F.m.dostoyevski - Kumarbaz

F.m.dostoyevski - Kumarbaz - KUMARBAZDostoievski Kumarbaz...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KUMARBAZDostoievski Kumarbaz &eviren: Nesrin ALTINOVA 2. Basım BEYAZIT DEVLE T K¡T¡PHANESİ Tasnif No. Demirbaş No. 891.733 327855 Remzi Kitabevi Ankara Caddesi, 93 — istanbulMICHEL BUTOR’UN ¢NS¢Z¡ 2. Basım: Temmuz 1993 ISBN975-14-0399-5 KTB 93.34.Y.0030.0600 Remzi Kitabevi A.Ş. Selvili Mescit S.3 Cağaloğlu-Istanbul, 1993 Tel. 522 0583 - 522 7248 Evrim Matbaacılık Ltd. Şti. Selvili Mescit S.3 Cağaloğlu-Istanbul, 1993 Dostoievski Batı’ya ilk kez 1862 yılının haziran başlarında gitti. Planladığı ilk uğrağı Paris’tir ama, o g£nlerde Alman kaplıcalarından Baden-Baden, Hombourg ye Ems gibi, Avrupanın kumar başkentlerinden biri olan Wiesbadenden ge¤erken, trenden iner, Rus gazetelerinde okuduğu ve kahramanının daha sonra acı acı yakınacağı, betimlemelere aldanarak rulette şansını denemeye gider. ’ Kahramanı ş¥yle der ya: ¦B£t£n d£nya gazetelerinin, ¥zellikle de bizim Rus gazetelerinin, ve hemen hemen her yılın ilkbahar başlarında makale yazarlarımızın g£nl£k yazılarında daima iki konuyu ele almalarındaki o k¥le ruhluluğa dayanamıyorum: ¢nce Rhin’ in kaplıca kentlerindeki oyun salonlarının g¥rkem ve l£ks£, ikinci olarak da, s¥z£mona masaların £zerine yığılan altın k£meleri. Oysa onlara bunun i¤in para da ¥denmiyor: Onlar sadece ¤ıkar g£tmeyen bir dostluk kanıtı veriyorlar. Bu berbat salonlar her t£rl£ ihtişamdan yoksundurlar ve altın oralarda masaların £zerine yığılmadığı gibi. ucundan kıyısından ya g¥r£n£r, ya g¥r£nmez.§ Bir s£re ge¤ince, sara n¥betleri gitgide sıklaşan Dostoievski hekimin ¥ğ£tleri £zerine yeniden Avrupa gezisine ¤ıkmaya karar verir. Verem olan karısı ¥lmek £zeredir, yazar da Paris’ te dostu Pauline Souslova’nın yanına gitmek zorundadır. Yolculuk hep ertelendiğinden Pauline sabırsızlanır ve bir İspanyol ¥ğrenciye ¨şık olur. Fena halde ¥fkelenen Dostoievski yola koyulur ama, VViesbaden’den ge¤erken, yeniden gidip rulette şansını denemekten kendini alamaz. Parise geldiğinde onu mutlu bir s£rpriz bekler: İspanyol ¥ğrenci, Paulineden ayrılmıştır. B¥ylece, kazanma başarısını g¥sterdiği b£t£n parayı ¤ok doğaldır ki yitirdiği Wiesbaden ve Baden-Baden’den ge¤erek, birlikte İtalya’ya gidebileceklerdir. 6 " KUMARBAZ işte o zaman kumar konusunda bir roman yazmayı d£ş£n£r. 18 Eyl£l 1863’de Roma’dan arkadaşı Strakhov’a şunları yazar: ¦Şimdilik elimde hazır hi¤bir şey yok ama, (bana g¥re) olduk¤a mutlu bir ¥yk£ planı tasarladım. B£y£k b¥l£m£n£ k¨ğıt par¤alarının £zerine not ettim. Hatta yazmaya bile başladım. Ama, ¥nce burası ¤ok sıcak: İkincisi de, Romada ancak sekiz g£n kalabileceğim; insan Roma gibi bir kentte bir hafta ge¤irecekse, roman yazmayı d£ş£nebilir mi? B£t£n bu gidiş gelişler beni son derece yoruyor. Konu şu: Bir tip, gurbetteki Rus. Biliyorsunuz, ge¤en yaz, bizim gazetede yabancı £lkelerde yaşayan Ruslardan sık sık s¥z edildi. Romana b£t£n yaz, bizim gazetede yabancı £lkelerde yaşayan Ruslardan sık sık s¥z edildi....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 184

F.m.dostoyevski - Kumarbaz - KUMARBAZDostoievski Kumarbaz...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online