F.m.dostoyevski - Ilyusa

F.m.dostoyevski - Ilyusa - Bu kitap Patates Bask Ekibi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bu kitap, Patates Baskı Ekibi tarafından tek kopya olarak, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler bölümünde kullanılmak üzere görmeyen okuyucuların yararlanabileceği hale dönüştürülmüştür. Bu çalışma Patates Baskı'nın söz konusu kamu hizmetine destek sağlamak amacı ile gönüllü olarak yürüttüğü bir faaliyettir. MUSA İlyuşa Şolohov Türkçesi Tekin Taymaz Kapak Resmi Vincent Van Gogh (Ayrıntı) Kapak Tasarım Erdem Balcı Grafik Uygulama Ali Fuat Şahin Dizgi Yeryüzü Yayınevi Baskı Kozan Ofset - Ankara 384 19 67 I.Basım, Yeryüzü Yayınevi, 1996 Yeryüzü Yayınevi Sağlık 2. Sokak No: 65/7 Yenişehir / ANKARA Tel : 431 92 68 • Faks : 431 69 39 (Yeryüzü, Akad Ltd.'in kuruluşudur.) ISBN 975-7056-20-0 Şolohov Türkçesi: Tekin Taymaz Yeryüzü yayınevi b "y (Pokrovski Emek Fakültesi'ne adanmıştır.) İlk önce ikisi vardı. Birisi büyük ve kemikten yapılmıştı; soylu ve titiz bir yüzü vardı; ağır bir parfüm kokusu yaymaktaydı. Diğeri küçük, tahtadan yapılmış, kırmızı kumaşla süslenmişti. Üçüncüsü, mavi renkliydi ve metalden yapılmıştı. Sadece önceki gün getirilmişti. İşçi sabah temizliğini yaptıktan sonra, sigara içmek istedi. Cebinden tütün tabakasını çıkardı. Kibirlice döndü burnuna kaldırdı, tütünden sararmış parmaklarıyla, pencerenin kenarına koydu tabakayı ve seslendi: "Anna pantalonumu diktin mi? Düğmelerden birini kay-ttim." '. 5 Mavi düğme, küçük metalik ayaklarıyla, cesaretle çınladı: "Merhaba yoldaşlar. .." Kırmızı düğme mahzun gülümsedi, kemik olan, kibirli bir yüz ifadesi takındı. Hepsi de işçinin evinin penceresinin kenarına yanyana dizilmişlerdi, konuşmaları kolaydı. "Gerçekten, centilmenler, nasıl canlı kaldığımı anlayamıyorum." Kemik düğme soylu tavırlarla konuşmaya başladı. "Paçavra kokusu, daha doğrusu köylü kokusu bir kabus ile az önce muhteşem bir paltoda yaşıyordum. Sahibim eski günlerde büyük bir imalatçıydı, ama şimdi mutemetlik yapıyor. Daima yetecek kadar parası oldu. Defterini sık sık silerken fısıldardı: "Bitireceğim gizli poliside beni sıkıyorlar." Parmaklarıyla trampet çalar gibi yapardı. Geceleri, çoğu zamanlar, şık bir arabacının sürdüğü arabayla dansöze giderdik, paraları üzerine dökerdi. Sonra caddelerde uzun turlar atardık. Bir keresinde gazinodan çok uzak değillerdi, "Benimle gel" diye fısıldadı kadın, beni tuttu, onu kapıya doğru götürdü. "Beni suça teşvik ediyorsun," diye korkuyla bağırdı adamım. Kadının elinde kaldım. Adamı tokatladıktan sonra beni yere attı. Birçok serüvenden sonra kendimi burada buldum. Ne derseniz deyin, Ama pis kokulu köylünün pantalonunu süslemek bana hiç çekici gelmiyor. Ciddi ciddi intihar etmeyi düşünüyorum. "Evet, aşk büyük bir şey! dedi kırmızı düğme. "Bir zamanlar kızıl savaşa katıldık. Mermiler yanımdan ıslık çalarak
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 47

F.m.dostoyevski - Ilyusa - Bu kitap Patates Bask Ekibi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online