Fahir Armaoglu - 20'inci Yuzyil Siyasi Tarihi

Fahir Armaoglu - 20'inci Yuzyil Siyasi Tarihi - Prof Dr...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Prof. Dr. FAHĐR ARMAOĞLU 20'ĐNCĐ YÜZYIL SĐYASĐ TARĐHĐ 1914-1995 ::::::::::::::::: ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM 19'UNCU YÜZYIL AVRUPASI 1. Giriş 2. 1818-1871 Devresi A) Liberalizm B) Nasyonalizm C) Sosyalizm 3. 1871-1914 Devresi A) Avrupa'da Alman Üstünlüğü: 1871-1890 a) Birinci Üç Đmparator Ligi b) 1879 Almanya-Avusturya Đttifakı c) 1881 Đkinci Üç Đmparator Ligi ç) 1882 Üçlü Đttifakı d) 1887 Alman-Rus Antlaşması B) Avrupa'da Denge: 1890-1904 (1907) a) Bismarck'ın işbaşından ayrılması ve Alman dış politikasının değişmesi b) 1894 Fransız-Rus Đttifakı c) 1904 Đngiliz-Fransız Antlaşması ç) 1907 Đngiliz-Rus Antlaşması C) Blokların Çatışması: 1904-1914 ĐKĐNCĐ BÖLÜM 19'UNCU YÜZYILDA OSMANLI ĐMPARATORLUĞU 1. 19'uncu Yüzyılın Osmanlı Đmparatorluğu Đçin Hususiyeti 2. Osmanlı Devletinin Takip Ettiği Denge Politikası A) 1791 (1798)- 1878 Devresi B) 1888-1918 Devresi C) 1920-1936 Devresi: Atatürk'ün Denge Politikası Ç) 1936-1945 Devresi D) 1945'ten Bugüne 3. Osmanlı Đmparatorluğu Üzerinde Büyük Devletlerin Mücadelesi A) Boğazlar Üzerindeki Đngiliz-Rus Mücadelesi B) Balkanlar Üzerindeki Avusturya-Rusya Mücadelesi C) Mısır Üzerindeki Đngiliz-Fransız Mücadelesi D) Osmanlı Đmparatorluğunun Orta Doğu Toprakları Üzerindeki Đngiliz-Alman Mücadelesi 4. Osmanlı Đmparatorluğunda Hürriyet Hareketi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AMERĐKA BĐRLEŞĐK DEVLETLERĐNĐN GELĐŞMELERĐ 1. Birleşik Amerika'nın Bağımsızlığını Kazanması 2. Bağımsızlık Karşısında Avrupa Devletleri ve Amerika'nın Đnfirad Politikası 3. Monroe Doktrini 4. Monroe Doktrininin Tatbikatta Özellikleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SÖMÜRGECĐLĐK 1. Sömürgeciliğin Gelişmesinde Rol Oynayan Faktörler 2. Afrika'nın Sömürgeleşmesi A) Đngiltere'nin Sömürgecilik Faaliyetleri B) Fransa'nın Sömürgecilik Faaliyetleri 3. Uzak Doğu'da Sömürge Hareketleri A) Güney-Doğu Asyadaki Mücadele B) Çin'in Batıya Açılması C) Japonya'nın Batıya Açılması Ç) Çin-Japon Savaşı: 1894-1895 D) Rus-Japon Savaşı: 1904-1905 BEŞĐNCĐ BÖLÜM BĐRĐNCĐ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 1. 1914 Yılı A) Savaşın Çıkması B) Japonya'nın Savaşa Katılması C) Savaş Durumu Ç) Osmanlı Devletinin Savaşa Katılması 2. 1915 Yılı A) Osmanlı Devletinin Cephe Durumu B) Boğazların Rusya'ya Verilmesi C) Đtalya'nın Savaşa Katılması Ç) Bulgaristan'ın Savaşa Katılması D) Avrupa'da Cephe Durumu 3. 1916 Yılı A) Cephe Durumu B) Romanya'nın Savaşa Katılması C) Anadolu'nun Paylaşılması Ç) Orta Doğu'nun Paylaşılması 4. 1917 Yılı A) Cephe Durumu B) Rusya'da Bolşevik Đhtilali C) Birleşik Amerika'nın Savaşa Katılması Ç) Yunanistan'ın Savaşa Katılması D) St. Jean de Maurienne Antlaşması 5. 1918 Yılı: Savaş Sona Eriyor A) Başkan Wilson'un 14 Noktası B) Brest-Litovsk Barışı C) Romanya'nın Savaştan Çekilmesi Ç) Bulgaristan'ın Savaştan Çekilmesi D) Osmanlı Devleti'nin Savaştan Çekilmesi...
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 616

Fahir Armaoglu - 20'inci Yuzyil Siyasi Tarihi - Prof Dr...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online