F.m.dostoyevski - Mektuplar

F.m.dostoyevski - Mektuplar - DOSTOYEVSKI'NIN eviren Zeyyat...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DOSTOYEVSKI’NIN &eviren Zeyyat ±zalpsan ARARAT’IN K²&²K KiTAPLAR! : 2 DOSTOYEVSKI’nin HAYATININ KRONOLOJİK TABLOSU 30 Ekimde, Moskova’da, babası Miehail Andreyevi³ Dostoyevski’nin Ser-Tabip olduğu, İş-evi hastahane-sinde d´nyaya geldi, kendisine Fyodor adı verildi ve 4 Kasım’da vaftiz edildi. Dostoyevski ailesi Tula eyaletinde bir ev satın alır, bundan bµyle yazlarını bu evde ge³irirler. Dostoyevski, Moskova’daki L. J. &ermak erkek okuluna girer. Edebiyat µğretmeninin ³ocuklar ´zerinde b´y´k etkisi olur. Puşkin’e hayrandır. 27 Ocak’ta, annesi Maria Fyodorovna Dostoyevski µl´r. Yılın başlarında Fyodor Dostoyevski, ağabe-yisi Michael ile birlikte Petersburga giderek, K. F. Kostomorov hazırlık okuluna girer. M´hendislik okuluna kabul edilir. [LS37-43 M´hendislik eğitimi. Kampta ge³en bir yaz. Balzac, Hugo ve Hoffman’a hayranlık. G´z sınavlarında başarı gµsteremediği i³in, bir ´st sınıfa ge³emez. Kışın, Şidlovski ve Be-re³tzky ile arkadaşlık. Şiller’le ilgilenir. Babasının µl´m´. 29 Kasım’da Astsubaylığa terfi eder. 27 Aralıkta Asteğmen olur. Dramatik ³alışmalar. ¶Marıe Stuart· ve ¶Boris Go-dunov· (Bu eserleri batıya ge³memiştir) Dostoyevski terfi etmek i³in 5 Ağustosta girdiği sınav-1842 1843 1844 1845 1846 da başarı gµstererek Sahra İstihk¸m Asteğmenliğine y´kselir. Teğmen r´tbesine y´kselir. Mektebi bitirerek, 23 Ağustos’ta İmar Bakanlığında bir gµreve atanır. Ge³en yılın sonu ile bu yılın başlangıcında Dos-toyevski, Balzac’ın ¶Eugenie Grandet· adlı eserinin ³evirisi ile uğraşır. Aynı yıl Sue ve George Sand’ı okur ve ³eviriler yapar. ¶Yoksullar·! yazmaya başlar. Yeni bir Dram projesi (30 Eyl´l, 1844 Mektupları) 19 Ekim’de İmparatorluk kararı ile, ¶hastalığı· y´z´nden, ²steğmen r´tbesi ile ordudan terhis edilir. Mayıs başlarında ¶Yoksullar·ı bitirmiştir. Nekras-sov ve Grigorovi³, kitabı okuduktan sonra, bir gece yarısı, yazarı ziyarete gelirler. Bielinski ile tanışır. Yazın Reval’e kardeşi Michael’-in yanına gider. 15 Kasım’da kardeşine yazdığı bir mektupta, edebiyat alanındaki ilk başarısından bahseder. Aynı yıl sonunda, Suboskal, adında bir hiciv dergisi ³ıkarmayı pl¸nlar. ¶Dokuz mektupluk hik¸ye· 15 Ocak’ta Nekrassov’un Petersburg adlı dergisi ³ıkar, ilk kitabı ¶Yoksullar· burda basılmıştır. Bielinski’nin ¶Yoksullar· ´zerine Otot³estnevennia Zapiski dergisinde ³ıkan bir yazısı, l Şubatta ¶Goliadkin· O. Z. de basılır. ¶Kesilen sakallar· ve ¶Kaldırılan halk memurları· adlı hik¸yeleri (her ikisi de batıya ge³memiştir) yazar. ¶Bay Prohart³in (O.Z No. 10) Yazı, Reval’de kardeşi ile birlikte ge³irir. G´z’´n b´t´n hik¸yelerini bir kitap halinde toplamaya karar verir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 125

F.m.dostoyevski - Mektuplar - DOSTOYEVSKI'NIN eviren Zeyyat...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online