F.m.dostoyevski - Delikanlı

F.m.dostoyevski - Delikanlı - MEB YAYINLARI...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MEB YAYINLARI D&NYA EDEBİYATINDAN SE¡MELERMİLL¢ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 853 BİLİM ve K&LT&R ESERLERİ DİZİSİ : 123 D£nya Edebiyatından Se¤meler : 19 ı Kitabın adı DELİKANLI I Yayın Kodu 93.34.Y.0002.399 ISBN 975.11.0051.8 (Tk. No.) ISBN 975.11.0052.6(1. Cilt) Baskı yılı 1993 Baskı adedi 20.000 Dizgi, baskı, cilt MiLL¢ EĞiTiM BASIMEVİ D£nya Edebiyatından Se¤meler DELİKANLI I Dostoyevski ¡eviren SERVET L&NEL Yayımlar Dairesi Başkanlığı ’nın 14.10.1991 tarih ve 9411 sayılı yazıları ile 20.000 adet basılması uygun g¥r£lm£ş, yine Yayımlar Dairesi Başkanlığı’nın23.6.1993 tarih ve 5822 sayılı yazıları ile beşinci defa birinci parti olarak 5.000 adet basılmıştır. İSTANBUL, 1993 5495-93DELİKANLI Birinci Kısım BİR¢NC¢ B¦L&M I Daha fazla sabredemiyerek hayat yolunda attığım ilk adımların tarih¤esini yazmak i¤in oturdum, ama bunu yapmasam da olurdu. Pek iyi bildiğim bir şey vardı : y£z yaşıma kadar yaşasam, hal terc£memi yazmaya bir daha oturmam. Hi¤ sıkılmadan insanın kendisi £zerinde yazı yazması i¤in kendisine utanmadan §şık olması gerektir. Kendimi affedebileceğim bir nokta varsa o da, herkes gibi, yani okuyucunun takdirini kazanmak i¤in yazmayıp, b£sb£t£n başka bir gaye ile yazmanıdır. Ge¤en yıl başımdan ge¤enleri b¥yle birdenbire, harfi harfine yazmaya oturmuştum, ama olan bitenler beni ¥yle şaşırttı ki! Bunu sırf i¤imden gelen bir isteğin tesiri altında, ancak şimdi yapıyorum, ¨şle ilgisi olmıyan şeylerden, en ¤ok da edebiyat g£zelliklerinden, var kuvvetimle ka¤ınarak sadece olayları yazıyorum; bir edebiyat¤ı tam otuz y£ habire yazar durur da en sonunda ni¤in bu kadar yıl yazı yazdığını kendisi de anlıyamaz. Ben edebiyat¤ı değilim, duygularımın g£zel yazılışını, onların edebiyat pazarına s£r£klemeyi yakışık almıyan al¤ak¤a bir hareket sayarım. Ama gene de ¥fkeyle hissediyorum ki duygularımı, d£ş£ncelerimi (hatt§ en bayağılarını bile) hi¤ yazmadan da ge¤ip gidemiyeceğim, sırf kendisi i¤in 8 DELİKANLI yazmaya teşebb&s ettiği halde gene de edebiyatın tesirinden kurtulamamak, insanın &zerinde ¡di bir tesir yapmaktan geri kalmıyor. D&ş&ncelere gelince bunlar pek bayağı şeyler de olabilir, ¢&nk& senin kıymet verdiğin bir şeyin, başkasının g£z&nde hi¢bir değeri olmaması pek m&mk&nd&r. Ama bunları bir yana bırakalım, işte £n s£z de oldu bitti; bir daha da buna benzer bir şey olmıyacak. Haydi bakalım iş başına, ger¢i herhangi bir işe, belki de b&t&n işlere başlamak kadar zor bir şey yoktur. II Hatırlarıma, ge¢en yılın on dokuz eyl&l&nden, yani tam ona ilk defa rastladığım g&nden başlıyacağım, daha doğrusu £yle başlamak isterdim. .....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 266

F.m.dostoyevski - Delikanlı - MEB YAYINLARI...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online