Donna Leon - Operada Cinayet

Donna Leon - Operada Cinayet - Donna Leon _ Operada Cinayet

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Donna Leon _ Operada Cinayet www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yklediim e-kitaplar Aada Ad Geen Kanuna stinaden Grme zrller in Hazrlanmtr Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitaplar Dinliyoruz Amacm Yayn Evlerine Zarar Vermek Deildir Bu e-kitaplar Normal Kitaplarn Yerini Tutmayacandan Kitaplar Beyenipte Engelli Olmayan Arkadalar Sadece Kitap Hakknda Fikir Sahibi Olduunda Aada Ad Geen Yayn Evi, Sahaflar, Ktphane, ve Kitaplardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hi Bir Maddi karm Yoktur Byle Bir eyide Dnmem Bu e-kitaplar Kanunen Hi Bir ekilde Ticari Amal Kullanlamaz Bilgi Paylatka oalr Yaar Mutlu Not: 5846 Sayl Kanunun "altnc Blm-eitli Hkmler " blmnde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitaplar dahil, alenilemi veya yaymlanm yazl ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler iin retilmi bir nshas yoksa hibir ticar ama gdlmeksizin bir engellinin kullanm iin kendisi veya nc bir kii tek nsha olarak ya da engellilere ynelik hizmet veren eitim kurumu, vakf veya dernek gibi kurulular tarafndan ihtiya kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda oaltlmas veya dn verilmesi bu Kanunda ngrlen izinler alnmadan gerekletirilebilir."Bu nshalar hibir ekilde satlamaz, ticarete konu edilemez ve amac dnda kullanlamaz ve kullandrlamaz. Ayrca bu nshalar zerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulmas ve oaltm amacnn belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yaynna geilmitir. T.C.Kltr ve Turizm Bakanl Bilgi lem ve Otomasyon Dairesi Bakanl Ankara Not bu kitaplar Grme engelliler iin taranm ve dzenlenmitir. Donna Leon _ Operada Cinayet DONNA LEON 28 Eyll 1942'de Amerika'nn New Jersey eyaletinde dodu. niversite renimini burada tamamlad. 1965'ten beri yurtdnda yayor. Roma'da turist rehberi, Londra'da reklam yazar, svire, ran, in ve Suudi Arabistan'da retmen olarak alt. imdi Venedik yaknlarndaki bir niversitede ngiliz edebiyat profesr. Opera hayran olan Leon, bir Heandel uzmandr. Polisiye kitaplar, Venedikli Komiser Brunetti'nin servenlerini anlatr. Donna Leon, 1991'de Operada Cinayet adl romanyla en iyi polisiye dalnda Japon Suntory dl'n kazanmtr. Eserleri: Death at La Fenice, 1992 (Operada Cinayet, ev.: Sinem Grdal, Ayrnt Yaynlar, 2001); Death in a Strange Country, 1993 (Yaban Ellerde lm, ev.: A. Semih Bilencan, Ayrnt Yaynlar, 2001); Dressed for Death, 1994 (Krmz Pabular, ev.: A. Semih Bilencan, Ayrnt Yaynlar, 2001); Death and Judgment, 1995; Acqua Alta, 1996; Death of Faith, 1997; A Noble Radiance, 1998; Fatal Remedies, 1999; Friends in High Places, 2000....
View Full Document

Page1 / 111

Donna Leon - Operada Cinayet - Donna Leon _ Operada Cinayet

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online