Dunyayi Yoneten Teskilatlar

Dunyayi Yoneten Teskilatlar - DNYAYI YNETEN GZL RGTLER DSS...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DÜNYAYI YÖNETEN GİZLİ ÖRGÜTLER DSS http://ferid_hakki.sitemynet.com tarafındanderlenmiş ve size e-kitapçık olarak sunulmuştur.Basım: Kasım-2005 Kaynak: http://www.yhdhaber.com/yazi.php?yad=1289 Yayın ListemizfTıklayın - yorumsuz bildiri - İnsanlığa gerçekleri anlattığına inandığımız düşünürlerin, yazarların, aydınlanmışların ilimsel üretimlerini sizlerle paylaşmaktan başka bir arzumuz yoktur. Biz bir başka insanı değişim-dönüşüme uğratamayız. Bizim yapabileceğimiz tek şey değişim-dönüşümün meydana gelebileceği, hoşgörü ve sevginin girebileceği bir alan, bir boşluk yaratmaktır. Dileğimiz size yararlı olabilmek. .. Evreni (algılayamadıklarımız dahil) yöneten ve farklı adlarla işaret edilen Yüce Gücün bu arzumuzu yerine getirmemiz için, önümüzü açık etmesini diliyoruz; ‘Eğer bu duanın gerçekleşmesi, bizler ve tüm yaşam adına en iyisi olacaksa. ..’
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
http://ferid_hakki.sitemynet.com DÜNYAYI YÖNETEN GİZLİ ÖRGÜTLER DSS İçindekiler[ Linkleri Tıklayın ] - Genel durum -ABD’de medyayı ve beyinleri kim kontrol eder ? - Yeni Dünya Düzeni ve bu örgütler neden tehlikelidirler ? -Eski ve Yeni Dünya Düzeni’nde gizli cemiyetlere kısa bir bakış - Tapınak Şövalyeleri -Rose Croix (Gül Haç örgütü ) - Illüminati -Skulls and Bones Society (Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü-SBS ) - Bohemian Grove (Bohemian Kulübü ) -CFR, Trilateral Komisyon ve Bilderberg örgütleri · CFR (Council on Foreign Relations-Dış İlişkiler Konseyi ) · Bilderberg gizli örgütü
Background image of page 2
· Trilateral Komisyon -Sonuç ve Türkiye bu gizli örgütlerin neresinde ? Yayın ListemizfTıklayın http://ferid_hakki.sitemynet.com DÜNYAYI YÖNETEN GİZLİ ÖRGÜTLER Genel durum Yeni Dünya Düzeni’nin dünyayı yeniden paylaşmada Türkiye’nin başına 21. yüzyılda inanılmaz çoraplar örülmek istenmekte ve Türkiye adimadim Sevr koşullarına sürüklenmektedir.Oynanmakta olan bu satranç oyununda Türkiye’de dev bir operasyon yapılmış ve “ Şah köseye sıkıştırılmıştır (Manisalı 2002a ve 2002b). Mat olup olmaması bundan sonra Türk Genelkurmayı’nın atacağı adımlara bağlıdır. ABD tarafından planlanan bu operasyon, AB ülkelerinin de yardımıyla şimdilik basarıyla yürütülerek hedeflenen ekonomik kriz ülkede basarıyla yaratıldıktan sonra, tüm piyonlar rollerini başarıyla oynamışlar ve 79 yıl önce Hilafeti kaldıran Türk devletinin tepesine Hilafetçi artığı ve ABD kuklası bir parti usta bir manevra ile -umutsuzluk içindeki halk kandırılarak- geçirilmiştir. Tüm hükümet üyelerinin ve bakanlarının …. .bendîveya …hullahcıbağlantıları Aydınlık dergisinde yayımlandığı halde sadece bir iki bakandan tekzip gelmiştir. Hükümet üyelerinin büyük çoğunluğu ünlü Abant Toplantılarını düzenleyen …hullahçıörgütlenmenin odağındaki Bir… Vakfı’nın üyesidir. Bir zamanlar “demokrasi tramvayı”na gerekirse binebileceğini ya da
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 25

Dunyayi Yoneten Teskilatlar - DNYAYI YNETEN GZL RGTLER DSS...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online