{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Emre Kongar - Devrim Tarihi Ve Toplumbilim

Emre Kongar - Devrim Tarihi Ve Toplumbilim - DEVRM TARH VE...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DEVRĐM TARĐHĐ VE TOPLUMBĐLĐM AÇISINDAN ATATÜRK EMRE KONGAR Çocukluğumdan bugüne, yetişmeme katkıda bulunan bütün büyüklerime ve hocalarıma... ::::::::::::::::::: ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ ĐKĐNCĐ BASIM ĐÇĐN ÖNSÖZ Birinci Kitap BĐR DEVRĐMĐN NESNEL KOŞULLARI VE TÜRK DEVRĐMĐ I) GĐRĐŞ I- KAVRAM VE TERMĐNOLOJĐ SORUNU 1-Đhtilal 2-ĐnkilAp 3-Devrim II- MODEL SORUNU III- AZGELĐŞMĐŞ ÜLKELERĐN YARATTIĞI SORUNLAR IV- DEVRĐM MODELLERĐNĐ SINIFLAMA SORUNU II) EVRENSEL MODELLER VE TÜRK DEVRĐMĐ I- ĐLERĐ TEKNOLOJĐYE SAHĐP ÜLKELER ĐÇĐN GELĐŞTĐRĐLMĐŞ MODELLER 1- Endüstri Devriminin Özellikleri 2- Pozitivist Model ve Türk Devrimi 3- Sınıfsal Devrim Modeli ve Türk Devrimi II- GERĐ TEKNOLOJĐYE SAHĐP ÜLKELER ĐÇĐN GELĐŞTĐRĐLMĐŞ DEVRĐM MODELLERĐ 1- Teknolojik Bakımdan Geri Ülkelerin Özellikleri 2- Merkez-Çevre Kuramına Dayalı Karşı-Emperyalist Devrim Modeli ve Türk Devrimi III) BĐR DEVRĐMĐN GENEL KOŞULLARI I- DEVRĐME YOL AÇAN NESNEL KOŞULLAR 1- Devrime Yol Açan Ekonomik Koşullar 2- Devrime Yol Açan Toplumsal KoşuIlar
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3- Devrime Yol Açan Siyasal Koşullar II- BĐR DEVRĐM ĐÇĐN GEREKLĐ OLAN ÖZNEL KOŞULLAR 1- Liderlik 2- Örgüt 3- Đdeoloji 4- Öznel Koşullar Arasındaki Đlişki III- NESNEL KOŞULLAR ĐLE ÖZNEL KOŞULLARARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ IV- DEVRĐM AÇISINDAN SĐYASAL ĐKTĐDAR VE ORDU V- NESNEL KOŞULLAR AÇISINDAN TÜRK DEVRĐMĐ 1- Ekonomik Koşullar 2- Toplumsal Koşullar 3- Siyasal Koşullar 4- Sonuç Đkinci Kitap BĐR DEVRĐMĐN ÖZNEL KOŞULLARI VE TÜRK DEVRĐMĐ 1) LĐDERLĐK I- LĐDERLĐK KONUSUNDA TOPLUMBĐLĐMSEL YAKLAŞIMLAR II- KARĐZMATĐK LĐDER OLARAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÖZELLĐKLERĐ III- ATATÜRK'ÜN KENDĐ KARĐZMASI KARŞISINDAKĐ TUTUMU 1- Hazırlık Aşaması 2- Karizmasını Yaratmaya Yardım Ediyor 3- Karizmasını Ulusa Mal Etmesi IV- ATATÜRK'ÜN LĐDERLĐĞĐNĐN SOSYAL PSĐKOLOJĐ AÇISINDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1- Liderliğin Kaynağına ilişkin Görüşler 2- Atatürk'ün Liderlik Kaynaklarına Göre Değerlendirilmesi 3- Liderlik Türleri V- ATATÜRK'ÜN BĐREYSEL LĐDERLĐK NĐTELĐKLERĐNE GÖRE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1- Grup Liderliği Đlkeleri ve Atatürk 2- Grup Dinamiği Çözümlemelerinin Katkıları ve Sınırlılıkları II) ÖRGÜT
Background image of page 2
I- BĐRĐNCi DÖNEM: --VATAN VE HÜRRĐYET-- II- ĐKĐNCĐ DÖNEM: --ĐTTĐHAT VE TERAKKĐ-- III- ÜÇÜNCÜ DÖNEM: --REDD-Đ ĐLHAK VE MÜDAFAA-Đ HUKUK CEMĐYETLERĐ-- IV- DÖRDÜNCÜ DÖNEM: --TÜRKĐYE BÜYÜK MĐLLET MECLĐSĐ-- V- BEŞĐNCĐ DÖNEM: --PARTĐ DÖNEMĐ-DEVRĐMĐN YAYGINLAŞTIRILMASI-- III) ĐDEOLOJĐ I- ĐDEOLOJĐNĐN ĐŞLEVĐ II- MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN iDEOLOJĐSi III- ALTI OK'UN ANLAMI 1. Laiklik 2. Cumhuriyetçilik 3. Halkçılık 4. Milliyetçilik 5. Devletçilik 6. Devrimcilik IV- KEMALĐST ĐDEOLOJĐ Üçüncü Kitap TÜRK DEVRĐMĐNDEN BĐR DEVRĐM MODELĐNE (Türk Devriminin Değerlendirilmesi) I- MODERNLEŞME KURAMI VE TÜRK DEVRĐMĐ II- GERĐCĐ VE ĐLERĐCĐ TEPKĐLERĐN MEKANĐZMASI III- ĐDEOLOJĐK DÖNEMLER
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}