{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

F.m.dostoyevski - Suç Ve Ceza

F.m.dostoyevski - Suç Ve Ceza - Bu...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bu kitap, Patates Baskı Ekibi tarafından tek kopya olarak, Beyazıt Devlet K°t°phanesi G±rme Engelliler b±l°m°nde kullanılmak °zere g±rmeyen okuyucuların yararlanabileceği hale d±n°şt°r°lm°şt°r. Bu ²alışma Patates Baskı’nın s±z konusu kamu hizmetine destek sağlamak amacı ile g±n°ll° olarak y°r°tt°ğ° bir faaliyettir. ³TEKİ KLASİK Fyodor Mihaylovi² Dostoyevski Kapak Dizaynı: ³teki Ajans Kapak Resmi: Efkan Beyaz Dizgi: ³teki Ajans Baskı: Emel Matbaası, Ankara, 1996 Y±netim Yeri: Dr. Mediha Eldem Sk. No: 52/1 Kızılay/ANKARA TeI.Fax: 433 96 09 ³teki, A²ı Yayıncılığın Kuruluşudur. BEYAZIT DEVLET K´TµPHANESİ SU¶ VE CEZA Cilt 1 Demirbaş No. Rus²a’dan ¶eviren Mazlum Beyhan ISBN 975-7782-60-2 Yazar ve Romanı ´zerine D°nya edebiyatının en b°y°k yazarlarından biri olan Fyodor Mi-haylovi² Dostoyevski 30 Ekim 1821 g°n° Moskova’da bir doktor ailesinin ²ocuğu olarak d°nyaya geldi. 1843 yılında, askeri ±ğrenci olarak okuduğu Petersbıırg m°hendislik okulunu bitirdi, ancak bir yıl askeri m°hendis olarak ²alıştıktan sonra istifa etti. Nicedir verdiği bir kararla, edebiyat hayatına atıldı. Bundan hemen sonra da, 1844 yılında, Dos-toyevski imzasıyla ilk yapıtı yayımlandı; bir ²eviriydi-bu. Balzac’ın "Eııgenie Grandet "sini ²evirmişti. 1845 Mayısı’nda Dostoyevski daha °niversite ±ğrenciliği yıllarından tasarladığı ilk romanı Bedniye Lyııdi (insancıklar) ’ı bitirdi. Romanın m°sveddelerini yazarın yakın dostu D.V. Grigorovi² ve °nl° ozan Nekrasov okudular. Heyecanlan ±ylesine b°y°kt° ki, doğruca devrin °nl° eleştirmeni Belinskiy’e gittiler. "İnsancıklar"ı, Belinskiy de ²ok beğendi ve beğenisini, "... Gogol’° de ge²ecek... bundan ±nceki b°t°n edebiyatı g±lgede bırakacak bir deha ile karşı karşıyayız", s±zleriyle dile getirdi. "İnsancıklar" 1846 yılında yayımlandı. Gerek "İnsancıklar" gerekse, yazarın bununla birlikte yayımlanan ikinci kitabı Dvoynik (Benzer) b°y°k ilgi topladı. Daha sonra "Su² ve Ceza "da en parlak bi²imde dile gelecek olan, yazarın yoksul, umarsız insanlara ve hayatın trajik yanlarına karşı duyduğu b°y°k ilgi ve duyarlılık, daha bu ilk yapıtlarında kendini g±stermeye başlamıştı. 1847 yılında yazar °topyacı sosyalist Petraşevski’nin grubuna girdi. Grup °yeleri zaman zaman toplanıyorlar, yazdıkları yazı ve şiirleri okuyup, felsefi tartışmalar yapıyorlardı. Bu toplantılardan birinde Dostoyevski, Moskova’dan eline ge²en ve gizli dağıtılan Belinskiy’nin Gogol’e yazdığı bir mektubu okudu. . Dostoyevski ve grubun ±teki °yeleri 23 Nisan 1849 g°n°, ¶ar I. Nikolay’ın polisince tutuklandılar ve sekiz ay s°ren gizli duruşmalar sonunda idama mahk·m edildiler. 22 Aralık 1849 g°n° Sernyonov alayının geniş eğitim alanına getirildiler. Cezaların uygulanması i²in ilk °² kişilik grubun direklere bağlandığı sırada bağışlandıkları bildirildi. Dostoyevski’nin cezası 4 yıl k°rek, 5 yıl da s°rg°ne ²evrilmişti. Yazar,
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern