Gülse Birsel - Ciddiyim

Gülse Birsel - Ciddiyim - Gülse...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Gülse Birsel - GAYET C İ DDÎY İ M! ÖNSÖZ Hep ayn ı soru. .. "O metinleri siz mi yaz ı yorsunuz?" Art ı k cevaplamaktan b ı kt ı m. Kimi de abart ı yor. Olumlu cevap ald ı ktan sonra bir kez daha kontrol etme ihtiyac ı hissediyor: "Gerçekten mi? Hepsini mi?" Ço ğ u insana göre bir kad ı n ı n mizah yazmas ı s ı f ı ra yak ı n ihtimal. Onlar da di ğ er ihtimalleri s ı ral ı yorlar: "Bu program ı n metinleri tercüme mi? Bir yazar ekibiniz mi var?" hatta "E ş inizden yard ı m al ı yor musunuz?!" g.a.g. program ı n ı n metinlerini kimin yazd ı ğ ı , onlar ı n nas ı l ortaya ç ı kt ı ğ ı sanki bir muamma. Oysa jenerikte kocaman yaz ı yor, "Metin yazar ı : Gülse Birsel" diye. .. Birçok mizahç ı yazar, çizer, gazeteci dost ayn ı ş eyi söyledi: Bir kad ı n ı n, üstelik de eli yüzü düzgün bir kad ı n ı n mizah yazmas ı , komik olmas ı tuhaf geliyor insanlara. Niye ki? Benim bir sürü eli yüzü düzgün kad ı n arkada ş ı m var. Hepsi çok komik. Kad ı nlar galiba kendi aralar ı nda espri yap ı p, gülüp, güldürüp, hokkabazl ı klar yap ı p, sonra erkeklerin yan ı nda zarif, i ş veli, cazip hallerine bürünüyorlar. Erke ğ in komik olmas ı , kad ı n ı n gülmesi laz ı m ya! Cazibemi yitirmek pahas ı na, son kez aç ı kl ı yorum: O metinleri de, o yaz ı lan da, hepsini ben yaz ı yorum. Hatta, al ı n i ş te kitab ı m! Atla deve de de ğ il yani. 70'li y ı llarda do ğ up bugüne kadar İ stanbul'da ya ş a, zaten mecburen mizahç ı , do ğ u ş tan stand-up'ç ı s ı n. Elinde de ğ il ki. Sen bir ş ey yapm ı yorsun. Malzeme aya ğ ı na dolan ı yor! Sevgili han ı mlar, siz de bu malzemeyle, evde deneyebilirsiniz! EVLER, ODALAR, E Ş YALAR VE EV KADINLARI! Siz hiç ev kad ı n ı oldunuz mu? 11 "Bahar modas ı n ı gördün mü? Herkes hippi olacak. Va-nilla Sky' ı seyrettin mi? Bence senaryo çok da ğ ı lm ı ş ... Sence gençler niye intihar ediyor? "gibi sorular ı m kar ş ı s ı nda, ev kad ı n ı arkada ş ı m Leyla eve telefon açt ı ve "Fatma Han ı m, o köftelere ye ş il biber de koyun. Bir de yan ı na patates k ı zart ı n," dedi. "A, bu hafta olmaz! Önümüzdeki on gün benim için çok yo ğ un bir dönem," dedi Leyla. Ni ş anta ş ı 'n ı n en haval ı ö ğ le yeme ğ i adreslerinden birinde, en civcivli vakitte makarna yiyoruz. Mü ş terilerin yüzde doksan ı kad ı n. iki ayr ı grup var: Pantolon ceketleriyle sakin sakin gelip k ı sa, h ı zl ı ö ğ le yeme ğ i toplant ı lar ı yapan i ş kad ı nlar ı ; ve ko ş arak restorana girip vakitsizliktcn ş ikâyet ederek oturan, uzun yemekler yiyen, yine alelacele ç ı kan, somurtkan ev kad ı nlar ı ....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 330

Gülse Birsel - Ciddiyim - Gülse...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online