Danıel Defoe - Robınson Crusoe

Danıel Defoe -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Danel Defoe _ Robnson Crusoe DANIEL DEFOE 1660 ylnda Londra'da dodu. Flaman asll babas James Foe, varlkl bir mum imalatsyd. 'Defoe' soyadnn zgn aile ad olduu sanlr. Babas Presbiteryen olduu iin Oxford ya da Cambridge kolejine gidemeyen Daniel Defoe, Newington Green'de Rev. Charles Morton'm ynettii akademide renim grd. Ailesi ve yakn evresi ondan Presbiteryen rahibi olmasn beklerken, 1683'te tiqarete atld. Rahip olma fikrinden vazgemesine ramen, Moll Flanders ve Robinson Crusoe romanlarnda, seyahat tutkusunun yan sra Protestan deer yarglar da kendisini gsterdi. Avrupa'ya yapt seyahatlerin ardndan Londra'ya dndnde bir tccar olarak kendisine iyi bir yer edindi. 1684'te evlendii Mary Tuffley, ngiltere Kilisesi'ne kar olan varlkl bir tccarn kzyd. 1685'te Kral II. James kart bir ayaklanma balatan Monmouth Dk'nn taraftarlar arasna katlan Defoe, ayaklanma bastrlnca ngiltere'den srld ve yln tekrar Avrupa'da, II. James kart yazlar yazarak geirdi. 1688'de II. James Fransa'ya kanca Oranj Prensi III. William'm ordusunu karlamaya gitti. lerinin kt gittii bu dnemde ksmen de olsa para kazanmak iin yaz yazmaya balad ve saltanat sresince William'i destekleyerek onun nde gelen yazarlar arasnda yer ald.-5- 1701'de, rk ayrmnn geersizliini savunduu nkteli iiri The True-Born Englishman (Safkan ngiliz) yaymland. Bu iirin ardndan eitli siyasi hiciv yazlar kaleme ald. ngiltere'de hkim olan Anglikan snfnn kendilerine muhalefet edenlere yaptklar eziyetleri alayl bir dille anlatan The Shortest Way with the Dissenters (Ayrlklarla Ba Etmenin En Kestirme Yolu; 1702), zellikle Anglikan-lar arasnda ok satld. Ancak bu yazsnda Angli-kanlarla alay ettii gerekesiyle 1703'te Newgate Hapishanesi'ne atld. Parlamento szcs Robert Harley'nin araclk etmesiyle hapisten karlnca Harley ve baka siyasetiler iin almaya, siyasi gazetecilik ve hiciv yazarl yapmaya balad. Tccar, air, gazeteci ve mahkm Daniel Defoe, gazetecilii srasnda ajanlk da yapt, yazlarnda sk sk takma isimler kulland. Roman yazmaya altml yalarnda balayan Defoe, ilk roman Robinson Crusoe'yu (1719) yaymladnda orta snftan geni bir okuyucu kitlesi toplad. 1722'de ikinci roman olan Moll Flan-ders' yazd. Moll Fanders'ta Newgate Hapishane- si'ndeki kendi tecrbelerine ve mahkmlarla yapt konumalara dayanan blmler vardr. Eserlerinde gnlk hayat anlatmas o dnem iin yeniliki bir hareket olmu ve roman trnn gelimesine katkda bulunmutur. Daniel Defoe, 24 Nisan 1731'de Londra'da lmtr....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 150

Danıel Defoe -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online