Erdal Atabek - Kirmizi Isikta Yurumek

Erdal Atabek - Kirmizi Isikta Yurumek - DR ERDAL ATABEK...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DR. ERDAL ATABEK KIRMIZI IŞIKTA YÜRÜMEK. .. ELĐFSU'YA. .. Kızım Elifsu, Dünyaya gelmeni annen ve baban istediler. Bu onların işiydi. Ama yaşamak senin işindir. Sana pek çok şey öğreteceğiz ama yaşamayı öğrenmeyi sana bırakacağız. Onu tek başına öğreneceksin. Bu kitabı sana yazılmış mektuplar olarak oku. Şimdi değil, ilerde okuyacaksın, henüz beş yasındasın ama 2000 yılında on dört yaşında olacaksın. Okuduğun zaman belki kendi hayatını bulacaksın, belki o zamanlar nelerle uğraşmışlar diyeceksin. Ama bir zamanlar birinin senin hayatını düşündüğünü, senin geleceğini düşündüğünü anlayacaksın. Bu da o birine yetecektir. Hep ne güzel, yaşıyorum diyebilmeni diliyorum. Sevgim hep bütün insanların olacak. .. Erdal Atabek ĐÇĐNDEKĐLER Çernobil Çocukları Matriyoşka: Sevgili Annecik Đnsanın Kirlenmesi Yanlış Yaşama Öğretisine Karşı Çıkmak Bırakın da Mutlu Olalım Bahar Đzin Đstemez Kelebekler Özgür mü? Çiçeklerin Dilini Bilmek Đçimizdeki Büyücü Armağanın En Güzeli Mutluluk Güzel Kokar Aşık Olmak Hakkı Yalanın Yedi Rengi Türk Erkeği Nasıl Biridir? Erkekler Kadınlar Đçin Ne Düşünüyor? Beni Anlamadı Derken
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kadını Kadınlığıyla Küçültmek O da Kim Bilir Ne Yapmıştır? Hayvanlar Dişilerine Hayvan Gibi Saldırır mı? Çarmıha Gerilen Meryem Korunmaya Muhtaç Olan Kim? Sıradan Kadın Yoktur Genç Kadınlar Ayağa Kalkarken Kadın Memesinin Toplumsal Evrimi Makyaj Deyip Geçerken Evim Evim Güzel Evim Cennetim Ve Cehennemim Neden Boşanıyorsunuz? Dul Kadın Sendromu Şimdi Nasıl Yaşayacağımı Bilmiyorum Ayrılmasını Bilmek Beethoven'i Kıskanıyor musunuz? Đsterik? Soğuk Ülkelerde Sıcak Yürekler Leyla Winkel-Çakar Çocuklarımızın Adını Koyarken Kadınlar Politikada (mı?) Beş Lider Eşi Sahi, Sizin Tikiniz Neydi? YÜZYILIN CANLI BELGESELLERĐ: Çernobil Çocukları. .. Helena Bosistaya girl 31.05.1975 Andrei Boronyak boy 02.10.1977 Anatoli Venger boy 21.12.1975
Background image of page 2
Aleksander Belenko boy 01.01.1980 Tamila Karaeva girl 29.06.1978 Anna Nozdracheva girl 27.05.1982 Natasha Shaleyko girl 25.10.1976 En küçükleri 9, en büyükleri 16 yaşında olan 33 Çernobil Çocuğu. .. Kiev'den geliyorlar. Çernobil'de patlayan nükleer santral felaketinde yüksek dozda radyasyon alarak hastalanan çocukların bir bölümü. Sürekli tıp denetimi altında tutuluyorlar. Gelecekleri belirsiz. Önlerindeki yaşama süresini doğru kestirmek bile pek olası değil. Artık çevre değiştirmek mi demeli, moral gezisi mi demeli, son istek mi demeli, bilemiyorum, bir Türkiye gezisi için geldiler. Đstanbul'da Liones Çevre Yönetimi tarafından ağırlandılar. Haberin kendisi bile sarsıcıydı. Dünyayı sarsan bu nükleer felaketin masum kurbanları olan bu çocukların veda
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 87

Erdal Atabek - Kirmizi Isikta Yurumek - DR ERDAL ATABEK...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online