Eleanor H. Porter - Pollyanna

Eleanor H. Porter - Pollyanna - ELEANOR H PORTER Pollyanna...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ELEANOR H. PORTER Pollyanna ÇOCUKLUĞU ve GENÇLĐĞĐ Çevirenler: Dilek Barım - Murat Demiray :::::::::::::::::::: Mutluluk da, yıkım da bizim kendi içimizdedir. Demokrit ::::::::::::::::::::: POLLYANNA I. Kitap ÇOCUKLUĞU :::::::::::::::::::: POLLYANNA' da adı geçen başlıca kişilerin Türkçe söylenişleri POLLYANNA - Polyanna Dr. CHILTON - Doktor Çiltın Dr. MEAD - Doktor Miid HUNT - Hant JENNIE - Cenni JIMMY BEAN - Cimi Biin JOHN PENDLETON - Con Pendlıtın MILLY - Mili NANCY - Nensi POLLY HARRINGTON - Poli Haringtın
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SALLY MINER - Sali Maynır SNOW - Sno :::::::::::::::::::: POLLYANNA I. Kitap ÇOCUKLUĞU :::::::::::::::::::: 1 BAYAN POLLY O HAZĐRAN sabahında, Bayan Polly Harrington telaşla mutfağına girdi. Bayan Polly, genellikle telaşlı davranmazdı. Sakin olmaktan özel bir gurur duyardı. Fakat o gün gerçekten çok acele ediyordu. Nancy bulaşıkları yıkıyordu. Hayretle başını kaldırdı. Nancy, Bayan Polly'nin yanında sadece iki aydan beri çalışıyordu. Fakat hanımının genellikle telaşlı olmadığını biliyordu. - --Nancy!-- - --Buyrun efendim!-- Nancy güler yüzle cevap vermişti. Bir yandan da elindeki kabı kurulamaya devam ediyordu. --Nancy!-- Bayan Polly'nin sesi birden sertleşmişti. --Sana bir şey söylediğim zaman elindeki işi bırakıp beni dinlemelisin.-- Nancy, utandı, yüzü kızardı. Pek de sakin olmayan bir tavırla elindeki kabı ve kurulama bezini hemen bırakıverdi. --Peki efendim. Dikkat edeceğim-- diye kekeledi. Kabı düzeltip, aceleyle döndü. --Bu sabah bana bulaşıkları çabuk bitirmemi söylediğiniz için işime devam ediyordum.-- Kadının kaşları çatıldı. --Bu kadar yeter, Nancy! Senden açıklama yapmanı istemedim. Sadece dikkat etmeni istiyorum.--
Background image of page 2
--Peki efendim.-- Nancy içini çekti, nefesini tuttu. Bu kadını nasıl memnun edebileceğini düşünüyordu. Nancy, daha önce başka bir işte çalışmamıştı. Fakat, babası ölüp, hasta annesi üç küçük çocukla parasız kalınca, çalışmak zorunluluğunu duymuştu. Bir tepenin üzerindeki görkemli konağın mutfağında kızı iş bulunca, annesi çok sevinmişti. Nancy, sekiz kilometre ötedeki Corners bölgesindendi. Bayan Polly Harrington'ı sadece eski Harrington Konağı'nın hanımı ve kasabanın en zenginlerinden birisi olarak tanıyordu. Bu, iki ay önce böyleydi. Oysa şimdi, Bayan Polly'nin sert ve asık suratlı bir kadın olduğunu öğrenmişti. O, yere bir bıçak düştüğü veya kapı çarptığı zamanlarda hemen kaşlarını çatıyor, her şey yolunda gitse bile gülümsemiyordu. Şimdi de Bayan Polly, --Sabah işini bitirdikten sonra, tavan arasındaki merdivenlerin başındaki küçük odayı düzelt, portatif somyayı hazırla Nancy-- diyordu. --Sandıkları ve kutuları boşalttıktan sonra, odayı temizleyip yerleri de sileceksin.-- --Peki efendim. Çıkarttıklarımı nereye koyacağım?-- --Tavan arasının ön kısmına.-- Bayan Polly durakladı, sonra devam etti. --Sana, şunu da söylemeliyim Nancy. Yeğenim Bayan Pollyanna Whittier, benimle oturmaya geliyor. On bir yaşındadır ve o odada kalacak.-- --Buraya küçük bir kız mı gelecek Bayan Harrington? Ne kadar güzel bir şey!-- dedi Nancy. Corners'teki evlerinde kendi küçük kız kardeşlerinin yarattığı mutluluğu düşündü.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 343

Eleanor H. Porter - Pollyanna - ELEANOR H PORTER Pollyanna...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online