Enis Batur - Yeryuzu Cehennem

Enis Batur - Yeryuzu Cehennem - Yeryüzü : Cehennem Enis...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yeryüzü : Cehennem Enis Batur Yeryüzü : Cehennem Enis Batur www.altkitap.com altkitap - deneme 4 Yeryüzü: Cehennem Enis Batur Eylül 2001 Yay&na Haz&rlayan: Burak ¡u¢ut Düzelti: Burak ¡u¢ut Tasar&m: Faruk Ulay Tasar&m Uygulama: Murat Gülsoy ' 2001 altkitap ve Enis Batur Yap&t&n tüm yay&n haklar& sakl&d&r. Tan&t&m i£in yap&lacak k&sa al&nt&lar d&¢&nda yay&nc&n&n izni olmaks&z&n hi£bir yolla £o¤alt&lamaz. www.altkitap.com [email protected] Yazar Hakk&nda Enis Batur Enis Batur’un (28 Haziran 1952, Eski&ehir) ilk yaz¡s¡ 1970’te, ilk kitab¡ 1973’te yay¡mland¡. Ac¡ Bilgi’nin ard¡ndan ¢nce £lhan Berk: Ma¤ara Ressam¡, Sapk¡n Nakka&, N¥mahrem Kalem ile Rabi¥ Hatun: Tuhaf Bir K¡yamet’i, son olarak da Yazboz’u yay¡mlad¡. Galatasaray ¦niversitesindeki dersini ge§ti¤imiz y¡l ’yol-cu-luk’ temas¡na ay¡rd¡. Son d¢nem ürünlerini Kitap-l¡k, Sanat Dünyam¡z, Güldiken, Cogito ve Virgül’de yay¡mlamaya devam ediyor, pazar günleri Cumhuriyet gazetesinde ’Okuma Lambas¡’ ba&l¡kl¡ k¢&esinde yaz¡yor. 1988’den bu yana Yap¡ Kredi Kültür Sanat Yay¡nc¡l¡k’ta §al¡&¡yor. 50. ya&¡na haz¡rlan¡yor. Yarat&l&¡-Tufan-K&yamet Enis Batur, 1999-2000 d&nemecinde, bir biny¡l kav¢a£¡nda, bu k&prü üzerinde kafa yordu£u bir dizi metin üretti. Yarad¡l¡¢-Tufan- K¡yamet ü¤geni i¤inde s¡k¡¢an, s¡k¡¢t¡r¡lmak istenen Zaman’¡n ademo£lunda do£urdu£u korku formatlar¡ hakk¡nda bir zincirleme- kitap do£du oradan. Bütünün par¤alar¡, bir sergi katalo£unda, Hürriyet gazetesinde, Sanat Dünyam¡z ve Cogito dergilerinde yay¡mland¡ - ilk kez burada gün¡¢¡£¡na ¤¡kan ¥¦kibin§ d¡¢¡nda... i ¨ns&z - Burak ©u¢ut &˙&NDEK&LER K&yametin ¡zü 1 I. Tekvin ve Tufan 4 II. Efsane ve Menk&be 6 III. Hayal ve Hayalet 8 IV. Med ve Cezir 10 V. Ses ve Sanr& 12 VI. K&y& ve K¢rfez 13 VII. K¢pük ve £nlem 14 Aztek Takvimi: Bulan&k Günler 16 Gelecek Satmak 19 Yeryüzü: Cehennem 21 ¤kibin 28 Küre ˙a¥&na Mektup 34 Yontucu Zaman 36 Yeryüzü: Cehennem - Enis Batur KIYAMET&N ¡Z¢ Bizim bugün, ev ya da otomobil, iskemle ya da di& f¡r¢as¡ tasar¡m¡n- dan s£zedi& rahatl¡¤¡m¡za ve ciddiyetimize ko&ut bi¢imde, ü¢-d£rt bin y¡l £ncesinin Mezopotamya¥s¡nda, F¡rat kaynaklar¡nda, Anadolu¥da ya&ayan insanlar evren tasar¡m¡ üzerinde ak¡l yürütüyorlard¡. Henüz fethedilme- mi&, ke&fedilmemi&ti yeryüzü; da¤lar¡n ve denizlerin £tesi som bir muam- m¦yd¡, en bilgili ki&iler i¢in bile. Ge¢mi&e ait bilebildikleri £ylesine s¡n¡rl¡y- d¡ ki o ¢a¤da, gelecekten £dlerinin kopmamas¡ beklenemezdi. Herkesin kafas¡ t¡kabasa &iddet efsaneleri, £yküleri ve gizleriyle doluydu. II. Asur- nasirpal¥¡n tarih¢ileri, bu kanl¡ hükümdar¡n a¤z¡ndan, Hulluya¥y¡ nas¡l yer- lebir etti¤ini, kaledeki ü¢ bin tutsa¤¡n¡, ¢oluk ¢ocuk ay¡rmadan, ate&ler ya- k¡p nas¡l yok etti¤ini aktar¡yor. Gene de, as¡l korku kayna¤¡ evrenin mima- r¡, mimarlar¡yd¡ &üphesiz: Eski Ahid¥in hik¦ye deposunu besleyen y¡k¡m-...
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 47

Enis Batur - Yeryuzu Cehennem - Yeryüzü : Cehennem Enis...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online