{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Fakiye Ozsoysal - Tiyatro Metinlerinde Alimlama Ve Metin St

Fakiye Ozsoysal - Tiyatro Metinlerinde Alimlama Ve Metin St...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tiyatro Metinlerinde Alýmlama ve Metin Stratejileri Fakiye Özsoysal
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tiyatro Metinlerinde Alýmlama ve Metin Stratejileri Fakiye Özsoysal www.altkitap.com
Image of page 2
altkitap - inceleme 5 Tiyatro Metinlerinde Alýmlama ve Metin Stratejileri Fakiye Özsoysal Þubat 2002 Yayýna Hazýrlayan: Leyla Þimþek Düzelti: Leyla Þimþek Tasarým: Faruk Ulay Tasarým Uygulama: Yekta Kopan Kapak Resmi: Masks ' 2002 altkitap ve Fakiye Özsoysal Yapýtýn tüm yayýn haklarý saklýdýr. Tanýtým için yapýlacak kýsa alýntýlar dýþýnda yayýncýnýn izni olmaksýzýn hiçbir yolla çoðaltýlamaz. www.altkitap.com [email protected]
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yazar Hakkýnda Fakiye Özsoysal 1967 yýlýnda Ceyhan’da doðdu. Lisans eðitimini Marmara Üniversitesi Ýngiliz Dili Eðitimi Bölümünde, Yüksek Lisans ve Doktorasýný Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleþtirmenliði ve Dramaturji Bölümünde tamamladý.1993 yýlýndan bu yana Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Kitap Eki’nde, Milliyet Sanat, Tiyatro..Tiyatro ve Mimesis dergilerinde kitap tanýtým, söyleþi, tiyatro kuramý ve tiyatro eleþtirisi yazýlarý, 1997-99 yýllarýnda da Hayalet Gemi dergisinde yazýnsal denemeleri yayýnlandý. Halen Ýstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleþtirmenliði ve Dramaturji Bölümünün eðitim kadrosunda görev yapmakta.
Image of page 4
Okuyucunun Baþkaldýrýsý Tiyatro oyunlarýnýn diðer yazýnsal türlerden, sözgelimi, öyküden, romandan ayýran özelliði okuyucusunu çok katmanlý bir alýmlama sürecinin içine çekmesi; oyun metninin alýmlanmasý, sahne yorumunun alýmlanmasý ya da oyun metniyle sahne yorumunun karþýlaþtýrýlarak alýmlanmasý vb. Kuþkusuz burada sýradan okuyucudan ya da izleyiciden, dramaturg, yönetmen ya da eleþtirmen gibi profesyonel okuyucuya deðin çeþitli alýcý kümelerinden sözedilebilir. Sözgelimi sýradan bir izleyici sahne yorumunu alýmlarken, yorumun dayandýðý oyunun özellikleri üzerinde pek kafa yormayabilir. Buna karþýlýk tiyatro eleþtirmeni sahne yorumunu çok katmanlý bir alýmlama süreci içinde yaþayarak oyun metninin özelliklerini de göz önüne almak, metinle sahne yorumu arasýndaki iliþkiyi irdelemek zorundadýr. Ya da oyuna yeni bir yorum getirmeyi tasarlayan bir dramaturgun ya da yönetmenin oyun metnini alýmlamalarý, sýradan bir okuyucununkinden gene çok daha farklý olabilir. Ancak alýcýsý kim olursa olsun, alýmlamanýn kurallarýný metnin kendisi oluþturur. Alýmlayan, bir yandan oyun metnindeki göstergelerden yola çýkarak metni anlamlandýrýr, bir yandan da kendi birikimine dayanarak metindeki boþ alanlarý doldurmaya çalýþýr. Oyun metni ile alýmlayan arasýndaki bu iletiþimin nasýl geliþeceðini belirleyen yazardýr. Ancak okuyucu yazarýn çizdiði yolda ilerleyebileceði, baþka bir deyiþle yazarýn ona verdiði rolü benimseyebileceði gibi, yazarla metin arasýnda yepyeni boþ alanlar bulgulayarak, yazarýn hiç düþünmediði yollara da sapabilir. Önemli
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern