{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

F.m.dostoyevski - Ebedi Koca

F.m.dostoyevski - Ebedi Koca - 30 KASIM 1996 TEK YAYINEV...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
30 KASIM 1996 °TEKİ YAYINEVİ °TEKİ KLASİK Roman YAPIM °teki Ajans KAPAK TASARIMI Arif Turan REDAKT°R Celal İnal BASKI ve CİLT Emel Matbaası BİRİNCİ BASKI 1996 °TEKİ, Af ı Yayıncılığın kuruluşudur. Y°NETİM YERİ Mediha Eldem Sokak 52/1 06421 Kızılay/ ANKARA Tel: 312 435 38 33 Fax: 312 433 96 09 ISBN 975-8012-52-5 Fyodor Mihaylovi± Dostoyevski EBED² KOCA T³RKCESİ Serpil Demirci BEYAZIT DEVLET K³T³PHANESİ Tasnif No. Demirbaş No 891.733 349945 VELCHANINOV Yaz gelmişti ve beklenilenin tersine Velchaninov Petersburg’da kaldı. Rusya’nın g´neyine yapmayı planladığı yolculuk suya d´şm´şt´. Davasının sonu da geleceğe benzemiyordu. µiftlikle ilgili olan bu dava ±ok aksi bir hal almıştı. ³± ay ¶nce gayet kolay gibi g¶r´n´yordu, ama birdenbire her şey değişti. "Her şey nasıl da k¶t´ye gitti!" Artık Velchaninov bu c´mleyi sık sık tekrarlar olmuştu. Yetenekli ve se±kin bir avukat tutmuş, ona bir s´r´ para ¶d´yordu. Parayı falan esirgediği yoktu, ama hem sabırsızlıktan hem de g´vensizlikten kendisi de davaya karışmıştı. Belgeleri okuyor, avukatının kesinlikle beğenmediği şeyler yazıyor, mahkemeden mahkemeye koşup duruyordu. İpucu topluyor ve b´y´k olasılıkla da pek ±ok şeye engel oluyordu. Avukat bu durumdan yakmıyor ve ne olursa olsun onu yazlığa postalamaya uğraşıyordu. Ama Velchaninov bir t´rl´ gitmeye karar veremiyordu. Petersburg’un tozu, boğucu sıcağı ve sinirleri alt´st eden beyaz geceleri onun en ±ok sevdiği şeylerdi. B´y´k Tiyatro yakınlarında yeni tuttuğu ev de tam bir fiyaskoydu. "Her şey fiyasko!" diye d´ş´n´yordu. Asabiliği gitgide artıyordu; zaten uzun zamandır asabi ve evhamlıydı. Hayatı hep dolu ve değişik ge±miş bir adamdı, artık gen± falan da değildi. Otuz sekiz, hatta otuz dokuzundaydı ve kendi deyimiyle yaşlılığı ’hi± beklenmedik’ bir şekilde gelmişti. Yaşından erken ±¶kt´ğ´n´n farkındaydı. Gitgide azalan g´c´ne bakılırsa i±ten i±e ±¶kt´ğ´ a±ıktı. Yoksa g¶r´n´şte g´±l´ ve din±ti. Uzun boylu, sağlam yapılı bir adamdı. G´r sarı sa±ları ve neredeyse g¶ğs´ne kadar inen upuzun sakalında tek bir beyaz tel bile yoktu. İlk
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
bakışta biraz hantal ve uyuşuk gibi g°r±n±yorsa da, dikkatle bakıldığında bir zamanlar iyi bir eğitim almış, m±kemmel bir adam olduğu anlaşılıyordu. Sonradan edindiği ters ve tembel ifadeye rağmen Velchaninov’un tavırları serbest, kendinden emin ve hatta zarifti. H²l² kararlı ve k±stah bir °zg±veni vardı; kendisi bile bunun farkında değildi. Yalnızca akıllı değil, zaman zaman ³ok mantıklı, k±lt±rl± ve hi³ kuşkusuz yetenekliydi. Pembe y±z±, gen³lik yıllarında kadınsı bir yumuşaklık taşıyan teni hanımların dikkatini ³ekerdi. İnsanlar y±z±ne bakarlar: "Ne sağlıklı bir adam! Bu ne g±zel ten!" derlerdi. Ama bu sağlıklı g°r±n±m artık asabiyet taşıyordu. İri mavi g°zleri on yıl °nce ³ok canlar yakmıştı. Parlak, g±le³ ve aldırışsız bakışları karşılaştığı herkesi etkisi altına alırdı. Artık kırkına merdiven dayadığı şu sıralarda parlaklığı
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 140

F.m.dostoyevski - Ebedi Koca - 30 KASIM 1996 TEK YAYINEV...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online