Ferenc Molnar - Pal Sokagi Cocuklari

Ferenc Molnar - Pal Sokagi Cocuklari - PAL SOKAĞI...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PAL SOKAĞI ÇOCUKLARI Ferenc Molnar Çocuk Romanı Türkçesi ZEYYAT SELĐMOĞLU ::::::::::::::::: Ferenc Molnar, 12 Ocak 1878'de Budapeşte'de doğdu, 1 Nisan 1952'de New York'ta öldü. Molnar, eski başkent Budapeşte'deki kent yaşamından kesitler alıp güldürü ögesi katarak yazmaya başladı. Đlk romanı, elinizdeki Pal Sokağı Çocukları adlı romanıdır. 1907'de yazdığı bu roman büyük bir ilgiyle karşılandı. Hemen hemen bütün dünya dillerine çevrilen bu roman, dünya çocuklarının elinden yıllarca düşmedi. Dünya çocuk edebiyatının klasikleri arasına giren Pal Sokağı Çocukları'nda yazar, kentin iki ayrı kesiminde oturan iki çocuk topluluğunun serüven dolu kavgasını anlatır. Yiğitlik, korkaklık, kalleşlik, özveri ve onur gibi insanın değişmeyen evrensel özellikleri bu romanın kahramanları olan çocuklarda ustaca işlenmiştir. Romanlarıyla olduğu kadar tiyatro oyunlarıyla da ünlenen Ferenc Molnar'ın ilk oyunu Şeytan'dır (1907). Hukuk öğrenimi gören yazar, gazeteciliği seçti ve Birinci Dünya Savaşı sırasında savaş muhabiri olarak çalıştı. Ünlü oyunları Liliom (1909), Kuğu (1920) ve Kırmızı Değirmen'dir (1923). Müzik (1908) başlığı altında derlediği öyküleri Macar edebiyatının başyapıtlarından biridir. Yoksul kesim, bu ünlü yazarın yapıtlarında çok ustaca işlenir. Yaşamının son yıllarını Amerika'da geçirdi ve orada öldü. ::::::::::::::::: BĐRĐNCĐ BÖLÜM Saat bire çeyrek vardı. Okulun fizik laboratuvarındaki deney masası üzerinde yürütülen uzun ve başarısız deneylerden sonra, gerilim dolu an gelip çatmış, deney lambasının renksiz alevinde zümrüt yeşili, hoş bir ışık belirmişti. Öğretmen, böylece aleve yeşil bir renk verecek kimyasal bileşimi gerçekleştirmiş oluyordu. Başarısını kanıtlayan bir işaretti bu. Dediğim gibi, saat bire çeyrek kala, işte bu anlı şanlı başarı anının tam ortasında, komşu evin avlusundan yükselen bir laterna sesi, sınıfın havasını değiştiriverdi. Oldukça sıcak bir Mart günüydü. Pencereler ardına kadar açılmıştı. Laterna sesi; hafif bahar rüzgarıyla, sınıftan içeri doluyordu. Şen şatır Macar halk şarkılarından oluşan bu ezgi, laternadan yükseldiği için olacak, hemen hemen bir marş ya da az buçuk bir Viyana valsi havasındaydı. Hani bütün sınıf, makaraları koyverse yeriydi. Aslında tek tük gülenler de olmadı değil. Deney lambasında neşeyle ışıldayan yeşil çizgi, ancak ilk sıralardaki birkaç çocuğun dikkatini çekebilmişti. Ötekiler, küçük komşu evlerin damlarının göründüğü pencereden dışarı bakıyorlardı....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 152

Ferenc Molnar - Pal Sokagi Cocuklari - PAL SOKAĞI...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online