Dünya Hikayelerinden Seçmeler

Dünya Hikayelerinden...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Dünya Hikayelerinden Seçmeler www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinaden Görme Özürlüler İçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek Değildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayacağından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkadaşlar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Olduğunda Aşağıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Şeyide Düşünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Şekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Paylaştıkça Çoğalır Yaşar Mutlu Not: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmiştir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve Aşağıdaki Açıklamaları Silmeyin Tarayan Yaşar Mutlu web sitesi www.yasarmutlu.com www.kitapsevenler.com e-posta [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] İÇİNDEKİLER Alphonse Daudet'den;-^Altın Beyinli Adam Tolstoy'dan; + Geç Kalan Adalet Zulümdür Mark T wain'dan; + Bir Ziraat Mecmuasını Nasıl idare Ettim "J" Ölüm Piyangosu *" Eskimo Kızının Romanı [ Giovanni Verga'dan; T Mizzaro'nun Tarlalan Storm'dan; Bulemann'ın Evi Guy de Maupassant'dan;-*" Bir Ana-Baba Katili "T Bir Annenin Gözyaşlan Cervantes'den; t Adalet Schıller'den; 1 Wilhelm Tell Anton Pavloviç Çehov'dan; •f Gizü Tefüş j, Ydbaşı Hilekârlan f. Bombeli Ayna j Hatip Bordeaux'dan; insan Her Yerde Yine insandır Kaynakçı Mağda Hanım Garcia'ya Götürülecek Mektup DÜNYA HÎKAYELERİNDEN SEÇMELER Eğer, Peygamberler olmasaydı, insanlar neyin iyi neyin kötü olduğunu deneme usulüyle bulacaktı. Her gün iki kadeh içki içen, belki içkinin lehinde konuşacaktı. Bu konuşmalara aldanıp, içmeye başlayan, ayyaş olup hayatını mahvedecekti.hayatını mahvedecekti....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 67

Dünya Hikayelerinden...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online