Gülse Birsel - Ciddiyim

Gülse Birsel - Ciddiyim - Glse...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Glse Birsel - GAYET C DDY M! NSZ Hep ayn soru. .. "O metinleri siz mi yaz yorsunuz?" Art k cevaplamaktan b kt m. Kimi de abart yor. Olumlu cevap ald ktan sonra bir kez daha kontrol etme ihtiyac hissediyor: "Gerekten mi? Hepsini mi?" o u insana gre bir kad n n mizah yazmas s f ra yak n ihtimal. Onlar da di er ihtimalleri s ral yorlar: "Bu program n metinleri tercme mi? Bir yazar ekibiniz mi var?" hatta "E inizden yard m al yor musunuz?!" g.a.g. program n n metinlerini kimin yazd , onlar n nas l ortaya kt sanki bir muamma. Oysa jenerikte kocaman yaz yor, "Metin yazar : Glse Birsel" diye. .. Birok mizah yazar, izer, gazeteci dost ayn eyi syledi: Bir kad n n, stelik de eli yz dzgn bir kad n n mizah yazmas , komik olmas tuhaf geliyor insanlara. Niye ki? Benim bir sr eli yz dzgn kad n arkada m var. Hepsi ok komik. Kad nlar galiba kendi aralar nda espri yap p, glp, gldrp, hokkabazl klar yap p, sonra erkeklerin yan nda zarif, i veli, cazip hallerine brnyorlar. Erke in komik olmas , kad n n glmesi laz m ya! Cazibemi yitirmek pahas na, son kez a kl yorum: O metinleri de, o yaz lan da, hepsini ben yaz yorum. Hatta, al n i te kitab m! Atla deve de de il yani. 70'li y llarda do up bugne kadar stanbul'da ya a, zaten mecburen mizah , do u tan stand-up' s n. Elinde de il ki. Sen bir ey yapm yorsun. Malzeme aya na dolan yor! Sevgili han mlar, siz de bu malzemeyle, evde deneyebilirsiniz! EVLER, ODALAR, E YALAR VE EV KADINLARI! Siz hi ev kad n oldunuz mu? 11 "Bahar modas n grdn m? Herkes hippi olacak. Va-nilla Sky' seyrettin mi? Bence senaryo ok da lm ... Sence genler niye intihar ediyor? "gibi sorular m kar s nda, ev kad n arkada m Leyla eve telefon at ve "Fatma Han m, o kftelere ye il biber de koyun. Bir de yan na patates k zart n," dedi. "A, bu hafta olmaz! nmzdeki on gn benim iin ok yo un bir dnem," dedi Leyla. Ni anta 'n n en haval le yeme i adreslerinden birinde, en civcivli vakitte makarna yiyoruz. M terilerin yzde doksan kad n. iki ayr grup var: Pantolon ceketleriyle sakin sakin gelip k sa, h zl le yeme i toplant lar yapan i kad nlar ; ve ko arak restorana girip vakitsizliktcn ikyet ederek oturan, uzun yemekler yiyen, yine alelacele kan, somurtkan ev kad nlar ....
View Full Document

Page1 / 330

Gülse Birsel - Ciddiyim - Glse...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online