{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Canan Adomilli - Ayni Fikirdeyim Anlama Beni

Canan Adomilli - Ayni Fikirdeyim Anlama Beni - chikka BOO...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
chikka BOO ayn ı fikirdeyim. anlama beni canan adomilli Zed Yay ı n: 19 Edebiyat dizisi: 7 chikka BOO canan adomilli 1. Bask ı : Aral ı k 1997 Kapak Resimi: Canan Adomilli Kapak Uygulama: Celal Erciyes Dizgi/Düzelti: Müge Ofset Haz ı rl ı k: Pi Tan ı t ı m (0.212) 245 28 03 Kapak/ İ ç Bask ı : Sistem Ofset (0.212) 501 82 87 Cilt: Azizkan Mücellit (0.212) 612 79 93 © Zed Yay ı n & Canan ADOM İ LL İ ISBN: 975-7026-17-4
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
İ stiklâl Cad. Büyük Parmakkap ı Sk. No: 7/4 Beyo ğ lu- İ stanbul Tel/Fax: (0.212) 245 28 03 - 249 26 53 ( Zed Yay ı n Bir P İ YA Kurulu ş udur) chikka BOO AYNI F İ K İ RDEY İ M. ANLAMA BEN İ F CANAN ADOM İ LL İ İ Ç İ NDEK İ LER Scylla and Charibdes, See The Destiny I Sold; 5 A Short Telephone Call; 11 Inside Out; 17 Blue Hotel; 25 K ı rm ı z ı Ş emsiye; 35 Zehirli İ kura; 45 A ş k Çok Eflatun Bir Ş eydir; 51 Oh, Carson! Mendilimi Yere Dü ş ürdüm; 57 The Bramble I; 67 The Bramble ll; 73 Bu kitap, sulardaki gümü ş simli bal ı klara ithaf edildi ya da Kitap için te ş ekkür edecek olsayd ı ;
Background image of page 2
*Büyük Britanya'ya, * İ lhamlar ı na, *Kitab ı n gerçek kahramanlar ı na; Eric, Philiph, Richard Bronson, Yoshimasa, Robson, IKKYU, Gian Marco ve ejderhalara * Ş izofrengi ailesi ve doktoru Ercan'a, *Chikka Boo’nun sözcüklerini bir k ı r evinde, mum ı ş ı ğ ı nda, macintoshta a ş kla dizen Müge’sine, *Bütün ilhamlar ı n ı sessizce destekleyen, Sir Krztsztof Antoni beyefendiye, *Arkada ş ı n ı n kütüphanesinden kitab ı n ı gizlice çal ı p okuyan herkese te ş ekkür ederdi.. Chikka Boo, gerçek bir hayal ürünü karma ş as ı d ı r. Lola’n ı n yaln ı zca kendisi ve dostlar ı için görmü ş oldu ğ u bir ö ğ le sonras ı RÜYA’s ı d ı r. Sonra bir çe ş it RE-MIX olarak kurgulanm ı ş t ı r. Kitab ı n ço ğ u, Ş izofrengi dergide, Lola'n ı n bir zamanlar yazd ı klar ı ndan müte ş ekküldür. E ğ er C.B hakk ı nda bir ş eyler söylemek isterseniz, PK. ... Levent, İ stanbul adresine postalay ı n. İ çinize atmay ı n, daralmay ı n.. C i a o! Canan Adomilli
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SCYLLA AND CHARIBDES, SEE THE DESTINY I SOLD.. “bir büyük f ı rt ı na koptu telgraf telleri koptu ç ı ğ l ı k atarak ko ş uyorum kasabay ı boydan boya...” T.WILLIAMS güne ş e y ı ld ı za aya, sonra hamdullah’a inan ı yordu. aptal oldu ğ unu, renklerin tümüyle mora çald ı ğ ı bir anda, subtropikal bir yerde ö ğ renecek. ö ğ lene lahanal ı pirinç yiyecek. gülücüklü gözleri, k ı vr ı ml ı saçlar ı . aynaya, foto ğ rafa bak ı nca ş u güzelli ğ i... ş a ş ı r ı yorsun. a ğ z ı n ı n ş ekil al ı ş ı . o sanki o de ğ il. et ya da sebze de ğ il. çavu ş üzümü de ğ il. bir tuhaf de ğ il. merküri’nin k ı z ı de ğ il. terazi. birinci bölüm. grubu hava. çak ı l ta ş ı .
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 45

Canan Adomilli - Ayni Fikirdeyim Anlama Beni - chikka BOO...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online