F.m.dostoyevski - Ebedi Koca

F.m.dostoyevski - Ebedi Koca - 30 KASIM 1996...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 30 KASIM 1996 &TEKİ YAYINEVİ &TEKİ KLASİK Roman YAPIM &teki Ajans KAPAK TASARIMI Arif Turan REDAKT&R Celal İnal BASKI ve CİLT Emel Matbaası BİRİNCİ BASKI 1996 &TEKİ, Af ı Yayıncılığın kuruluşudur. Y&NETİM YERİ Mediha Eldem Sokak 52/1 06421 Kızılay/ ANKARA Tel: 312 435 38 33 Fax: 312 433 96 09 ISBN 975-8012-52-5 Fyodor Mihaylovi¡ Dostoyevski EBED¢ KOCA T£RKCESİ Serpil Demirci BEYAZIT DEVLET K£T£PHANESİ Tasnif No. Demirbaş No 891.733 349945 VELCHANINOV Yaz gelmişti ve beklenilenin tersine Velchaninov Petersburg’da kaldı. Rusya’nın g¤neyine yapmayı planladığı yolculuk suya d¤şm¤şt¤. Davasının sonu da geleceğe benzemiyordu. ¥iftlikle ilgili olan bu dava ¡ok aksi bir hal almıştı. £¡ ay ¦nce gayet kolay gibi g¦r¤n¤yordu, ama birdenbire her şey değişti. "Her şey nasıl da k¦t¤ye gitti!" Artık Velchaninov bu c¤mleyi sık sık tekrarlar olmuştu. Yetenekli ve se¡kin bir avukat tutmuş, ona bir s¤r¤ para ¦d¤yordu. Parayı falan esirgediği yoktu, ama hem sabırsızlıktan hem de g¤vensizlikten kendisi de davaya karışmıştı. Belgeleri okuyor, avukatının kesinlikle beğenmediği şeyler yazıyor, mahkemeden mahkemeye koşup duruyordu. İpucu topluyor ve b¤y¤k olasılıkla da pek ¡ok şeye engel oluyordu. Avukat bu durumdan yakmıyor ve ne olursa olsun onu yazlığa postalamaya uğraşıyordu. Ama Velchaninov bir t¤rl¤ gitmeye karar veremiyordu. Petersburg’un tozu, boğucu sıcağı ve sinirleri alt¤st eden beyaz geceleri onun en ¡ok sevdiği şeylerdi. B¤y¤k Tiyatro yakınlarında yeni tuttuğu ev de tam bir fiyaskoydu. "Her şey fiyasko!" diye d¤ş¤n¤yordu. Asabiliği gitgide artıyordu; zaten uzun zamandır asabi ve evhamlıydı. Hayatı hep dolu ve değişik ge¡miş bir adamdı, artık gen¡ falan da değildi. Otuz sekiz, hatta otuz dokuzundaydı ve kendi deyimiyle yaşlılığı ’hi¡ beklenmedik’ bir şekilde gelmişti. Yaşından erken ¡¦kt¤ğ¤n¤n farkındaydı. Gitgide azalan g¤c¤ne bakılırsa i¡ten i¡e ¡¦kt¤ğ¤ a¡ıktı. Yoksa g¦r¤n¤şte g¤¡l¤ ve din¡ti. Uzun boylu, sağlam yapılı bir adamdı. G¤r sarı sa¡ları ve neredeyse g¦ğs¤ne kadar inen upuzun sakalında tek bir beyaz tel bile yoktu. İlk bakışta biraz hantal ve uyuşuk gibi g&r¡n¡yorsa da, dikkatle bakıldığında bir zamanlar iyi bir eğitim almış, m¡kemmel bir adam olduğu anlaşılıyordu. Sonradan edindiği ters ve tembel ifadeye rağmen Velchaninov’un tavırları serbest, kendinden emin ve hatta zarifti. H¢l¢ kararlı ve k¡stah bir &zg¡veni vardı; kendisi bile bunun farkında değildi. Yalnızca akıllı değil, zaman zaman £ok mantıklı, k¡lt¡rl¡ ve hi£ kuşkusuz yetenekliydi. Pembe y¡z¡, gen£lik yıllarında kadınsı bir yumuşaklık taşıyan teni hanımların dikkatini £ekerdi. İnsanlar y¡z¡ne bakarlar: "Ne sağlıklı bir adam! Bu ne g¡zel ten!" derlerdi. Ama bu sağlıklı g&r¡n¡m artık asabiyet taşıyordu. İri mavi g&zleri on yıl &nce £ok canlar yakmıştı. Parlak, g¡le£ ve aldırışsız bakışları taşıyordu....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 140

F.m.dostoyevski - Ebedi Koca - 30 KASIM 1996...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online