Emile Zola - Germinal

Emile Zola - Germinal - Emile Zola _ Germinal EMLE ZOLA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Emile Zola _ Germinal EMLE ZOLA Germinal Trkesi Fuat Pehlivan Marchiennes'den kestirme olarak Montsou'ya varan on kilometre uzunluundaki yolda, karanlk ve yldzsz bir gecede, adamn biri tek bana ilerliyordu. Koyu karanlktan dolay nndeki topra bile gremiyor, ileride uzanan ovann varln ancak dondurucu Mart rzgrnn esiinden farkediliyordu. Grnrde aa yoktu, sadece, yol boyunca uzanan kaldrm uzayp gidiyordu. Gndz saat ikiye doru Marchiennes'den yola kan bu adam, incecik pamuk ceketinin ve kadife pantolonunun iinde titreyerek uzun admlarla yol alyordu. Mendilinin iindeki yiyecekleri bile onun iin tanmas zor bir ykt. Bu nedenle de mendili bazen bir koltuunun, bazen dier koltuunun altna sktnyor ve dondurucu rzgrlarn morartt ellerini ceplerine sokmaya alyordu. siz gsz ve yuvasz kalm olan bu adamn tek midi gn dounca souun krlma-syd. Bir saat kadar sonra, sol tarafnda, Montsou'dan iki kilometre kadar nce, yanan ateleri grd. Sanki bu ateler ovann ortasnda yanyor gibiydi. Bir an ne yapacan dnd, oraya yaklamaktan ekiniyor gibiydi, fakat duraklamas ksa srd, nk donmu ellerini stmaktan baka bir ey dnemez olmutu. Bir yokuun bana geldii srada ateleri gremez oldu. Sa tarafnda iri kalaslardan yaplm bir tahta perde, sol tarafnda ise hep ayn biimde yaplm evlerden oluan ky gibi bir yer vard. Adam iki yz metre kadar ilerledikten sonra bir yolun dnemecinde az nce grm olduu atelerle tek-Emile Zola rar karlat. nce bu atein nasl olup da bu derece uzaktan farkedi-lebileceini anlayamad, fakat dikkat edince karanlklar iinde fabrikaya benzeyen bir binann ykseldiini grd. Evet, pencerelerinden hafif klarn szd bu byk bina ve onun yanndaki baca, bir fabrikann varlnn belirtisiydi. Adam burann bir maden oca olduunu anlamakta gecikmedi. mitsizlikle omuzlarn silkti, nasl olsa burada da bir i bulamayacakt! Sol tarafndaki binalara ilerlemektense maden ocana doru gitmeyi tercih etti. ileri aydnlat k ve stmak iin, demir kaplar iinde kmr ateleri yaklmt. Bir tarafa da ylm olan topraklan boaltmak iin iiler almalanna devam ediyorlard. Adam arabaclardan birinin yanna yaklaarak: "Merhaba," dedi. Banda bir apka, srtnda ise yn bir ceket olan ihtiyar arabac hareketsiz duruyor ve arabasnn yklenmesini bekliyordu. Yannda ise gen bir ii arabaya toprak dolduruyordu. htiyar arabac adamn selamna "merhaba" ile karlk verdikten sonra ksa bir sessizlik oldu. Bunu zerine yolcu: "smim Etienne Lantier'dir, makinistim, acaba burada bir i bulabilir miyim?" diye sordu....
View Full Document

Page1 / 184

Emile Zola - Germinal - Emile Zola _ Germinal EMLE ZOLA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online