Esat Sener - Medeni Kanun

Esat Sener - Medeni Kanun - ESAT ŞENER Yargıtay 2'inci...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ESAT ŞENER Yargıtay 2'inci Hukuk Dairesi Emekli Başkanı AÇIKLAMALI - ĐÇTĐHATLI TÜRK MEDENĐ KANUNU GÖZDEN GEÇĐRĐLMĐŞ, GENĐŞLETĐLMĐŞ ÜÇÜNCÜ BASKI Seçkin Yayınevi Ankara 1998 ::::::::::::::::::: Bu kitabımı, bana çalışma huzuru sağlayan teşvik ve yardımlarını esirgemiyen eşime ve çocuklarıma ithaf ediyorum. ::::::::::::::::::: ÖNSÖZ Medenî Kanun, doğumdan ölüme, hâttâ ondan daha ötesine kadar, insan ilişkilerini düzenleyen temel Kanundur. Hepimiz, onun öngördüğü kurallara göre, hayatımıza yön veririz. Böylesine içiçe olduğumuz kuralların meydana getirdiği rahatlığın ve mutluluğun yanında, çeşitli sıkıntılar ve engellerle de karşılaşırız. O halde Medenî Kanunu bir yana iterek, yaşamak mümkün değildir. Onun için, Hukukçu olsak da olmasak da, toplumla ilişkilerimizde Medenî Kanunu asla ve asla ihmal edemeyiz. Böylesine önemli bir Kanunun herkesin elinin altında, yanıbaşında olması kaçınılmazdır. Bir süreden beri toplum, Medeni Kanunun tümünü içeren ve insanlara yön veren bir kitaptan yoksunur. Đşte bunun meydana getirdiği boşluğu doldurmak gayesile Ulusumuzun her kesimine, olabildiği ölçüde yardımcı olma arzusu ile dolu olarak, çalışmaya başladım. Uzun ve titiz bir çalışma sonucu, nihayet sonuca ulaştım. Bunun mutluluğu içindeyim. Yıllar dilde, istemeyerek de olsa, bir değişme meydana getirmektedir. Öyleki, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki dil, bugünkü kuşağa büyük ölçüde yabancı gelmektedir. Đşte bu sebeple 1926 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanunun dili, toplumun çok büyük bölümü için tamamen anlaşılmaz hale gelmiştir. Özellikle Hukukî terimlerin zamanla değişmesi de bunda büyük etken olmuştur. Bu sıkıntıyı gidermek için, birinci baskıda Kanunun tümünü anlaşılabilir şekle getirdim. Yâni sadeleştirdim. Böylece yalnız Hukukçuların değil, hemen herkesin anlayabileceği duru bir dile çevirdim. Bu, benim ilk denemem değildir. Daha önce Miras Hukuku adlı kitabımın üç baskısında ve öteki kitaplarımda dahi aynı şekilde hareket etmiştim. Yirmi yıldan bu yana, yaptığım işin yararlı olduğu yolunda çeşitli kesimlerden güzel, teşvik edici mektuplar aldım, sözler duydum. Đşte bu cesaret verici durum karşısında, Medenî Kanunun tümünü sadeleştirmeyi, Hukukçuluğumun kaçınılmaz bir görevi saydım. Çok eski yıllarda bu konuda yayınlanan ve artık mevcudu tükenmiş bulunan mahdut sayıdaki kitaplarda, ağırlık tümü ile Yargıtay Đçtihatlarına verilmiştir. Oysa, Medenî Kanunun 1. maddesi Hâkimin sadece kazaî değil, ilmî içtihatlardan da yararlanacağı ilkesini öngörmüştür. Bu itibarla, kitapta, önemli ilkeleri içeren ilmi içtihatlara da yer verilmiş, böylece kazaî içtihatların oluşmasını sağlayan bilimsel görüşler açıklanmıştır. Nazari (teorik) bilimsel bilgilere her maddenin altında olabildiğince yer verilmiş ve maddenin anlaşılmasını sağlayan yorumlar yapılmıştır. Hemen ifade edelimki, Kitabın bu büyük hacmi içinde yorumlar, 300 sahife tutmakta, geriye kalan ağırlık ise, uygulamaya yön veren içtihatlara bırakılmış bulunmaktadır. Yargıtay içtihatlarının bulunmasında sür'at sağlamak amacı ile, her kararın üst kısmında, ara bir başlık konarak, arayanlara, yeterli kolaylık sağlanmış, bunlar bütün kararların baş kısmına yazılmıştır. Yine arayıcılara, yardım için her maddenin altına, o maddenin Đsviçre Medenî Kanunundaki, o maddenin karşılığı olan maddenin numarası yazılmıştır. Bununla da yetinilmemiş, her maddenin altında, ayrıca madde ile ilgili Medenî Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Đcra ve Đflâs Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili başka Kanunların maddelerinin numaralarına dahi işaret olunmuştur. Medenî Kanunun uygulanmasına dair 864 sayılı Tatbikat Kanunu da, sadeleştirilip her maddenin altına yazılmıştır. Az da olsa, feraizle ilgili hükümlerin ve intikalat Kanunlarının zaman zaman uygulanmakta olması gözetilerek, arazinin irs yolu ile intikalini sağlayan ve tevsii intikal diye isimlendirilen Kanunların da anlaşılabilmesi için, her maddenin altına sadeleştirilmiş şekli konmuştur. Medenî Kanun'un eki niteliğindeki Velâyet, Vesayet ve Miras Tüzüğü de kitaba eklenmiştir. Bunlarla da kalınmamış, milyonları aşan vatandaşımızın yurt dışında yaşaması sebebi ile, büyük çapta uygulama zorunluğu doğan 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku" ile ilgili Kanun ve 403 sayılı Vatandaşlık Kanunu da kitaba ilâve edilmiştir. Ayrıca, bugünkü neslin arayıp bulması oldukça güç ve bulsa da Arap harfleri ile yazılmış olduğu için, tercümesini yaptırmakta zorluk çekeceği bir çok Kanun ile Dernekler, Vakıflar, Tapu Kanunları ve Tüzükleri gibi toplum yaşamında çokça yer alan mevzuat ve başkaca Kanunlara Osmanlılar Döneminde yürürlüğe girip halen uygulanmakta olan Kanunlara da kitapta yer verilmiş, böylece, okuyucu, arama külfetinden kurtarılmıştır. Bütün bu çabalar sizler içindir. Beğeninizi kazandığım oranda mutluluk duyacağım. Kitabın hazırlanması aşamasında: Metinleri bilgisayarda hazırlayıp basılacak hâle getiren Remzi Özmen'e; basımını gerçekleştiren Adâlet Matbaası sahibi Adil Sözkesen ile teknik elemanlarına; Kitabın topluma mal olmasına ön ayak olup hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Seçkin Kitabevi sahibi Aytaç Seçkin ile oğullarına ve bana yardımlarını esirgemiyen mesai ve meslek arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Çankaya, Aralık 1997 Esat ŞENER ::::::::::::::::::: ĐÇĐNDEKĐLER Madde, Sayfa BAŞLANGIÇ A. Kanunu Medenînin tatbiki Md. 1 B. Medenî haklann şümulü Md. 2 I. Genel hükümler II. Hüsnüniyet Md. 3 III. Hâkimin takdiri Md. 4 C. Borçların umumî kaideleri Md. 5 D. Beyyine I. Beyyine külfeti Md. 6 II. Resmî sicil ve senetler Md. 7 BĐRĐNCĐ KĐTAP, ŞAHSIN HUKUKU, BĐRĐNCĐ BAB, HAKĐKĐ ŞAHISLAR BĐRĐNCĐ FASIL, ŞAHSĐYET A. Şahsiyet Md. 8 I. Medenî haklardan istifade II. Medenî hakların kullanılması 1. Mevzuu Md. 9 2. Şartları a) Umumiyet itibariyle Md. 10 b) Rüşt Md. 11 c) Kazaî rüşt Md. 12 d) Temyiz kudreti Md. 13 III. Medenî hakları kullanmaya ehliyetsizlik 1. Umumiyet itibarile Md. 14 2. Temyiz kudretini haiz olmamak Md. 15 3. Temyiz kudretini haiz küçük veya mahcur Md. 16 IV. Hısımlık ve sıhrî hısımlık 1. Kan hısımlığı Md. 17 2. Sıhrî hısımlık Md. 18 V. Đkametgâh 1. Tarif Md. 19 2. Đkametgâhın değiştirilmesi Md. 20 3. Kanunî ikametgâh Md. 21 4. Müesseselerde bulunmak Md. 22 B. Şahsiyetin himayesi I. Umumiyet itibariyle 1. Devir ve takyit yasağı ve istisnaları Md. 23 2. Tecavüz halinde a) Đlke Md. 24 b) Dava hakları 24 bölü a II. Đsim üzerindeki hak 1. Đsmin hinıayesi Md. 25 2. Đsmin değişmesi Md. 26 C. Şahsiyetin başlangıcı ve sonu I. Doğum ve ölüm Md. 27 II. Saglığın ve ölümün ispatı 1. Beyyine külfeti Md. 28 2. Ahvali şahsiye beyyineleri a) Umumiyet itibariyle Md. 29 b) Ölüme karine Md. 30 III. Gaiplik kararı 1. Umumiyet itibariyle Md. 31 2. Usulü muhakeme Md. 32 3. Talebin sukutu Md.33 4. Hükmü Md. 34 ĐKĐNCI FASIL AHVALĐ ŞAHSĐYE SĐCĐL KAYITLARI A. Umumiyet itibariyle I. Sicil Md. 35 II. Memurlar Md. 36 III. Mes'uliyet Md. 37 IV. Tashih Md. 38 B. Doğum sicili I. Doğumun bildirilmesi Md. 39 II. Tâdile uğrayan kayıtlar Md. 40 C. Ölüm sicili I. Ölümün bildirilmesi Md. 41 II. Ölüsü bulunmıyan Md. 42 III. Gaiplik kararı 43 IV. Kayıtların tashihi Md. 44 ĐKĐNCĐ BAB, UMUMĐ HÜKÜMLER BĐRĐNCĐ FASIL, HÜKMĐ ŞAHISLAR A. Hükmî şahsiyet Md. 45 B. Medenî haklardan istifade Md. 46 C. Medenî hakları kullanmak selâhiyeti I. Şartları Md. 47 II. Kullanmak tarzı Md. 48 D. Đkametgâh Md. 49 E. Şahsiyetin zevâli I. Malların tahsisi Md. 50 II. Tasfiye Md. 51 F. Hukuku âmme müesseselerine ve şirketlere dair hükümlerin mahfuziyeti Md. 52 ĐKĐNCĐ FASIL, CEMĐYETLER A. Cemiyet nasıl teşekkül eder I. Cemiyetin teşkilâtı Md. 53 II. Tescil Md. 54 III. Şahsiyeti olmıyan cemiyetler Md. 55 IV. Cemiyet ile tüzüğün kanun ile münasebeti Md. 56 B. Teşkilât I. Heyeti umumiye 1. Vazife ve davet Md. 57 2. Salâhiyet Md. 58 3. Kararlar a) Şekli Md. 59 b) Rey hakkı ve ekseriyet Md. 60 c) Rey hakkından mahrumiyet Md. 61 II. Đdare heyeti Md. 62 C. Azalığa girmek ve çıkmak Md. 63 I. Đştirâk hissesi Md. 64 II. Đhraç Md. 65 III. Cemiyetten çıkmanın veya çıkarılmanın hükmü Md. 66 VI. Cemiyetin gayesini vikaye Md. 67 V. Azanın hukukunu vikaye Md. 68 D. Fesih ve fesih kararı I. Fesih halleri 1. Cemiyetin kararile Md. 69 2. Kanunen Md. 70 3. Hâkim tarafından fesih Md. 71 II. Kaydın terkini Md. 72 ÜÇÜNCÜ FASIL, VAKIF A. Kuruluş I. Genel olarak Md. 73 II. Vakfın şekli Md. 74 III. Vakıf senedinin muhtevası Md. 75 IV. Mirasçıların ve alacaklıların dâva hakkı Md. 76 B. Vakfın teşkilâtı I. Genellikle Md. 77 II. Đstihdam edilenlere ve işçilere yardım vakıfları Md. 77 bölü A C. Teftiş Md. 78 D. Đdare ve gayede değişiklik, malların değiştirilmesi I. Đdarenin değiştirilmesi Md. 79 II. Gayenin değiştirilmesi Md. 80 III. Malların değiştirilmesi Md. 80 bölü A E. Vakfın gelirleri ve iktisap 81 F. Vakfın nihayete ermesi 81 bölü A Zilyetlikle iktisap yasağı 81 bölü B ĐKĐNCĐ KĐTAP, AĐLE HUKUKU BĐRĐNCĐ KISIM, KARI KOCA ÜÇÜNCÜ BAB, EVLENME BĐRĐNCĐ FASIL, NĐŞANLANMA A. Nişanlanma Md. 82 B. Hükümleri I. Evlenmek için dâva hakkının bulunması Md. 83 II. Nişanı bozmanın neticesi 1. Maddî tazminat Md. 84 2. Manevî tazminat Md. 85 III. Hediyelerin iadesi Md. 86 IV. Müruru zaman Md. 87 ĐKĐNCĐ FASIL, EVLENMEYE EHLĐYET VE MANĐLER A. Ehliyet şartları I. Yaş Md. 88 II. Mümeyyiz Md. 89 III. Kanunî mümessillerin rızası 1. Küçükler hakkmda Md. 90 2. Mahcurlar hakkında Md. 91 B. Mâniler I. Hısımlık Md. 92 II. Evvelki evlenme 1. Alelitlâk zevalın ispatı a) Umumiyet itibariyle Md. 93 b) Gaiplik halinde Md. 94 2. Müddetler a) Kadın için Md. 95 b) Boşanan kadın için Md. 96 ÜÇÜNCÜ FASIL, EVLENME ĐLANI VE AKDĐ A.Đlân I. Evlenme kararını beyanın tarzı Md. 97 II. Beyan ve ilânın mercii Md. 98 III. Đlân talebinin reddi Md. 99 B.Đtiraz I. Đtiraz hakkı Md. 100 II. Re'sen itiraz Md. 101 III. Usulü muhakeme 1. Đtirazın tebliği Md. 102 2. Dâva Md. 103 3. Müddetler Md. 104 C. Evlenme akdi I. Şartları 1. Ahvali şahsiye memurları Md. 105 2. Memurun imtinaı Md. 106 3. Akdin ilânsız icrası Md. 107 II. Evlenme merasimi 1. Aleniyet Md. 108 2. Merasimin şekli Md. 109 III. Evlenme kâğıdı ve dinî merasim D. Nizamnameler Md. 111 DÖRDÜNCÜ FASIL, BATIL OLAN EVLENMELER A. Mutlak butlan sebepleri I. Şartları Md. 112 II. Dâva hakkı MD. 113 III. Dâva hakkının tahdidi veya Md. 114 B. Nisbî butlan I. Karı kocadan birinin dâva hakkı 1. Temyiz kudretinden mahrumiyet Md. 115 2. Hata Md. 116 3. Hile Md. 117 4. Tehdit Md. 118 5. Müruru zaman Md. 119 II. Ana ve baba veya vasinin fesih davası Md. 120 C. Butlanı mucip olmayan noksanlar I. Evlâtlık rabıtası Md. 121 II. Müddetlere riayetsizlik Md. 122 III. Şekil noksanı Md. 123 D. Butlan kararı I. Umumiyet itibariyle Md. 124 II. Butlanın hükümleri 1. Çocuklar Md. 125 2. Karı koca Md. 126 E. Mirasçıların hakkı Md. 127 F. Salâhiyet ve usulü muhakeme Md. 128 DÖRDÜNCÜ BAB, BOŞANMA A. Boşanma sebepleri I. Zina Md. 129 II. Cana kast, pek fena muameleler Md. 130 III. Cürüm ve haysiyetsizlik Md. 131 IV. Terk Md. 132 V. Akıl hastalığı Md. 133 VI. Evlilik birliğinin sarsılması veya müşterek hayatın yeniden kurulamaması Md. 134 B. Dâva I. Mevzuu Md. 135 II. Salâhiyet Md. 136 III. Geçici tedbirler Md. 137 C. Hüküm I. Boşanma veya ayrılık Md. 138 II. Ayrılık müddeti Md. 139 III. Ayrılığın hitamında verilecek hüküm Md. 140 IV. Boşanan kadının kişisel durumu Md. 141 V. Memnuiyet müddeti Md. 142 VI. Boşanma halinde tazminat 1. Maddî ve manevî Md. 143 2. Yoksulluk nafakası Md. 144 3. Tazminat ve nafakanın ödenme şekli Md. 145 VII. Malların tasfiyesi 1. Boşanma halinde Md. 146 2. Ayrılık halinde Md. 147 VIII. Ana ve babanın hukuku 1. Hâkimin takdir hakkı Md. 148 2. Yeni hâdiseler Md. 149 D. Boşanma ve yargılama usulü Md. 150 BEŞĐNCĐ BAB, EVLENMENĐN UMUMĐ HÜKÜMLERĐ A. Haklar ve vazifeler I. Karı ve kocanın Md. 151 II. Kocanın Md. 152 III. Karının Md. 153 B. Birliğin temsili I. Koca tarafından Md. 154 II. Karı tarafından 1. Hakları a) Mevzuu Md. 155 b) Nezi Md. 156 c) Salâhiyetin iadesi Md. 157 2. Salâhiyetin tevsii Md. 158 C. Karının meslek veya san'atı Md. 159 D. Husumet ehliyeti E. Birliğin siyaneti I. Umumiyet itibarile Md. 161 II. Müşterek hayatın tatili Md. 162 III. Karı ve kocanın borçlarına ait tedbirler Md. 163 IV. Kazaî tedbirlerin müddeti Md. 164 V. Cebri icra 1. Umumî kaideler Md. 165 2. Đstisnalar a) Karı kocadan biri borçlu ise Md. 166 b) Kan kocadan biri alacaklı ise Md. 167 c) Mal ayrılığı ile iaşe bedellerinin tahsili halinde Md. 168 F. Kan koca arasındaki hukuki muameleler ve koca lehine icra olunan muameleler ALTINCI BAB, KARI KOCA MALLARININ ĐDARESĐ BĐRĐNCĐ FASIL, ESASLAR A. Kanunî usul Md. 170 B. Akdî usul I. Usulün seçimi Md. 171 II. Đki tarafın ehliyeti Md. 172 III. Evlenme mukavelesinin şekli Md. 173 C. Fevkalâde usul I. Akdî usulün kendiliğinden mal ayrılığına inkılâbı Md. 174 II. Akdî usulün hâkimin hükmü ile mal ayrılığına inkılâbı 1. Karının talebi üzerine Md. 175 2. Kocanın talebi üzerine Md. 176 3. Alacaklıların talebiyle Md. 177 III. Mal ayrılığının mebdei Md. 178 IV. Mal ayrılığının hitamı Md. 179 D. Usulün tebeddülü I. Alacaklıların haklarının tesiri Md. 180 II. Mal ayrılığı halinde tasfiye Md. 181 E. Mahfuz mallar I. Tesis 1. Umumiyet itibariyle Md. 182 2. Kanunun hükmü ile Md. 183 II. Hükümleri III.Đspat ĐKĐNCĐ FASIL MAL AYRILIĞI A. Mülkiyet, idare, intifa hakları Md. 186 B. Borçlar I. Umumiyet itibariyle Md. 187 II. Haciz halinde Md. 188 C. Gelir ve kazanç Md. 189 D. Karı kocanın masrafa iştirâki Md. 190 ÜÇÜNCÜ FASIL, MAL BĐRLĐĞĐ A. Mülkiyet I. Birliğe dahil mallar, birliğe ithali caiz olmayan mallar Md. 191 II. Karı kocanın şahsî malları Md. 192 III. Beyyineler Md. 193 IV. Müfredat defteri 1. Şekli, kuvvei isbatiyesi Md. 194 2. Kıymet takdirinin hükmü Md. 195 B. Đdare ve intifa ve tasarruf salâhiyeti I. Đdare Md. 196 II. Đntifa Md. 197 III. Birliğe dahil mallardan tasarruf hakkı 1. Kocanın Md. 198 2. Karının a) Umumiyet itibariyle Md. 199 b) Mirasın reddi Md. 200 C. Karıya teminat itası Md. 201 D. Borçlar I. Kocanın mes'uliyeti Md. 202 II. Karının mes'uliyeti 1. Bütün emvaliyle Md. 203 2. Mahfuz mallarıyla Md. 204 E. Alınanı nakden yerine koymak mükelletiyeti I. Đsteme zamanı Md. 205 II. Kocanın iflâsı ve mallarının haczi 1. Karının hakkı Md. 206 2. Đmtiyaz Md. 207 F. Mal birliğinin hitamı I. Karının vefatı sebebiyle Md. 208 II. Kocanın vefatı sebebiyle Md. 209 III. Ziyade ve noksan Md. 210 DÖRDÜNCÜ FASIL, MAL ORTAKLIĞI A. Mal ortaklığı, ortaklığa girmesi caiz olmayan mallar, umumî iştirâk I. Ortaklığa giren mallar Md. 211 II. Đdare ve tasarruf 1. Đdare Md. 212 2. Mal ortaklığında tasarruf a) Umumiyet itibariyle Md. 213 b) Miras reddi Md. 214 III. Borçlar 1. Kocanın mes'uliyeti 2. Karının mes'uliyeti a) Kendi malları ve mal ortaklığına giren mallarıyla Md. 216 b) Mahfuz mallarıyla Md. 217 3. Đcra takibi Md. 218 IV. Alınanı nakden yerine koyma mükellefiyeti 1. Umumiyet itibariyle Md. 219 2. Karının alacağı Md. 220 V. Mal ortaklığının hitamı 1. Taksim a) Kanunî taksim Md. 221 b) Mukavele mucibince taksim Md. 222 2. Karı kocadan sağ kalanın mes'uliyeti Md. 223 3. Şahsî malların tahsisi Md. 224 B. Ortaklığın uzatılması Md. 225 II. Uzatılan ortaklık malları Md. 226 III. Đdare ve temsil Md. 227 IV. Fesih 1. Ortaklığın alâkadarlar tarafından feshi Md. 228 2. Kendiliğinden infisah Md. 229 3. Hâkimin kararıyla fesih Md. 230 4. Bir çocuğun evlenmesi veya vefat sebebiyle fesih Md. 231 5. Taksim veya tasfiye Md. 232 C. Mahdut ortaklık I. Mal ayrılığı şartıyla Md. 233 II. Müktesep malIara münlıasır ortaklık 1. Şümulü Md. 234 2. Taksim Md. 235 D. Cihaz usulü Md. 236 BEŞĐNCĐ FASIL, KARI KOCA MALLARI HAKKINDA USULE DAĐR SĐCĐL A. Tescilin hükümleri Md. 237 B. Tescil I. Tescilin mevzuu Md. 238 II. Mahal Md. 239 C. Sicilin tutulması Md. 240 ĐKĐNCĐ KISIM, HISIMLAR YEDĐNCĐ BAB, NESEBĐ SAHĐH ÇOCUKLAR BĐRĐNCĐ FASIL, NESEBĐN SIHHATĐ A. Nesebin sıhlıatinde karine Md. 241 B. Nesebi red I. Koca tarafından 1. Müddet Md. 242 2. Evlilik mevcut iken doğan çocuk Md. 243 3. Evlenmeden evvel veya ayrıldıktan sonra ana rahmine düşen çocuk Md. 244 II. Diğer alâkadarlar Md. 245 C. Red hakkının sukutu Md. 246 ĐKĐNCĐ FASIL, NESEBĐN TASHĐHĐ A. Evlenme ile tashih I. Şartları Md. 247 II. Beyan Md. 248 B. Hâkimin hükmü ile I. Şartları Md. 249 II. Salâhiyet Md. 250 C. Butlan dâvası Md. 251 D. Tashihin hükmü Md. 252 ÜÇÜNCÜ FASIL, EVLAD EDĐNME A. Evlâd edinme şartları I. Evlâd edinen için Md. 253 II. Evlâtlık için Md. 254 a) Rıza şartının aranmaması Md. 254 bölü A III. Karı koca hakkında Md. 255 B. Şekil Md. 256 C. Akdin hükmü Md. 257 D. Refi Md. 258 DÖRDÜNCÜ FASIL, NESEBĐN SIHHATĐNĐN UMUMĐ HÜKÜMLERĐ A. Đsim ve vatandaşlık hakkı Md. 259 B. Karşılıklı vazifeler Md. 260 C. Çocukların iaşe ve terbiye masrafları Md. 261 BEŞĐNCĐ FASIL, VELAYET A. Umumiyet itbariyle I. Şartlar Md. 262 II. Velâyeti icra hakkı Md. 263 B. Velâyetin şümulü I. Umumiyet itibariyle Md. 264 II. Meslekî terbiye Md. 265 III. Dinî terbiye Md. 266 IV. Tedip hakkı Md. 267 V. Temsil 1. Üçüncü şahıslara karşı a) Ebeveyin tarafından Md. 268 b) Çocuğun ehliyeti Md. 269 2. Aileye karşı a) Çocukların tasarrufu Md. 270 b) Çocukla ana ve baba arasında vâki hukukî tasarruflar Md. 271 C. Hâkimin müdahalesi I. Himaye tedbirleri Md. 272 II. Çocukların yerleştirilmesi Md. 273 III. Velâyet hakkının nez'i 1. Velâyetin ifa edilmemesi halinde Md. 274 2. Baba veya ana tekrar evlenirse Md. 275 IV. Velâyet hakkının iadesi Md. 276 D. Nez'i halinde ana ve babanın vazifeleri Md. 277 ALTINCI FASIL, ÇOCUK MALLARI A. Đdare I. Umumiyetle Md. 278 II. Evliliğin zevalinden sonra Md. 279 B. Đstifade hakkı I. Şartlar Md. 280 II. Gelirin sarfı Md. 281 C. Serbest mallar I. Đstifade hakkından hariç mallar Md. 282 II. Kazanç, idare ve istifade hakları 1. Kazanç Md. 283 2. Meslek veya sanat için verilen mal Md. 284 D. Hâkimin müdahalesi I. Teminat tedbirleri Md. 285 II. Velâyet hakkmın nez'i halinde Md. 286 E. Đdare hakkının zevali I. Teslim Md. 287 II. Mes'uliyet Md. 288 III. Çocuğun imtiyaz hakkı Md. 289 SEKĐZĐNCĐ BAB, NESEBĐ SAHĐH OLMAYAN ÇOCUKLAR A. Sahih olmayan nesep Md. 290 B. Tanıma I. Şartları ve şekli Md. 291 II. Memnuiyet Md. 292 III. Reti 1. Ana veya çocuğun itirazı Md. 293 2. Üçüncü şahsın itirazı Md. 294 C. Babalık davası I. Dâva hakkı Md. 295 II. Müddet Md. 296 III. Mevzuu Md. 297 IV. Usul 1. Kayyım tayini Md. 298 2. Salâhiyet a) Umumî salâhiyet Md. 299 b) Sicil kaydının bulunduğu mahal salâhiyeti Md. 300 3. Karine Md. 301 4. Ananın kusuru Md. 302 5. Evli ana Md. 303 V. Hüküm 1. Ana lelıine a) Maddî tazminat Md. 304 b) Manevî tazminat Md. 305 2. Çocuk lehine tediyat a) Nafaka Md. 306 b) Yeni hâdiseler Md. 307 3. Teminat Md. 308 4. Çocukların borçları Md. 309 VI. Babalığa hüküm Md. 310 D. Hükümler I. Anaya ve çocuğa karşı Md. 311 II. Babaya ve çocuğa karşı Md. 312 III. Velâyetin taksimi Md. 313 IV. Çocuğun malları üzerindeki haklar Md. 314 DOKUZUNCU BAB, AĐLE BĐRĐNCĐ FASlL, NAFAKA A. Borçlular Md. 315 B. Muavenet talebi Md. 316 C. Anası ve babası belirsiz çocukların iaşesi Md. 317 ĐKĐNCĐ FASIL, EV REĐSLĐĞĐ A. Ev reisliği Md. 318 B. Hükümleri I. Umumî kaideleri Md. 319 II. Mes'uliyet Md. 320 III. Çocukların alacağı Md. 321 ÜÇÜNCÜ FASIL, AĐLE MALLARI A. Aile vakfı Md. 322 B. Aile şirketi emvali I. Teşekkülü 1. Şartları Md. 323 2. Şekli Md. 324 II. Müddet Md. 325 III. Hükmü 1. Şirketin işletilmesi Md. 326 2. Đdare ve temsil a) Umumiyet itibariyle Md. 327 b) Müdürlerin yetkileri Md. 328 3. Müşterek mallar ve şahsî mallar Md. 329 IV. Şirketin feshi 1. Sebepleri Md. 330 2. Đhbar, tediyeden aciz, evlenme Md. 331 3. Vefat Md. 332 4. Taksim Md. 333 V. Hissei temettü şartile şirket 1. Mevzuu Md. 334 2. Fesih Md. 335 C. Aile yurdu Md. 336 I. Yurt tesisi 1. Şartları Md. 337 2. Tesis usulü a) Resmî ilân Md. 338 b) Başkalarının hakları Md. 339 c) Sicile kayıt Md. 340 II. Hükmü 1. Tasarruf hakkının tahdidi Md. 341 2. Hısımların hakkı Md. 342 3. Mal sahibinin borcunu ödemekten aczi Md. 343 III. Đlga 1. Ölüm dolayısı ile Md. 344 2. Mal sahibinin sağlığında Md. 345 ÜÇÜNCÜ KISIM, VESAYET ONUNCU BAB, VESAYET TEŞKĐLATI BĐRĐNCĐ FASIL, VESAYET UZUVLARI A. Uzuvlar Md. 346 B. Vesayet daireleri I. Umumî vesayet Md. 347 II. Hususî vesayet 1. Cevaz ve şartları Md. 348 2. Teşekkülü Md. 349 3. Aile meclisi Md. 350...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern