Doğan Cüceloğlu - Anlamlı Ve Coşkulu Bir Yaşam

Doğan Cüceloğlu - Anlamlı Ve Coşkulu Bir Yaşam

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinaden Görme Özürlüler İçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek Değildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayacağından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkadaşlar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Olduğunda Aşağıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Şeyide Düşünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Şekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Paylaştıkça Çoğalır Yaşar Mutlu Not: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmiştir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve Aşağıdaki Açıklamaları Silmeyin Tarayan Yaşar Mutlu web sitesi www.yasarmutlu.com www.kitapsevenler.com e-posta [email protected] [email protected]mutlu.com [email protected] [email protected] Doğan Cüceloğlu _ Anlamlı Ve Coşkulu Bir Yaşam İçin Savaşçı SİSTEM YAYINCILIK ¦mr ANimUVE COŞKU ANLAMLI VE COŞKULU BİR YAŞAM İÇİN SAVAŞÇI J Sevgili Okurlarımız, Bu kitap, kendi alanında, Türkiye'de ilk defa olarak birinci baskıda 50.000 adet basılmıştır. 50.000 adetin son 1.000 adedi özel bir kâğıda, özel bir ciltle ve Doğan Cüceloğlu'nun size özel imzası ile sunulacaktır. Bu 1.000 adet kitabın geliri "e-mece: parmağımın ucundaki dünya" isimli "köy okullarına internet bağlantılı bilgisayar temini" projesine bağışlanacaktır. Bu özel imzalı kitaptan edinmek isteyen okurlarımız (212) 293 83 72 nolu telefona, (212) 245 66 14 nolu faksa başvurabilirler....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 233

Doğan Cüceloğlu - Anlamlı Ve Coşkulu Bir Yaşam

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online