Dünya Hikayelerinden Seçmeler

Dünya Hikayelerinden...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Dnya Hikayelerinden Semeler www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yklediim e-kitaplar Aada Ad Geen Kanuna stinaden Grme zrller in Hazrlanmtr Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitaplar Dinliyoruz Amacm Yayn Evlerine Zarar Vermek Deildir Bu e-kitaplar Normal Kitaplarn Yerini Tutmayacandan Kitaplar Beyenipte Engelli Olmayan Arkadalar Sadece Kitap Hakknda Fikir Sahibi Olduunda Aada Ad Geen Yayn Evi, Sahaflar, Ktphane, ve Kitaplardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hi Bir Maddi karm Yoktur Byle Bir eyide Dnmem Bu e-kitaplar Kanunen Hi Bir ekilde Ticari Amal Kullanlamaz Bilgi Paylatka oalr Yaar Mutlu Not: 5846 Sayl Kanunun "altnc Blm-eitli Hkmler " blmnde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitaplar dahil, alenilemi veya yaymlanm yazl ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler iin retilmi bir nshas yoksa hibir ticar ama gdlmeksizin bir engellinin kullanm iin kendisi veya nc bir kii tek nsha olarak ya da engellilere ynelik hizmet veren eitim kurumu, vakf veya dernek gibi kurulular tarafndan ihtiya kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda oaltlmas veya dn verilmesi bu Kanunda ngrlen izinler alnmadan gerekletirilebilir."Bu nshalar hibir ekilde satlamaz, ticarete konu edilemez ve amac dnda kullanlamaz ve kullandrlamaz. Ayrca bu nshalar zerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulmas ve oaltm amacnn belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yaynna geilmitir. T.C.Kltr ve Turizm Bakanl Bilgi lem ve Otomasyon Dairesi Bakanl Ankara Bu kitaplar hazrlanrken verilen emeye harcanan zamana sayd duyarak Ltfen Yukardaki ve Aadaki Aklamalar Silmeyin Tarayan Yaar Mutlu web sitesi www.yasarmutlu.com www.kitapsevenler.com e-posta yasarmutlu@kitapsevenler.com yasarmutlu@yasarmutlu.com mutlukitap@hotmail.com kitapsevenler@gmail.com NDEKLER Alphonse Daudet'den;-^Altn Beyinli Adam Tolstoy'dan; + Ge Kalan Adalet Zulmdr Mark T wain'dan; + Bir Ziraat Mecmuasn Nasl idare Ettim "J" lm Piyangosu *" Eskimo Kznn Roman [ Giovanni Verga'dan; T Mizzaro'nun Tarlalan Storm'dan; Bulemann'n Evi Guy de Maupassant'dan;-*" Bir Ana-Baba Katili "T Bir Annenin Gzyalan Cervantes'den; t Adalet Schller'den; 1 Wilhelm Tell Anton Pavlovi ehov'dan; f Giz Tef j, Ydba Hilekrlan f. Bombeli Ayna j Hatip Bordeaux'dan; insan Her Yerde Yine insandr Kaynak Mada Hanm Garcia'ya Gtrlecek Mektup DNYA HKAYELERNDEN SEMELER Eer, Peygamberler olmasayd, insanlar neyin iyi neyin kt olduunu deneme usulyle bulacakt. Her gn iki kadeh iki ien, belki ikinin lehinde konuacakt. Bu konumalara aldanp, imeye balayan, ayya olup hayatn mahvedecekti.hayatn mahvedecekti....
View Full Document

Page1 / 67

Dünya Hikayelerinden...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online