Canan Adomilli - Ayni Fikirdeyim Anlama Beni

Canan Adomilli - Ayni Fikirdeyim Anlama Beni - chikka BOO...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
chikka BOO aynı fikirdeyim. anlama beni canan adomilli Zed Yay ı n: 19 Edebiyat dizisi: 7 chikka BOO canan adomilli 1. Bask ı : Aral ı k 1997 Kapak Resimi: Canan Adomilli Kapak Uygulama: Celal Erciyes Dizgi/Düzelti: Müge Ofset Haz ı rl ı k: Pi Tan ı t ı m (0.212) 245 28 03 Kapak/ İ ç Bask ı : Sistem Ofset (0.212) 501 82 87 Cilt: Azizkan Mücellit (0.212) 612 79 93 © Zed Yay ı İ LL İ ISBN: 975-7026-17-4
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
İ stiklâl Cad. Büyük Parmakkap ı Sk. No: 7/4 Beyo ğ lu- İ stanbul Tel/Fax: (0.212) 245 28 03 - 249 26 53 ( Zed Yay ı n Bir P İ YA Kurulu ş udur) chikka BOO AYNI F İ K İ RDEY İ M. ANLAMA BEN İ F CANAN ADOM İ LL İ İ Ç İ NDEK İ LER Scylla and Charibdes, See The Destiny I Sold; 5 A Short Telephone Call; 11 Inside Out; 17 Blue Hotel; 25 K ı rm ı z ı Ş emsiye; 35 Zehirli İ kura; 45 A ş k Çok Eflatun Bir Ş eydir; 51 Oh, Carson! Mendilimi Yere Dü ş ürdüm; 57 The Bramble I; 67 The Bramble ll; 73 Bu kitap, sulardaki gümü ş simli bal ı klara ithaf edildi ya da Kitap için te ş ekkür edecek olsayd ı ;
Background image of page 2
*Büyük Britanya'ya, * İ lhamlar ı na, *Kitab ı n gerçek kahramanlar ı na; Eric, Philiph, Richard Bronson, Yoshimasa, Robson, IKKYU, Gian Marco ve ejderhalara * Ş izofrengi ailesi ve doktoru Ercan'a, *Chikka Boo’nun sözcüklerini bir k ı r evinde, mum ı ş ı ğ ı nda, macintoshta a ş kla dizen Müge’sine, *Bütün ilhamlar ı n ı sessizce destekleyen, Sir Krztsztof Antoni beyefendiye, *Arkada ş ı n ı n kütüphanesinden kitab ı n ı gizlice çal ı p okuyan herkese te ş ekkür ederdi. . Chikka Boo, gerçek bir hayal ürünü karma ş as ı d ı r. Lola’n ı n yaln ı zca kendisi ve dostlar ı için görmü ş oldu ğ u bir ö ğ le sonras ı RÜYA’s ı d ı r. Sonra bir çe ş it RE-MIX olarak kurgulanm ı ş t ı r. Kitab ı n ço ğ u, Ş izofrengi dergide, Lola'n ı n bir zamanlar yazd ı klar ı ndan müte ş ekküldür. E ğ er C.B hakk ı nda bir ş eyler söylemek isterseniz, PK. . .. Levent, İ stanbul adresine postalay ı n. İ çinize atmay ı n, daralmay ı n.. C i a o! Canan Adomilli
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
SCYLLA AND CHARIBDES, SEE THE DESTINY I SOLD. . “bir büyük f ı rt ı na koptu telgraf telleri koptu ç ı ğ l ı k atarak ko ş uyorum kasabay ı boydan boya. ..” T.WILLIAMS güne ş e y ı ld ı za aya, sonra hamdullah’a inan ı yordu. aptal oldu ğ unu, renklerin tümüyle mora çald ı ğ ı bir anda, subtropikal bir yerde ö ğ renecek. ö ğ lene lahanal ı pirinç yiyecek. gülücüklü gözleri, k ı vr ı ml ı saçlar ı . aynaya, foto ğ rafa bak ı nca ş u güzelli ğ i... ş a ş ı r ı yorsun. a ğ z ı n ı n ş ekil al ı ş ı . o sanki o de ğ il. et ya da sebze de ğ il. çavu ş üzümü de ğ il. bir tuhaf de ğ il. merküri’nin k ı z ı de ğ il. terazi. birinci bölüm. grubu hava. çak
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 45

Canan Adomilli - Ayni Fikirdeyim Anlama Beni - chikka BOO...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online