Cengiz Tan - Yürekten Hikayeler

Cengiz Tan - Yürekten Hikayeler -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cengiz Tan _ Yürekten Hikayeler ONSOZ "Hiçbir hikâye, gerçek hayat kadar heyecanlı ve ilginç de ğ ildir" sözü, ço ğ umuza pek inandırıcı gelmeyebilir. Oysa tamamen gerçe ğ in ifadesi bu. Bildi ğ imiz tüm hikâyeler hayatın içinden alınmıyor mu? Sabahın erken saatinde Moral FM'de yaptı ğ ım "Güne Merhaba" programlarında bir hikâye okumayı alı ş kanlık hâline getirmi ş tim. Okuyaca ğ ım hikâyeleri birçok bakımdan titizlikle seçiyordum. Hikâyenin duygusallı ğ ı, üslûbu, edebî yönü, verdi ğ i ders, etkileyicili ğ i çok önemliydi. Neredeyse okudu ğ um her hikâyenin nasıl bir etki olu ş turdu ğ unu aynı gün anlayabiliyordum. Dinleyicilerim, bana sürekli, "Bu güzel hikâyeleri nereden buluyorsun? Hangi kitaptan okuyorsun?" gibi sorular soruyorlardı. Tek bir kaynaktan yararlanmadı ğ ım için bu sorulara kolay cevap veremiyordum. Kimi zaman kitap 6 ismini söylesem bile, "Ama nasıl bulabilirim ki?" diyen dinleyicilerim, kendilerine hikâyeyi fakslamamı istiyorlardı. Đ lginçtir, bunları fotokopi yaptırıp, çevresine da ğ ıtanlar bile oluyordu. Bu tür isteklere cevap vermenin en güzel yolu, okudu ğ um hikâyelerin en çok be ğ enilenlerini bir kitapta toplamaktı. Bu dü ş ünceyle yola çıkarak, okudu ğ um hikâyeler içinden bir seçme yaptım. Bu hikâyelerin bir kısmı bana ait. Bunlar arasında, internet ortamında dola ş an veya dinleyicilerimizin gönderdi ğ i hikâyeler oldu ğ u gibi, hadislerden derlenen, ayrıca umuma mâl olmu ş kıssa ve menkıbeler de var. Çalı ş mamımızın sonunda ortaya bu mütevazı kitap çıktı. Gönül dünyamızdan sızarak evinize, i ş yerinize, belki arabanıza misafir olan bu hikâyeler, dinleyicilerimizin ve okuyucularımızın be ğ enisine mazhar olursa, in ş aallah yeni çalı ş malarla kar ş ınıza çıkaca ğ ım. Bu arada hiçbir zaman unutmadı ğ ım bir gerçe ğ i sizinle payla ş mak istiyorum: Bu çalı ş ma, sabahın erken saatinde bizleri dinleyen vefakâr ve sadık insanların yürek sesidir. Onların ilgisi, sevgisi ve te ş viki, bizi bu güzellikleri sunmaya cesaretlendirdi. Bu vesileyle beni te ş vik eden tüm büyüklerime ve dinleyicilerime te ş ekkür ediyorum. Cengiz TAN Kasım 2001 ÖLÜMSÜZ KIRMIZI GÜLLER. ... Kan rengi, kıpkırmızı güllere bayılırdı. Zaten onlarla ada ş tı da. Gül. .. Kocasının sevgili Gül'ü. .. Her yıl Sevgililer Gününü kapının önünde buldu ğ u enfes fiyonklarla süslü kucak dolusu kırmızı güllerle kutlardı, hiç aksatmadan. Hatta, e ş ini kaybetti ğ i yıl dahi kapısı çalınmı ş , gülleri kuca ğ ına bırakılmı ş tı. .. Tıpkı geçmi ş te oldu ğ u gibi, küçük bir kartla birlikte. .. Her yıl güllere ili ş tirdi ğ i karta aynı cümleleri yazardı: — Seni, geçen sene bugünkünden, daha çok seviyorum. .. Birden, bunların son gülleri oldu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 40

Cengiz Tan - Yürekten Hikayeler -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online