Cem Ersever - Üçgendeki Tezgah

Cem Ersever - Üçgendeki...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A. Cem ERSEVER ÜÇGENDEKİ TEZGÂH 1993 ANKARA (2. BASKI) Necatibey Cad. 18/12 Sıhhiye/ANKARA Tel: 230 13 69 Ocak Yayınları Necatibey Cad. 18/12 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0312)2301369 ISBN: 975-422-033-6 ÖNSÖZ ÜÇGENDEKİ TEZGÂH'ın ilk baskısı 5.000 adet basıldı ve iki ay gibi kısa bir sürede tükendi. Kitabın hazırlanışından ikinci baskıya kadar geçen sürede APO şarlatanı ve işportacı Celal TALABANİ'nin ateşkes soytarılığı ile ilgili olarak meydana gelen gelişmeler, bu konulardaki yaklaşımımızın doğru olduğunu birkez daha ortaya koymuştur. Özetleyecek olursak; 1. T.C. kendi kendine, olmayan bir Kürt sorununu dert edinmektedir. 2. Halen PKK ile mücadeleye ilişkin bir strateji oluşturamamıştır. 3. T.C.'yi yönetenler, Celal TALABANİ'nin tezgâhladığı ateşkes soytarılığından medet ummaktadırlar ve bu sayede APO iti artık devlet yöneticileri tarafından Abdullah ÖCALAN olarak telafuz edilmektedir. 4. 1993 yılı itibariyle Türkiye'de bir Kürt siyasi cephesi oluşturulmaya başlanmıştır. Terörle mücadelede başarılı olduklarını iddia edenler uykularına devam ededursunlar bakalım... Birgün Kemal BURKAY uçağa atlayıp Ankara'ya indiğinde ve bu siyasi cephenin başına geçtiğinde belki uyanıverirler. 5. T.C. yöneticileri Kuzey Iraklı Kürtler'in SİMSARI ve bizim işportacı olarak nitelediğimiz Celal TALABA-Nİ'yi neredeyse resmi temsilci ilan edecekler. Yöneticiler; Lütfen Kuzey Irak'a yani Kürdistan Özerk Bölgesi denen yere 2-3 tane (tabii varsa) işbilen adam göndererek Kürt halkının Celal TALABANİ'yi isteyip iste- mediğini bir öğreniveriri. 6. TALABANİ'nin şerrinden kurtulmak için; Kuzey Iraklı Kürt Partileri, önce YEKGIRTIN (Kürdistan Birlik Partisi) adı altında birleştiler ve şimdi de bu partiler, Mesut BARZANİ'nin I- KDP'si ile birleşme çabaları içindeler. Nisan-1993'deki Kürt hükümeti değişikliğiyle Celal TALABANİ, Başbakan Fuat MASUM'u görevden aldı ve yerine T.C.'nin Kuzey Irak harekâtı sırasında HAKURK cephesinde PKK ile anlaşan Peşmerge komutanı KÖSRAT'ı Başbakan yaptı. Bu T.C.'ye birşey ifade ediyor mu? 7. Bütün bu gelişmeler olurken, T.C. Kuzey Irak'taki Türkmenlerin ezilmesine daha ne kadar göz yumacaktır? Irak Milli Türkmen Partisi, Mayıs 1993'te Irak Muhalefet Cephesi'nden çekildiğini açıkladı. Kerkük, Irak ordusu ve Peşmergelerin kuşatması altındadır. Çıkacak bir çatışmada yüzbinlerce Türkmen ölecektir. 8. Bu arada; Kürt liderlerini kabul eden T.C.'nin Celal TALABANİ, Mesut BARZANİ veya Sami AB-DURRAHMAN'a "git, yanına Irak Milli Türkmen Partisi Genel Başkanı Dr. Muzaffer ASLAN'ı da al öyle gel" diyeceğini hiç sanmıyoruz. Çünkü; o zaman sefalet içindeki Irak Türkmenleri güç ve prestij kazanacaktır....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 121

Cem Ersever - Üçgendeki...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online