{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Celil Öker - Kramponlu Ceset

Celil Öker - Kramponlu Ceset - Celil Oker'in...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Celil Oker'in O ğ lak'taki Remzi Ünal Polisiyeleri Kramponlu Ceset Ç ı plak Ceset (Kaktüs Kahvesi Polisiye Roman Yar ı ş mas ı 1999 Birincisi) Haz ı rlanan: 1000 Lot'luk Ceset B İ R REMZ İ ÜNAL P O L İ S İ Y E S İ KRAMPONLU CESET CEL İ L OKER MACERAPEREST K İ TAPLAR Polisiye Kramponlu Ceset / Celil Oker ©CelilOker, 1999 © O ğ lak Yay ı nc ı l ı k ve Reklamc ı l ı k Ltd. Ş ti., 1999 Bu yap ı t ı n bütün haklan sakl ı d ı r. Tan ı t ı m için yap ı lacak k ı sa al ı nt ı lar ı n d ı ş ı nda yay ı mc ı n ı n yaz ı l ı izni olmaks ı z ı n hiçbir yolla ço ğ alt ı lamaz. Kitap ve genel tasar ı m: Serdar Benli Kapak tasar ı m ı : I ş ı l Döneray Dizgi düzeni: Goudy 10 / 12 pt. Ofset haz ı rl ı k: O ğ lak Yay ı nlan Bask ı : O ğ lak Bask ı Hizmetleri Tel: (0-212) 612 73 05 Birinci bask ı : Eylül 1999 ISBN 975 - 329 - 276 - 7 "Maceraperest Kitaplar" bir O ğ lak Yay ı nc ı l ı k ve Reklamc ı l ı k Ltd. Ş ti. ürünüdür. O ğ lak Yay ı nlan Genel Yönetim: Senay Haznedaro ğ lu Yay ı n Yönetmeni: Ra ş it Çava ş Zambak Sokak 29, O ğ lak Binas ı , 80080 Beyo ğ lu/ İ stanbul Tel: (0-212) 251 71 08-09, Faks: (0-212) 293 65 50 e-posta: [email protected] Dünyan ı n en güzel polisiye roman okuruna.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Bölüm 2.1 Kar ş ı mda heyula gibi dikilen adama zarar vermek akl ı m ı n ucundan bile geçmiyordu. Bütün istedi ğ im, keskin bir k ı l ı ç gibi savurarak indirmeye haz ı rland ı ğ ı sa ğ elini, hedefledi ğ i ş aka ğ ı ma ula ş madan engellemek, ard ı ndan koca gövdesini etkisiz duruma getirmekti. Daha sonra ne yapaca ğ ı m ı bilmiyordum ama bu ş u an hiç önemli de ğ ildi. Bacaklar ı m ı n aras ı nda, benim ya ş ı ma gelmi ş her erkek kadar önemsedi ğ im bölgeyi muhtemel bir tekmeden korumak için hafif yan duruyordum. Derin bir nefes ald ı m. Solu ğ umu ci ğ erlerimden a ş a ğ ı ya, hara'ma kadar indirdim, orada s ı k ı ş t ı rd ı m. Gergin olmamam gerekiyordu ama gergindim. Kar ş ı mdaki adam ı n E ş k ı ya filmindeki Baran'a benzeyen sakall ı surat ı nda pis bir s ı r ı tma vard ı . "Osmanl ı tokat ı ndan daha beter bir darbe geliyor, ne yapacaks ı n bakal ı m" diyordu gözleri. K ı sa boylu bir adam say ı lmam ama kar ş ı mdaki benden daha uzundu. İ nce bir adam da say ı lmam ama kar ş ı mdaki benden daha kal ı nd ı . Üstündeki giysinin mücadele s ı ras ı nda aralanm ı ş yakas ı ndan gö ğ sündeki beyaz k ı llar gözüküyordu. Aln ı nda, ş akaklar ı nda, burnunun iki yan ı nda, boynunda kocaman kocaman ter damlalar ı vard ı . Adam ı hayli terletti ğ ime sevindim. Darbenin nas ı l gelece ğ i daha önceden kolayl ı kla anla ş ı l ı yordu. Koca gövdesini sa ğ ad ı m ı yla öne do ğ ru ta ş ı yarak, sa ğ kolunu yukar ı kald ı rd ı , parmaklar ı n ı birle ş tirerek keskinle ş tirdi ğ i elini kafama do ğ ru yönlendirdi. Bilinçli, tela ş s ı z, kontrollü bir darbeydi bu.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 111

Celil Öker - Kramponlu Ceset - Celil Oker'in...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online