Enis Batur - Yeryuzu Cehennem

Enis Batur - Yeryuzu Cehennem - Yeryz Cehennem Enis Batur...

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yeryüzü : Cehennem Enis Batur
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yeryüzü : Cehennem Enis Batur www.altkitap.com
Image of page 2
altkitap - deneme 4 Yeryüzü: Cehennem Enis Batur Eylül 2001 Yay°na Haz°rlayan: Burak ±u²ut Düzelti: Burak ±u²ut Tasar°m: Faruk Ulay Tasar°m Uygulama: Murat Gülsoy ' 2001 altkitap ve Enis Batur Yap°t°n tüm yay°n haklar° sakl°d°r. Tan°t°m i³in yap°lacak k°sa al°nt°lar d°²°nda yay°nc°n°n izni olmaks°z°n hi³bir yolla ³o´alt°lamaz. www.altkitap.com [email protected]
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yazar Hakk°nda Enis Batur Enis Batur’un (28 Haziran 1952, Eski²ehir) ilk yaz°s° 1970’te, ilk kitab° 1973’te yay°mland°. Ac° Bilgi’nin ard°ndan µnce ¶lhan Berk: Ma´ara Ressam°, Sapk°n Nakka², N·mahrem Kalem ile Rabi· Hatun: Tuhaf Bir K°yamet’i, son olarak da Yazboz’u yay°mlad°. Galatasaray ¸niversitesindeki dersini ge³ti´imiz y°l ’yol-cu-luk’ temas°na ay°rd°. Son dµnem ürünlerini Kitap-l°k, Sanat Dünyam°z, Güldiken, Cogito ve Virgül’de yay°mlamaya devam ediyor, pazar günleri Cumhuriyet gazetesinde ’Okuma Lambas°’ ba²l°kl° kµ²esinde yaz°yor. 1988’den bu yana Yap° Kredi Kültür Sanat Yay°nc°l°k’ta ³al°²°yor. 50. ya²°na haz°rlan°yor.
Image of page 4
Yarat°l°±-Tufan-K°yamet Enis Batur, 1999-2000 dµnemecinde, bir biny°l kav²a´°nda, bu kµprü üzerinde kafa yordu´u bir dizi metin üretti. Yarad°l°²-Tufan- K°yamet ü³geni i³inde s°k°²an, s°k°²t°r°lmak istenen Zaman’°n ademo´lunda do´urdu´u korku formatlar° hakk°nda bir zincirleme- kitap do´du oradan. Bütünün par³alar°, bir sergi katalo´unda, Hürriyet gazetesinde, Sanat Dünyam°z ve Cogito dergilerinde yay°mland° - ilk kez burada gün°²°´°na ³°kan ¹¶kibinº d°²°nda... i »nsµz - Burak ±u²ut
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
²˙²NDEK²LER K°yametin »zü 1 I. Tekvin ve Tufan 4 II. Efsane ve Menk°be 6 III. Hayal ve Hayalet 8 IV. Med ve Cezir 10 V. Ses ve Sanr° 12 VI. K°y° ve Kµrfez 13 VII. Kµpük ve ¸nlem 14 Aztek Takvimi: Bulan°k Günler 16 Gelecek Satmak 19 Yeryüzü: Cehennem 21 ¶kibin 28 Küre ˙a´°na Mektup 34 Yontucu Zaman 36 Yeryüzü: Cehennem - Enis Batur
Image of page 6
KIYAMET²N ³Z´ Bizim bugün, ev ya da otomobil, iskemle ya da di² f°r³as° tasar°m°n- dan sµzedi² rahatl°´°m°za ve ciddiyetimize ko²ut bi³imde, ü³-dµrt bin y°l µncesinin Mezopotamya¼s°nda, F°rat kaynaklar°nda, Anadolu¼da ya²ayan insanlar evren tasar°m° üzerinde ak°l yürütüyorlard°. Henüz fethedilme- mi², ke²fedilmemi²ti yeryüzü; da´lar°n ve denizlerin µtesi som bir muam- m·yd°, en bilgili ki²iler i³in bile. Ge³mi²e ait bilebildikleri µylesine s°n°rl°y- d° ki o ³a´da, gelecekten µdlerinin kopmamas° beklenemezdi. Herkesin kafas° t°kabasa ²iddet efsaneleri, µyküleri ve gizleriyle doluydu. II. Asur- nasirpal¼°n tarih³ileri, bu kanl° hükümdar°n a´z°ndan, Hulluya¼y° nas°l yer- lebir etti´ini, kaledeki ü³ bin tutsa´°n°, ³oluk ³ocuk ay°rmadan, ate²ler ya- k°p nas°l yok etti´ini aktar°yor. Gene de, as°l korku kayna´° evrenin mima- r°, mimarlar°yd° ²üphesiz: Eski Ahid¼in hik·ye deposunu besleyen y°k°m-
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern