{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

F.m.dostoyevski - Nelli'nin Öyküsü

F.m.dostoyevski - Nelli'nin Öyküsü

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bu °yk± Dostoyevski’nin "Ezilenler" adlı romanından derlenmiştir. SMİTH’İN TORUNU Kapının a²ıldığını duyunca hızla arkama d°nd±m. Uzunca bir s±re kimse g°r±nmedi. Kapı kendiliğinden a²ılmıştı sanki. Neden sonra eşikte garip bir yaratık belirdi. Karanlıkta bir ²ift g°z durmadan bana bakıyordu. Sırtımdan soğuk terler boşandı. ³ok korkmuştum, ama hemen sonra karşımda duranın bir kız ²ocuğu olduğunu farkettim. O anda bu tanımadığım ²ocuğun garip g°r±nt±s± yerine iki g±n °nce °len ihtiyar Smith’in kendisi karşıma ²ıkmış olsaydı, bu kadar korkmazdım.K±²±k kız sessizce yaklaşıp °n±mde durdu. Daha ağzından tek s°z ²ıkmamıştı. ³ocuğa daha dikkatlice baktım. Oniki, on±² yaşlarında, ağır bir hastalıktan yeni kalkmış gibi ²ok zayıf, solgun, ufak tefek bir kızdı. ´ri, kara g°zleri ise tersine, son derece canlı, parlaktı. Sol elindeki eski, yırtık bir atkıyla akşam serinliğinde ±ş±m±ş g°ğs±n± °rt±yordu. Giysileri par²a par²aydı. Tarak y±z± g°rmemiş g±r, siyah sa²ları dağınıktı, iki dakika kadar b°ylece karşılıklı bakıştık. Sonunda, boğazı ağrıyormuş gibi, ancak duyulabilecek kısık bir sesle: "Dedem nerde?" diye sordu. Bu soru o anda b±t±n korkumu dağıttı. İhtiyar Smith’i soruyordu. "Deden mi?" dedim şaşırarak. "Deden °ld±." ³ocuktan b°yle bir soru beklemediğim i²in boş bulunmuş, s°yleyivermiştim. Aynı anda da pişman oldum. Bir dakika daha °ylece kımıldamadan durdu. Sonra birden titremeye başladı. D±şmesin diye tutmak istedim. Biraz sonra d±zeldi. Ge²irdiği sarsıntıyı gizlemek i²in olağan±st± ²aba harcadığı belli oluyordu. "Bağışla beni, ²ocuğum!" dedim. "Boş bulundum, birden s°yleyiverdim, ama belki de yanılıyorum. Kimi arıyordun? Burada oturan yaşlı adamı mı?" Bakışları ±rkekti. G±²l±kle: ’’Evet,’’ diye mırıldandı. " Adı Smith miydi?" "Evet." "µyleyse oydu. Evet, °ld±. Ama bu kadar ±zme kendim. Neden daha °nce hi² gelmedin? Nereden geliyorsun şimdi? D±n g°md±ler. Hi² beklenmedik anda, birden °l±verdi... Demek sen Smith’in torunusun?" K±²±k kız, benim bu bağlantısız ve birbiri ardınca gelen sorularıma hi² karşılık vermedi. Sessizce arkasını d°n±p kapıya doğru y±r±d±. O kadar şaşırmıştım ki, ne başkaca bir şey sorabildim, ne de onu alıkoymaya ²alıştım. Kapı eşiğinde durup, hafif²e bana d°nerek: "Azorka da °ld± m±?" diye sordu. ’ ’Evet, Azorka da °ld±." Sorusu garibime gitti. Sanki k°peği Azorka’ nın da yaşlı efendisiyle birlikte °lm±ş olması gerektiğini kesinlikle biliyor gibiydi. Odadan ²ıktı, ardından yavaş²a kapıyı kapattı. ´lk şaşkınlığım ge²tikten sonra peşinden koştum. Onu b°yle bıraktığım i²in kendime ²ok kızmıştım. S±z±l±p gitmişti sanki; ayak seslerini, sokak kapısının a²ılıp kapandığını bile duymadım. Bu kadar kısa zamanda merdivenleri inmiş olamazdı. Durup bir s±re kulak kabarttım. Hi² ses yoktu. Neden sonra alt katlardan birinde bir
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern