George Orwell - Bin Dokuz Yuz Seksen Dort

George Orwell - Bin Dokuz Yuz Seksen Dort - George Orwell B...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: George Orwell B Đ N DOKUZ YÜZ SEKSEN DÖRT Đ ngiliz romancısı ve denemecisi George Orwell, 1903 yılında Hindistan'da do ğ du. 1922 yılında ö ğ renimini tamamladıktan sonra Birmanya'ya giderek Đ mparatorluk Polis Te ş kilatı'na girdi. 1928'de te ş kilattan istifa etti ve anılarını Burmese Days (1933) adı altında yayınladı. Aynı yıl yazdı ğ ı Down and Out in Paris and London adlı kitabında Paris ve Londra'da geçen günlerini anlatı Đ spanya Đ ç Sava ş ı üzerine izlenimlerini, Katalonya'ya Selam (1938) adlı kitabında aktardı. Ça ğ da ş larını modern dünyanın sorunları üzerinde dü ş ündürmek isteyen ve birçok ele ş tirmenin ' Đ ngiltere'nin Bilinci" olarak nitelendirdi ğ i Orwell'in Swift tarzında yazdı ğ ı Hayvanlar Çiftli ğ i (1945) ve 1949 yılında yayınladı ğ ı 1984 adlı romanları gelecek ile ilgili dü ş üncelerini yansıtan bir çe ş it vasiyetname niteli ğ i ta ş ır. George Orwell, 1950 yılında Londra'da öldü. ORWELL BÜYÜK B Đ RADER Đ M Đ Z 1984, Orwell'in sanatının tacıdır ve ku§ku götürmez biçimde, dikenlerden olu ş mu ş bir taçtır bu. George Orwell, edebiyat dünyasına damgasını vururken bir yandan da, çevresindeki mutsuzlu ğ a mahkûm dünyayı düzeltmeye çalı ş ıyordu. Gerçek bir liberal oldu ğ undan, küçük ş eyler aracılı ğ ıyla düzeltmeye çalı ş ıyordu dünyayı. Programlar Pog-romları getiriyor. O halde, güllerle kurba ğ alara ya da daha anlamlı oldu ğ unu dü ş ünüyorsanız, sanata ve edebiyata dönün. Alçakgönüllü kurtulu ş umuz i ş te burada, 'gereksiz olan'da yatıyor. Orwell bir makalesinde ş öyle diyordu: "Bugün dünyada var olan dev hınç birikimini daha da geni ş letmek için en iyi yol, Yahudilerle Araplar, Almanlarla Çekoslovaklar vb. arasında, her maçta yüz bin ki ş ilik karı ş ık bir izleyici kitlesinin hazır bulunaca ğ ı bir futbol turnuvası düzenlemektir." Kurallara uyul- masa bile, teke tek oynandı ğ ı sürece, oyunlar zararsızdır. Dünyayı yıkmaya katkıda bulunan, uluslararası ölçekteki spordur. Tek kazancı, siyasal prestij ve mali çıkarlardır. Orwell de, milliyetçilik sorununu genelinde ele alır. Birmanya'da devlet görevlisi olarak bulundu ğ u sırada yüz yüze geldi ğ i ingiliz enperyalizmi kötüdür, ama onu siyaset sahnesinden silen yeni emperyalizm türleri daha da kötüdür. Tüm uluslar i ğ rençtir, ama bazıları ötekilerden de i ğ rençtir. Orwell pek de çekici olmayan, bu dolambaçlı yoldan yurtseverli ğ e varır. Bazılarımız için, bu en temiz yoldur. Güllere, kurba ğ alara, sanata inanırız ve biliriz ki, kurtulu ş , kurtulu ş un küçücük bir kırıntısı, ancak bu yolda bulunabilir. Siyasal alanda bulamayız kurtulu ş u, aldatılmaya da niyetimiz yoktur, ama seçti ğ imiz, kötüler arasında en az kötü olan- Pogrom: Yahudi kırımı....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 119

George Orwell - Bin Dokuz Yuz Seksen Dort - George Orwell B...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online