Fakiye Ozsoysal - Tiyatro Metinlerinde Alimlama Ve Metin St

Fakiye Ozsoysal - Tiyatro Metinlerinde Alimlama Ve Metin St...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tiyatro Metinlerinde Alýmlama ve Metin Stratejileri Fakiye Özsoysal
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Tiyatro Metinlerinde Alýmlama ve Metin Stratejileri Fakiye Özsoysal www.altkitap.com
Background image of page 2
altkitap - inceleme 5 Tiyatro Metinlerinde Alýmlama ve Metin Stratejileri Fakiye Özsoysal Þubat 2002 Yayýna Hazýrlayan: Leyla Þimþek Düzelti: Leyla Þimþek Tasarým: Faruk Ulay Tasarým Uygulama: Yekta Kopan Kapak Resmi: Masks ' 2002 altkitap ve Fakiye Özsoysal Yapýtýn tüm yayýn haklarý saklýdýr. Tanýtým için yapýlacak kýsa alýntýlar dýþýnda yayýncýnýn izni olmaksýzýn hiçbir yolla çoðaltýlamaz. www.altkitap.com editor@altkitap.com
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Yazar Hakkýnda Fakiye Özsoysal 1967 yýlýnda Ceyhan’da doðdu. Lisans eðitimini Marmara Üniversitesi Ýngiliz Dili Eðitimi Bölümünde, Yüksek Lisans ve Doktorasýný Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleþtirmenliði ve Dramaturji Bölümünde tamamladý.1993 yýlýndan bu yana Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Kitap Eki’nde, Milliyet Sanat, Tiyatro. .Tiyatro ve Mimesis dergilerinde kitap tanýtým, söyleþi, tiyatro kuramý ve tiyatro eleþtirisi yazýlarý, 1997-99 yýllarýnda da Hayalet Gemi dergisinde yazýnsal denemeleri yayýnlandý. Halen Ýstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleþtirmenliði ve Dramaturji Bölümünün eðitim kadrosunda görev yapmakta.
Background image of page 4
Okuyucunun Baþkaldýrýsý Tiyatro oyunlarýnýn diðer yazýnsal türlerden, sözgelimi, öyküden, romandan ayýran özelliði okuyucusunu çok katmanlý bir alýmlama sürecinin içine çekmesi; oyun metninin alýmlanmasý, sahne yorumunun alýmlanmasý ya da oyun metniyle sahne yorumunun karþýlaþtýrýlarak alýmlanmasý vb. Kuþkusuz burada sýradan okuyucudan ya da izleyiciden, dramaturg, yönetmen ya da eleþtirmen gibi profesyonel okuyucuya deðin çeþitli alýcý kümelerinden sözedilebilir. Sözgelimi sýradan bir izleyici sahne yorumunu alýmlarken, yorumun dayandýðý oyunun özellikleri üzerinde pek kafa yormayabilir. Buna karþýlýk tiyatro eleþtirmeni sahne yorumunu çok katmanlý bir alýmlama süreci içinde yaþayarak oyun metninin özelliklerini de göz önüne almak, metinle sahne yorumu arasýndaki iliþkiyi irdelemek zorundadýr. Ya da oyuna yeni bir yorum getirmeyi tasarlayan bir dramaturgun ya da yönetmenin oyun metnini alýmlamalarý, sýradan bir okuyucununkinden gene çok daha farklý olabilir. Ancak alýcýsý kim olursa olsun, alýmlamanýn kurallarýný metnin kendisi oluþturur. Alýmlayan, bir yandan oyun metnindeki göstergelerden yola çýkarak metni anlamlandýrýr, bir yandan da kendi birikimine dayanarak metindeki boþ alanlarý doldurmaya çalýþýr. Oyun metni ile alýmlayan arasýndaki bu iletiþimin nasýl geliþeceðini belirleyen yazardýr. Ancak okuyucu yazarýn çizdiði yolda ilerleyebileceði, baþka bir deyiþle yazarýn ona verdiði rolü benimseyebileceði gibi, yazarla metin arasýnda yepyeni boþ alanlar bulgulayarak, yazarýn hiç düþünmediði yollara da sapabilir. Önemli
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 138

Fakiye Ozsoysal - Tiyatro Metinlerinde Alimlama Ve Metin St...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online