Guyde Maupassant - Seçilmiş Hikayeler Cilt2

Guyde Maupassant - Seçilmiş Hikayeler Cilt2

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Guyde Maupassant _ Seçilmiş Hikayeler Cilt2 DOLAP Yemekten sonra, kadınlardan, kızlardan bahsediliyordu. Zaten, erkekler arasında başka neden konuşulur ki? İçimizden biri : — Benim de başımdan çok garip bir macera geçti, dedi ve anlatmağa başladı. Geçen kış, bir akşam üzeri, zaman zaman ruh ve bedeni kaplayan o yorgunluk ve ezginliğe birden bire  tutulur gibi oldum. Evimde yapayalnız bir vaziyette idim ve eğer böyle bir vaziyette oturmağa devam  edersem, korkunç bir keder buhranı içinde kalacağımı, bu buhranın da gayet kötü neticeler doğurabileceğini  hissettim. Sırtıma pardüsümü aldım ve ne yapacağımı hiç bilmeksizin dışarı çıktım. Bulvara kadar inip hemen hemen  bom boş olan kahvehaneler boyunca yürümeğe başladım. Yağmur yağıyordu; fakat bu, üstü başı ıslatan o  bardaklardan boşamrcasına sağnak halinde yağan bir yağmur değil, insanın içine, kemiklerine ve ruhuna  işliyen buz gibi soğuk, ince ve ahmak ıslatan bir yağmurdu. 8                                  SEÇİLMİŞ HİKÂYELER Ne yapacaktım acaba? iki saatlik bir zaman nerede geçireceğimi düşünerek ve o akşam, ilk defa olarak,  Paris'te vakit geçirilecek bir yer olmadığını görerek, gelişi güzel dolaşıp duruyordum. Nihayet, kızlarla dolu  eğlenceli bir yer olan Folies-Bergere'e girmeğe karar verdim. Büyük salonda pek az kimse vardı. At nalına benziyen geçit boyunca da, hal ve tavırlarında, elbiselerinde,  saçlarının ve sakallarının kesiliş biçiminde, şapkalarında ve yüzlerinde bir ırk benzerliği görülen kimselerden  müteşekkil az bir kalabalık bulunuyordu. Bu kalabalık arasında, kılığı kıyafeti düzgün, hal ve tavırları  mükemmel bir adama rastlamak, ancak arada sırada mümkün olabiliyordu; kadınlara gelince, sizin de gayet  iyi tanıdığınız o çirkin, yorgun ve bezgin hallerile hep birbirlerinin aynı olan bu kadınlar, sebebinin neden ileri  geldiğini pek iyi bilemediğim aptalca mağrur edalarıyla av peşinde dolaşıyorlardı. Beş Louis istedikten sonra bin bir zahmetle bir louis'ye fit olan bu, vücutleri porsumuş yahut ta kat kat olmuş,  karınları çı kmış, bacakları çarpılmış veya paytak-Iaşmış, şu tarafı şişman, bu tarafı sıska olan mahlukların o  bir louis'ye hakikaten değip değmediklerini kendi kendime soruyordum. Fakat, birden bire, tamamen genç değil ama, hal ve tavrı, endamı insanda alaka uyandıran sevimli bir kadın 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 138

Guyde Maupassant - Seçilmiş Hikayeler Cilt2

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online