Engin Türkgeldi - Golgeler Ordusu

Engin Türkgeldi - Golgeler Ordusu -...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gölgeler Ordusu Engin Türkgeldi öykü
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Gölgeler Ordusu Engin Türkgeldi www.altkitap.com öykü
Background image of page 2
altkitap - öykü 3 Gölgeler Ordusu Engin Türkgeldi Mart 2003 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým: Faruk Ulay Tasarým Uygulama: Murat Gülsoy ' 2003 altkitap ve Engin Türkgeldi Yapýtýn tüm yayýn haklarý saklýdýr. Tanýtým için yapýlacak kýsa alýntýlar dýþýnda yayýncýnýn izni olmaksýzýn hiçbir yolla çoðaltýlamaz. www.altkitap.com [email protected]
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yazar Hakkýnda Engin Türkgeldi 1980 yýlýnda Kayseri’de doðdu. Halen Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesinde öðrenim görmekte. 2001 yýlýndan beri altzine.net ’te düzenli olarak yazýyor. ˙alýþmalarý ayrýca Hayalet Gemi ’de yer aldý.
Background image of page 4
Yeni Coðrafyalarýn Haritasý Yekta Kopan Mütevazý bir kitaplýðým vardýr. Yýllar içinde eklenen portatif raflar, iki sýralarý üç sýra yapýp bir de üste dizmeler, ek birimlerle geniþletmelere raðmen çok düzenli olduðunu da söyleyemeyeceðim. Yine de istediðim kitabý, gözüm kapalý bile olsa birkaç saniye içinde buluveririm. (Ýþin kötüsü bunu denedim de. .. Yola çýkýþ nedenim basitti: Ya bir gece elektrik kesintisi sýrasýnda ve evde aydýnlatýcý hiçbir þey bulamadýðým bir anda falanca kitabý okumak istersem. .. Aradýðýmý gözüm kapalý ve karanlýkta bulmayý baþardým.) Kitaplýðýmýn bu ’kendi halindeliði’, okumakla ya da nesne olarak kitaplarla mesafeli iliþkisi olan kimilerinin o alýþýldýk soruyu sormasýna engel olmaz yine de: "Bunlarýn hepsini okudun mu?" Önceleri muzipçe "Hepsinin sadece ilk on sayfasýný okudum," derdim. Sonra Enis Batur’un bu soruya verdiði cevabý sahiplenmeye çalýþtým: "Hayýr tabii, bunlar okuduklarýmýn bir kýsmý." Yaþým ilerledikçe daha kesin bir çözüm bulmaya karar verdim. Bu soruyu soracaklarla pek görüþmüyorum artýk. Yine de bu sorunun haklý ve can acýtýcý bir yaný vardýr; belki de sýrf bu yüzden ara sýra kendime okumadýðým kitaplarýn listesini sorarým. Yüzüm kýzarýverir. (Okumadýklarýmýn utancýnýn okuduklarýmýn gururu yanýnda silik kalacaðý yýllara daha çok var herhalde. Belki de bu hiç gerçekleþmeyecek; gerçek okuma yolculuðu da bu deðil mi zaten?) Ulysses kenarýndan köþesinden hayatýma girdi de Finnegans Wake ile merhabamýz bile yok. Tournier ile çok geç tanýþtým; tamamlayabilmek için yol almam lazým. Geç tanýþtýðým bir diðer isim Refik Halit Karay’dý; alýn size bir itiraf. Bu liste uzayýp gider, baþýnýzý aðrýtmayayým. .. Sayýsal ortamda ürünler veren bir dergi çýkarmaya baþlamamýzla, okunmayanlar listesine bir liste daha eklemek zorunda kaldým: Tanýþmadýklarým listesi. Ýþte bu listenin kabarýklýðýný görünce, tam anlamýyla caným acýdý. Bizler için yeni olan bu ortamýn olanaklarý doðrultusunda yeni yazma ve okuma biçimlerinin üstüne yoðunlaþmamý saðlayan, farklý üretimlerin yazýda nasýl bir karþýlýk bulacaðý sorusunu sordurtan metinler, bir yandan da yeni bir öðrenme sürecine i Önsöz - Yekta Kopan
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
girmemi saðlamýþtý. Bir de ne göreyim; özellikle geçen yüzyýlýn ikinci
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 88

Engin Türkgeldi - Golgeler Ordusu -...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online