Dogan Pazarcikli - Hastahane Gunlugu

Dogan Pazarcikli - Hastahane Gunlugu - B ir Hasta Sahibinin...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bir Hasta Sahibinin Hastane Günlü&ü Do&an Pazarc±kl±
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bir Hasta Sahibinin Hastane Günlü&ü Do&an Pazarc±kl± www.altkitap.com
Background image of page 2
altkitap - anlat& 4 Bir Hasta Sahibinin Hastane Günlü&ü Do±an Pazarc&kl& Temmuz 2001 Yay&na Haz&rlayan: Nazl& ²kten Düzelti: Murat Gülsoy Tasar&m: Faruk Ulay Tasar&m Uygulama: Murat Gülsoy ' 2000 altkitap veDo±an Pazarc&kl& Yap&t&n tüm yay&n haklar& sakl&d&r. Tan&t&m i³in yap&lacak k&sa al&nt&lar d&´&nda yay&nc&n&n izni olmaks&z&n hi³bir yolla ³o±alt&lamaz. www.altkitap.com [email protected]
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Yazar Hakk&nda Ben Kimim? 1939 y&l&n&n 29 Mart’&nda Bursa’n&n Yeni±ehir ²l³esinde do´mu±um. Babam orada sa´l&k memuru idi. ²lkokula orada ba±lad&m. Sonra babam& izleyerek Bolu’nun Seben ²l³esine, Bilecik’e ve en sonunda Eski±ehir’e geldik. ²lkokulu, ortaokulu ve liseyi Eski±ehir’de bitirdim. Nüfus kütü´üm Bilecik’tir. Kendimi Bilecik’li sayar&m. 1957 y&l&nda Mülkiyeye girdim, 1961 y&l&nda ²dari µubeden orta derece ile mezun oldum. Mezuniyetimi müteakip Türkiye ve Ortado´u Amme ²daresi Enstitüsünde ve ard&ndan Cambridge ¶niversitesinde, her ikisi de dokuzar ay süren Kamu Y·netimi konulu iki ayr& programa kat&ld&m. Emet, ˙ifteler, Dazk&r& kaymakam vekilliklerinde ve Ayvac&k, G·ksun, Hanak, Karasu Kaymakaml&klar&nda bulundum. 1973 y&l&nda Mülkiye müfetti±i oldum. 1978 y&l&nda Van Valili´ine atand&m, 1979 y&l&n&n son ay&nda merkeze al&nd&m. Merkezde iken A¶SBF’de doktora program&na kat&ld&m ve yine orta derece ile master unvan&na kavu±tum. 1982 y&l&n&n ba±&nda 33 merkez valisi arkada±&mla ve -1300 küsur ·teki kamu g·revlisiyle birlikte- re’sen emekli edildim. Kütahya ve ²stanbul’da ·zel sekt·rde y·neticilik yapmaya ³al&±t&m. 1990 y&l&nda, iadei itibar gerek³esiyle yeniden merkez valili´ine ³a´r&ld&m. Halen merkez valisiyim. Dayanabilirsem, ü³ y&l sonra ya± haddinden ikinci kez emekli olaca´&m. Lise ³a´lar&mdan itibaren, ·nceleri kopuk kopuk, 1989 y&l&ndan 2000 y&l&na kadar daha düzenli bi³imde günlük tuttum. Günlü´üm giderek Türk Devlet ²deolojisinin -Türk Y·netim Anlay&±&n&n- ele±tirisi hüviyetine büründü. Yazd&klar&m& derleyip toparlayarak ve ad&n& Türklerin Tanr&s&: Devlet koyarak kitapla±t&rmakt& emelim, ama art&k kendimde yeterli gü³ bulam&yorum. Merkez Valisi oldu´um i³in hi³ bir g·revim yok, bu yüzden atalete dü±tüm. Yeniden emekli olunca belki eski canl&l&´&m& kazan&r&m umudu i³indeyim. Adettendir galiba, aile ve sosyal etkinlikler de an&l&r b·ylesi ·zge³mi±lerde. .. E±imi ü³ y&l ·nce kaybettim. 1976 do´umlu tek k&z&mla birlikte ya±&yorum. 1980-1982 y&llar& aras&nda Türk ²dareciler Derne´inin Genel Sekreterli´ini yapt&m. 1984 y&l&nda ²stanbul’a ta±&nd&ktan sonra, Mülkiyeliler Birli´i ²stanbul µubesinin denetim kurulu üyeli´i ve ard&ndan ²stanbul Mülkiyeliler Vakf&n&n kuruculu´u, y·netim kurulu üyeli´i ve ba±kanl&´& g·revlerini üstlendim.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 58

Dogan Pazarcikli - Hastahane Gunlugu - B ir Hasta Sahibinin...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online