Firenc Herczeg - Bizans - BZANS Bu kitabn hazrlanmasnda...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B Đ ZANS Bu kitabın hazırlanmasında Bizans'ın MEB Macar Klasikleri dizisinde yayınlanan ilk baskısı temel alınmı ş ve çeviri dili günümüz Türkçesine uyarlanmı ş tır. Yayına hazırlayan : Egemen Berköz Dizgi : Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A. Ş . Baskı : Ça ğ da ş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Ş ti. Haziran 1999 FERENC HERCZEG B Đ ZANS Macarca'dan çeviren: Sadrettin KARATAY ÖNSÖZ Macar klasikleri arasında okurlarımızın yabancısı olmayan F. Herczeg'in Bizans adlı tragedyasını Macar ele ş tirmenleri ve kamuoyu onun en yüksek yapıtı saymakta ve bir ça ğ ı canlandırma bakımından bu yapıta Macar yazınının en iyi tarihsel tragedyası olan ''Bank Ban''ın yanında yer vermektedir. F. Herczeg "Bizans" adlı oyununda tek bir günün, koca bir imparatorlu ğ un son gününün ş afa ğ ıyla batı ş ı arasına dünya ölçüsünde bir tarihsel tragedyayı ğ dırmı ş tır. Tanınmı ş Macar yazın tarihçisi J. Horvath, F. Herczeg üzerine yazdı ğ ı bir incelemesinde bu tragedyanın ana hatlarını ş öyle çizmektedir: 29 Mayıs 1453. Bu, Bizans Đ mparatorlu ğ u'nun çöktü ğ ü gündür. Sultan Mehmet Bizans'ı ku ş atmı ş tır; kentin alın yazısı artık bellidir. Bu kaçınılmaz tehlike kar ş ısında kahramanlı ğ a yükselen imparator Konstantin az sayıda, fakat kendisine ba ğ lı kalan yabancı ücretli askerleriyle bütün gücünü harcayarak ku ş atıcılara kar ş ı koymakta, halkı ve Bizanslı askerleriyse korkak bir kayıtsızlık içinde ba ş larına gelece ğ i beklemektedir; devletin ileri gelenleri imparatorun kahramanlık taslayı ş ıyla alay ederler; onlar artık daha çok sultandan yanadırlar ve her ş eyi ondan beklerler. Đ mparatoriçenin kendisi bile kadınlık silahlarıyla Fatih'e boyun e ğ direce ğ i dü ş lemiyle kendini avutmaktadır... Bütün bunlardan imparatorun haberi yoktur, o halkına güvenmekte, onun yurtseverli ğ ine ve son tehlikenin onu kahraman yapaca ğ ına inanmaktadır. Onun için son anda büyük bir dü ş kırıklı ğ ına u ğ rar. Sultanın elçileri onun ve ardından gitmek isteyenlerin özgürce gidebilece ğ ini bildirirler, fakat ona ba ğ lı ancak iki ki ş i çıkar: ücretli askerlerin sadık komutanıyla kendisine â ş ık olan Yunanlı kız Herma. Konstantin deh ş et içinde gerçekle yüz yüze gelir ve Bizans'ı ölüme mahkûm eder: ''Biz Tanrı'nın izniyle Bizans'ın son imparatoru Konstantin, dünyaya bildiririz ki, ulusumuzu mahkemeye çektik ve adalet adına Bizans'ı cellat satırıyla ölüme mahkûm eyledik. Edirneli Mehmet celladımız olsun.'' Konstantin ş ehit dü ş er, Bizans kan içinde yüzmektedir ve bu tarihsel karga ş ada üzerlerine dü ş en onurlu görevi yerine getirmeyenler o kan denizi içinde imparatoriçeyle birlikte bo ğ ulurlar. O korkunç anlarda imparator: ''Ölürsem," diyor, "mezar ta ş ıma ş u sözler yazılsın: Bizans'ın son imparatoru burada yatıyor. Kör oldu ğ u sürece ya ş adı. Bir gün gözleri açılınca
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern