F.m.dostoyevski - Ölü Bir Evden Hatıralar

F.m.dostoyevski - Ölü Bir Evden Hatıralar

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
D°nya Edebiyatından Se±meler ²L³ BİR EVDEN H´TIRALAR I Dostoyevski µeviren NİHAL YALAZA TALUY istanbul, 1992 1.GiRiŞ Sibirya’nın °cra k¶ylerinde, stepler, dağlar, ge-±ilmez ormanlar arasında, tekt°k kasabalara raslanır. Bin, en ±oğu iki bin n°fuslu, evleri ahşap olan bu kasabaların g¶r°n°şleri hoş değildir. Şehirden ±ok Moskova dolayındaki g°zel k¶ylere benziyen bu kasabalarda, biri kasaba i±inde, ¶teki mezarlıkta, iki kilise var dır. Bir±oğunda emniyet m°d°rleri, yargı±lar ve maiyetleri olduk±a kabarıktır. iklim soğuk olmakla beraber, Sibirya’da memurluk hayatına umumiyetle kolay ısınılır. Orada, liberal fikirlerle aşılanmış basit bir halk yaşar. Nizamlar es kidir, sağlamdır, asırlarla kutsallık kazanmıştır. Haklı olarak kendilerini Sibirya eşrafı sayan bazı memurlar yerli ve k¶kleşmiş Sibiryalılardır. Bazıları da Kus ya’dan, hatt· bir±oğu b°y°k şehirlerden gelmişlerdir.. Bunlar, kadro ile ilgisi olmıyan aylıklara, iki kat har-cıraha ve istikbal i±in parlak °mitlere kapılarak gelirler. Onlardan, hayat bilmecesini ±¶zebilenler hemen hemen her zaman Sibirya’da kalır, orada seve seve yerleşirler. . Sonra da, onların soyundan bir±ok zengin ve faydalı insan meydana gelir. Fakat havailer, hayat bilmecesini ±¶zmesini bilemiyenler, Sibirya’dan ±abucak bıkarlar, °z°nt° ile kendi kendilerine, buraya ne i±in geldiklerini sorarlar. Sabırsızlıkla, kanuni m°ddet4 ²L³ BiR EVDEN H´TIRALAR olan °± yılı doldurur doldurmaz nakilleri i±in uğraşmaya başlarlar. Sonra, Sibirya’ya k°frederek, onunla . alay ederek pılı pırtıyı toplayıp geri d¶nerler. Bu adamlar, haksızdırlar. µ°nk° Sibirya’da yalnız me-.murluk bakımından değil, t°rl° bakımlardan rahat, mesut yaşanabilir. Bir kere son derece g°zeldir. Ga-..yet zengin, misafirsever bir±ok t°ccar, hali vakti yerinde pek ±ok yabancı da vardır. Gen± kızlar, birer g°l gibidir, son derece namusludurlar. Av kuşları so- kaklarda u±uşurlar, avcıların °st°ne d°şerler. Haddin-den fazla şampanya i±ilir. Havyar, harikuladedir. Ba-.,zı yerler, bire on beş °r°n verir... S¶z°n kısası, bereketli bir toprak! Ancak faydalanmasını bilmeli. Sibir- ya’da yaşıyanlar da bunu pek·l· bilirler. ¸şte, yerleşmiş g¶±menlerden Aleksandr Petrovi± Goryan±ikov’a; neşeli, halinden memnun, halkı gayet sevimli olan ve kalbimde silinmez bir iz bırakan b¶yle bir kasabada rasladım. Goryan±ikov, Rusyada, asılzade ve m°lk sahibi olarak doğmuştu. Sonra, karısını ¶ld°rme su±undan ikinci sınıf s°rg°n ve k°rek cezası giymişti. Aleksandr Petrovi± Goryan±ikov h°k°metin verdiği k°rek cezasının on yılım bitirdikten sonra K. şehrine yerleşerek sessiz, kendi halinde, hayatının son •yıllarını yaşıyordu. Civar bucaklardan birine kayıtlı • olmakla beraber, hayatını ş¶yle b¶yle kazanabilmek "i±in şehirde yaşıyor, ±ocuklara ders veriyordu. Sibirya şehirlerinde, s°rg°n g¶±menlerden ¶ğretmenlere sık sık raslanır, onları kimse hor g¶rmez. En fazla ¶ğret-tikleri şey, hayat
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern