{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

George Sand - Şeytanlı Göl

George Sand - Şeytanlı...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
George SAND Nohant, 12 Nisan 1851 Ş EYTANLI GÖL B Đ R Đ NC Đ BÖLÜM Yazardan okura Alnının teriyle, Zavallı ya ş amını kazanacaktın, Uzun bir çalı ş ma ve didinmeden sonra, Đş te ölüm seni bekliyor. Holbein'ın bir kompozisyonunun altındaki, eski Fransızca'yla yazılmı ş bu dörtlük, yalınlı ğ ı içinde derin bir üzüncü anlatır. Resim, bir tarlada çift süren bir çiftçiyi betimler. Uzakta geni ş bir ova, bu ovada yoksul kulübeler göze çarpar. Güne ş , tepenin ardında batıyor. Çetin bir i ş gününün sonudur. Köylü, üstü ba ş ı eski püskü, bodur ve ya ş lı bir adamdır. Yeddi ğ i atlar zayıftır, bitkindir; saban engebeli ve sert bir topra ğ a saplanmı ş tır. Bu ter ve didinme sahnesinde yalnızca bir yaratık ne ş eli ve çeviktir. Bu, ürkmü ş atların yanı sıra, saban izleri içinde ko ş an ve atları kamçılayarak ya ş lı çiftçiye yamaklık eden dü ş lemsel bir ki ş i, kamçılı bir iskelettir. Holbein'ın felsefesel ve dinsel oldu ğ u denli üzücü ve gülünç konularının arasına simgesel olarak kattı ğ ı bu ürkütücü hayal ölümdür ve Ölümün Simgesi adını almı ş tır. Bu koleksiyonda ya da daha do ğ rusu, her sayfasında rolüne raslanan ölümün asıl ba ğ ve dü ş ünce oldu ğ u bu geni ş kompozisyonda, Holbein, hükümdarı, dinsel önderleri, â ş ıkları, kumarcıları, sarho ş ları, rahibeleri, fahi ş eleri, haydutları, yoksulları, sava ş çıları, ke ş i ş leri, Yahudileri, gezginleri, döneminin ve dönemimizin bütün insanlarını gösterir; her yerde ölümün dü ş lemi sırıtır, meydan okur ve zafer kazanır. Yalnızca bir tabloda yoktur: Bu da, zenginin kapısında gübre yı ğ ını üzerine uzanmı ş zavallı Lazar'ın, ku ş kusuz yitirecek hiçbir ş eyi bulunmadı ğ ı ve ya ş ayı ş ının ölümden ayrımı olmadı ğ ı için, ondan korkmadı ğ ını söyledi ğ i tablodur. Yarı putatapar Rönesans Hristiyanlı ğ ının bu stoacı dü ş ünü ş biçimi, insana yeterince avuntu verir mi; dindar ruhlar aradıklarını onda bulurlar mı? Ya ş amı kötü kullanan hırslı, hileci, acımasız ve sefih insanlar, ölümün saçlarından sımsıkı yakaladı ğ ı bütün o gururlu günahlılar, ku ş kusuz cezaya çarpılacaklardır; ama kör, dilenci, deli, zavallı köylüler, ölümün yalnızca kendilerine özgü bir kötülük olmadı ğ ı dü ş üncesiyle çektikleri sürekli sürünmenin avuntusunu bulurlar mı? Hayır! Sanatçının yapıtına, hep amansız bir üzünç, korkunç bir yazgı egemendir. Bu, insanlı ğ ın kara yazısıdır. Bu, Holbein'ın gözleri önündeki toplumun gerçek betimlemesi, acıklı yergisidir. Cinayetle yıkım; onu etkileyen i ş te bunlardır. Ama ba ş ka bir dönemin sanatçıları olan bizler, neyi betimleyece ğ iz? Ş imdiki insanlı ğ ın ödülünü, ölüm dü ş üncesinde mi arayaca ğ ız? Bunu haksızlı ğ ın cezası ve acının kar ş ılı ğ ı olarak mı görece ğ iz?
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern