Georges Simenon - Hollanda'da Bir Cinayet

Georges Simenon - Hollanda'da Bir Cinayet - Georges Simenon...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Georges Simenon _ Hollanda'da Bir Cinayet Simenon Dizisi 01 M Flamanlarn Evinde 02 Cardinaud'nun Bir Haftas 03 M Hkimin Evi 04 M Dul Kava 05 M Maigret Arizona'da 06 M Maigret ve htiyarlar 07 Venedik Treni 08 Kedi 09 M Ormandaki Deli 10 Kaak 11 M Hollanda'da Bir Cinayet I nekli Gen Kz Maigret bir mays leden sonras Delfzijl'e geldiinde, kendisini Hollanda'nn ta kuzey ucundaki bu kk kasabaya aran olay hakknda kaba taslak bilgilerden baka bir ey yoktu kafasnda. Nancy niversitesi'nde profesr olan Jean Duclos adnda biri kuzey lkelerinde bir konferans turnesinde bulunuyordu. Delfzijl Denizcilik Okulu'nda retmenlik yapan Msy Popinga'nn konuuydu. Gelin grn ki Msy Popinga ldrlmt ve Fransz profesr resmen sulanmamakla birlikte, gene de kendisinden kasabadan ayrlmamas ve Hollanda makamlar tarafndan arandnda hazr bulunmas istenmiti. te hepsi bu kadard ya da neredeyse bu kadard. Jean Duclos'nun haber vermesi zerine, Nancy niversitesi Adli Polisten birinin grevle Delfzijl'e gnderilmesini salamt. Maigret'ye dmt. Resmi olmaktan ok yar resmi, stelik Hollandal meslekdalarna geleceini nceden bildirmeyerek daha da az resmiletirdii bir i. Jean Duclos'nun gayretleriyle, bu olaya uzaktan yakndan bulaanlarn adlarnn bulunduu bir listenin de eklendii, bir hayli kark bir rapor gnderilmiti kendisine. Delfzijl istasyonuna varmadan az nce listeyi yle bir gzden geirmiti. Conrad Popinga (maktul), 42 yanda, eski bir uzak yol kaptan, Delfzijl Denizcilik Okulu'nda retmen. Evli. ocuksuz. ok iyi ngilizce ve Almanca konuuyormu ve Franszcas da olduka iyiymi. Liesbeth Popinga, lenin kars, Amsterdam'da bir lise mdrnn kz. ok kltrl. Franszca bilgisi mkemmel. Any Van Elst, Liesbeth Popinga'nn kz kardei, birka haftadr Delfzijl'de bulunuyor. Ksa bir sre nce hukuktan doktora tezini vermi. Yirmibe yanda. Franszcay biraz anlyor ama konumas kt. Wienands ailesi, Popinga'larn komusu, yandaki villada oturuyorlar. Carl Wienands Denizcilik Okulu'nda matematik retmeni. Evli ve iki ocuk sahibi. Hi Franszca bilmiyor. Beetje Liezvens, on sekiz yanda, safkan inek ihracatnda uzmanlam bir iftinin kz. ki kez Paris'e gitmi. Franszcas mkemmel. Btn bunlar hibir ey ifade etmiyordu. Hele hele Paris'ten, btn bir gece ve yarm gn sren bir tren yolculuundan sonra gelen Maigret'ye, hibir ey anlatmayan isimlerden baka bir ey deildiler. Delfzijl daha ilk azda artt onu. Sabah trenle geleneksel laleler Hollanda'sndan, ardndan da zaten tand Amsterdam'dan gemiti. Kanallarla blnm otuz kilometrelik ufkuyla tam bir fundalk l olan Drenthe onu hayrete drmt....
View Full Document

Page1 / 56

Georges Simenon - Hollanda'da Bir Cinayet - Georges Simenon...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online