{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Dan Brown - Melekler Ve Åžeytanlar

Dan Brown - Melekler Ve Åžeytanlar - MELEKLER VE...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MELEKLER VE Ş EYTANLAR DAN BROVVN TÜRKÇES Đ Petek Dem Đ r Yazarın Yaymevünizden Çıkan Kitabı: DA V Đ NC Đ ŞĐ FRES Đ Blythe için. . Melekler ve Ş eytanlar Te ş ekkür Simgebilimci Robert Langdon'ın umut vaat edici oldu ğ unu ilk ba ş tan anladı ğ ı... ve bu ara ş tırmanın nereye götürece ğ ini hayal etti ğ i için bir minnettarlık borcu olarak, en sevgili arkada ş larımdan biri olan Jason Ka-ufman'a. Evinde yeni bir hayat verdi ğ i bu romanı dünyaya tanıttı ğ ı için, e ş siz Heide Lange'a. Atria'daki Emily Bestler ve kitapla ilgili sürekli destekleri ve ş evkleri için Pocket Books Yayınevi'ndeki Ben Kaplan ve herkese. Beni roman yazmaya te ş vik etti ğ i için efsanevi George VVieser'a, yazım hayatımın ilk günlerindeki yardımları ve bu romanı Pocket Books'a sattı ğ ı için ilk temsilcim Jake Ehvell'e. Papa'yla görü ş memi kolayla ş tırdı ğ ı, beni Vatikan Ş ehri'nin çok az ki ş inin gördü ğ ü kısımlarına soktu ğ u ve Roma'da geçirdi ğ im zamam unutulmaz kıldı ğ ı için sevgili arkada ş ım Irv Sittler'a. Đ mkânsız mücadeleme dâhiyane bir ş ekilde yardıma olan ve bu romanın ambigramlarını yaratan, ya ş ayan en hünerli ve yetenekli ressamlardan biri olan John Langdon'a. Sayısız konuda benim bir numaralı bilgi kayna ğ ım olan Ohio Üniversitesi, Chülicothe kütüphanesi müdürü, Stan Planton'a. Büyük bir nezaket gösterip beni gizli altgeçitte (Passetto) gezdiren Sylvia Cavazzini'ye. Ve bir çocu ğ un sahip olabilece ğ i en iyi anne baba, Connie ve Dick Brown'a. .. her ş ey için te ş ekkür ederim. 7 Dan Brown Ayrıca, CERN'e, Henry Beckett'a, Brett Trotter'a, Papalık Bilim Akademisi'ne, Brookhaven Enstitüsü'ne, FermiLab Kütüphanesi'ne, Ol-ga Weiser'a, Milli Güvenlik Enstitüsü'nden Don Ulsch'a, Wales Üniver: sitesi'nden Caroline H. Thompson'a, Kathryn Gerhard ve Omar Al Kin-di'ye, John Pike ve Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'na, Heimlich Viserholder'a, Corinna ve Davis Hammond'a, Aizaz Ali'ye, Rice Üniversitesi Galileo Projesi'ne, Mockingbird Pictures'dan Julie Lynn ve Charlie Ryan'a, Gary Goldstein'a, Dave (Vilas) Arnold ve Andra Cravvford'a, Global Karde ş lik A ğ ı'na, Phillips Exeter Akademisi Kütüphanesi'ne, Jim Barrington'a, Margie Wachtel'ın gözünden hiçbir ş ey kaçırmayan adamı John Maier'e, alt.masonic.members'a, Alan Wooley'e, Kongre Kütüphanesi Vatikan Elyazmaları Sergisi'ne, Lisa Callamaro ve Callamaro Ajan-sı'na, Jon A. Stowell'a, Vatikan Müzesi'ne, Aldo Baggia'ya, Noah Alire-za'ya, Harriet Walker'-a, Charles Terry'e, Micron Elektronik'e, Mindy Renselaer'a, Nancy ve Dick Curtin'e, Thomas D. Nadeau'ya, NuvoMedia ve Rocket E-books'a, Frank ve Slyvia Kennedy'e, Roma Turizm Kuru-lu'na, Maestro Gregory Brovvn'a, Val Brown'a, Werner Brandes'e, Direct Contact'ten Paul Krupin'e, Paul Stark'a, Computalk Netvrork'ten Tom King'e, Sandy ve Jerry Nolan'a, Web gurusu Linda George'a, Roma Ulusal Sanat Akademisi'ne, fizikçi ve bilim adamı Steve Howe'a, Robert Weston'a,...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 259

Dan Brown - Melekler Ve Åžeytanlar - MELEKLER VE...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online