F.m.dostoyevski - Karamazov Kardesler(full)

F.m.dostoyevski - Karamazov Kardesler(full) - KARAMAZOV...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KARAMAZOV KARDEŞLER Cilt m - IV m• DÜNYA KLASĐKLERĐ DĐZĐSĐ KARAMAZOV KARDEŞLER DOSTOYEVSKĐ . Çeviri: Leyla Soykut Dizgi: Cem Yayınevi - Aralık 1997 Baskı : Umut Matbaacılık (0212)6370934 CEM YAYINEVĐ Küçükparmakkapı ipek Sok. No: 11 80060 Beyoğlu - ĐSTANBUL Tel: (0212) 243 05 50.- 243 20 23 Fak: (0212) 244 15 33 Đ DOSTOYEVSKĐ KARAMAZOV KARDEŞLER Rusçadan çeviren: Leyla Soykut BEYAZIT OEVLET KÜTÜPHANESĐ Tasnif No: Demirbaş No. 891.733 - -,'\ ı . J O^.l 361528 cem yayınevi Üçüncü CiltDOKUZUNCU KiTAP ÖN SORUŞTURMA l MEMUR PERHOTĐN'ĐN KARYERĐNDE BAŞLANGIÇ Mal sahibi tüccar Morozova'nın evinin kilitli olan sağlam dış kapısını var gücü ile yumruklarken bıraktığımız Piyotr Đlyiç Perhotin, tabiî en sonunda vuruşlarını duyurabildi. Dış kapıya böylesine şiddetle vurulduğunu işiten, iki saatten beri hâlâ heyecan içinde bulunan ve aklından silemediği düşünceler yüzünden uyumaktan korkan Fenya, şimdi tekrar ner-deyse kriz geçirecek kadar bir korku duymuştu. Kapıyı çalanın gene Dimitriy Fiyodoroviç olduğunu sanıyordu. (Oysa onun gittiğini kendi gözü ile görmüştü.) çünkü kapıyı böyle «küstahça» ondan başka hiç kimse çalamazdı. Fenya, uyanmış olan ve vuruşları işiterek kapıyı açmaya giden kapıcıya koştu, açmaması için yalvarmağa başladı. Ama kapıcı «kim o?» diye sorduktan ve kapıyı çalanın kim olduğunu, aynı zamanda çok önemli bir iş için Fedosya Mar-kovna'yı görmek istediğini öğrendikten sonra, kapıyı açmağa karar verdi. Piyotr Đlyiç, Fedosya Markovna'nın yanına, daha doğrusu aynı mutfağa girdikten sonra (ki Fenya «iş daha iyi anlaşılsın» diye ondan kapıcının da içeri girmesine izin vermesini rica etmişti) ona birçok sorular sormağa başladı ve hemen en önemli konuya değindi. Yani Dimitriy Fiyodoroviç'ina KARAMAZOV KARDEŞLER Gruşenka'yı aramak için oradan koşarak giderken, havanın içinden havanelini kaptığını, dönüşte ise ellerinin boş, ama kan içinde olduğunu öğrendi. Fenya anlatırken: «Hem de kan hâlâ damlıyordu. Đşte böyle damlıyordu ellerinden. Đşte böyle!. ..» diye yüksek sesle anlatıyordu. Herhalde bu korkunç olay, dengesi bozulmuş zihninin uydurduğu bir şeydi. Ama o kanlı elleri Piyotr Đlyiç de görmüştü. Gerçi üzerlerinden kan damlamıyordu ama, Piyotr Đlyiç o ellerin yıkanmasına yardım etmişti. Hem zaten asıl sorun, ellerin çabuk kuruyup kurumadıklarında değil, Dimitriy Fiyodoroviç'in elindeki havan-, eli ile nereye koştuğuydu. Daha doğrusu, Fiyodor Pavloviç'in evine gidip gitmediğini öğrenmeliydi. Oraya gittiği kesin olarak acaba nereden öğrenilebilirdi?...
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 922

F.m.dostoyevski - Karamazov Kardesler(full) - KARAMAZOV...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online