Cem Ersever - Kürtler Pkk Ve A. Öcalan

Cem Ersever - Kürtler Pkk Ve A. Öcalan

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ahmet Cem ERSEVER Kürtler, PKK ve A. ÖCALAN 1993 ANKARA KİYAP Yayın - Dağıtım Sağlık Sk. No: 10/7 Yenişehir 06410 ANKARA Tel: 433 50 47 - 431 80 35 Birinci Baskı: Ocak 1992, Ankara İkinci Baskı: Mart 1992, Ankara Üçüncü Baskı: Eylül 1992, Ankara Dördüncü Baskı: Aralık 1992, Ankara Baskı: Kale Ofset 341 66 16 - 342 26 20 ISBN: 975-566-000-3 DAĞITIM: Yeni Çığır A.Ş. Mithatpasa Cad. No: 44/18 Kızılay/ANKARA Tel:435 61 88 4351703 İÇİNDEKİLER Giriş . ........................................................... ........................................... 6 BİRİNCİ BÖLÜM Kürdistan ve Kürtçülük . ....................................................................... 24 19. Yüzyılın Başındaki Kürtçülük Faaliyetleri. ................................... 25 Kürtlerin Kökeni . ................................................................................. 27 20. Yüzyılın Başındaki Kürtçülük Faaliyetleri . .................................. 31 Cumhuriyet Dönemi Ayaklanmaları . ................................................... 32 1960'lı Yıllarda Türkiye'de Genel Durum ve Kürtçülük . ................... 39 1970'li Yıllarda Türkiye'de Genel Durum ve Kürtçülük . ................... 41
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Kürdistan Devrimcileri İsimli Grubun Şekillenmesi . ......................... 44 A. ÖCALAN'ın Profesyonel Örgüt Oluşturma Çabaları . ................... 48 PKK'nın Kuruluşu . ............................................................................... 50 12. Eylül 1980 Hareketi ve PKK'nın Tavrı . .......................................... 55 Geri Çekilme Şartları ve Seçilen Alan . ................................................ 58 İKİNCİ BÖLÜM PKK Lübnan'da . ................................................................................... 61 PKK İkinci Kongresi ye Ortaya Çıkardığı Bazı Gerçekler . ............... 71 PKK İkinci Kongresinde Öngörülen Planlamalar, Atılan Adımlar. ................................................................................................ 84 Avrupa ve Diğer Alanlarda PKK'ya Karşı Oluşan Muhalefet ve Sebepleri. ......................................................................................... 87 Yeniden Planlama. ................................................................................ 92 Cezaevleri; PKK'nın Personel Kaynağı . .............................................. 97 15 Ağustos 1984 Eylemleri (ERUH VE ŞEMDİNLİ BASKINLARI) . ................................................................................. 101 1985 Yılı PKK'nın İçine Girdiği Kriz . ............................................... 107 PKK Üçüncü Kongresi . ...................................................................... 114 Üçüncü Kongre Sonrası PKK Faaliyetleri . ....................................... 121 1988 Yılında Botan Bölgesinde PKK'nın Ordulaşma Faaliyetleri . ........................................................................................ 127
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 128

Cem Ersever - Kürtler Pkk Ve A. Öcalan

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online