş rev. .. Connie, kalsa e ş ine ihanet edecektir; kalmasa kendine. .. Kal ı r. "Serseri"nin kad ı n ayartmakta kulland ı ğ ı rubailer kitab ı nda Ömer Hayyam "Bu an, senin hayat ı n" demektedir. "O an" için hayat ı n ı gözden ç ı kar ı r. "Hata yapt ı m" endi ş esine " Ş eytan" ı n müsekkini haz ı rd ı r: "Hata yoktur. .. yapt ı ğ ı n ve yapmad ı ğ ı n ş eyler vard ı r".
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 90

Can Dundar - Buyulu Fener - Byl Fener 1 Can Dndar BYL FENER...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online