{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Gülse Birsel - Yolculuk Nereye Hemşerim

Gülse Birsel - Yolculuk Nereye Hemşerim

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
YOLCULUK NEREYE HEM Ş ERlM? Yazan: Gülse Birsel Yay ı n Yönetmeni: Meltem Erkmen Bilgisayar Uygulama: Nergis Ş annan Kapak Tasar ı m: P ı nar Kazma Kapak Foto ğ raf ı : Ceren Semerci Fitm-Grafik: Ebru Grafik Bask ı -Cilt: Melisa Matbaas ı Özel Bask ı 50.000 Adet, A ğ ustos 2005, istanbul ISBN: 975 331 778-6 © Gülse Birsel / Epsilon Yay ı nc ı l ı k Hizmetleri Tic. San. Ltd. Ş ti. Melisa Matbaas ı : Çiftehavuzlar Yolu Atar Sitesi No:4 Davutpa ş a / İ stanbul Tel: 0212 f80 07 75 - 670 97 29 Yay ı mlayan: Epsilon Yay ı nc ı l ı k Hizmetleri Tic. San. Ltd. Ş ti. Osmanl ı Sk. 24/4 34437 Taksim/ İ stanbul Tel: 0212 252 38 21 pbs Faks: 252 47 29 İ nternet adresi: www.epsikmyayinevi.com e-mail: [email protected] Genel Da ğ ı t ı m: Yeni Çizgi Yay ı n Da ğ ı t ı m Ltd. Ş ti. Gürsel Mah. Aîaybey Sk. No: 7 Ka ğ ı tbane/lstanbul Tel: 0212 220 57 70 pbx Faks: 222 61 55 Internet adresi ve online al ı ş veri ş : www.yenisayfa.com YOLCULUK NEREYE HEM Ş ER İ M? GÜLSE B İ RSEL Üçüncü "eserimi" iftiharla takdim ederim! Her zaman dedi ğ im gibi, "Bir tek ş u gülmelerimiz yan ı m ı za kâr kalacak"! Sadece belki benzerlerini ya ş ad ı ğ ı n ı z hikâyeleri okurken de ğ il, ya ş amad ı klar ı n ı z er geç bir gün ba ş ı n ı za geldi ğ inde de kitab ı hat ı rlay ı p e ğ lenmeye devam edeceksiniz. Bir yerde "ömür boyu garanti" veriyoruz yani. Bir yazardan daha ne beklenir art ı k, ben bilmem! İ Ç İ NDEK İ LER Ba ş bakan ı n davetindeydim, inan ı r m ı s ı n ı z? .............................. 9 ğ ün mevsimi ba ş lad ı , evlenenlere kolayl ı klar! .................... 16
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Uykusuzuml .............................................................................. 21 Ben bir küçük cezveyim! .......................................................... 26 Körolasi Ay ş egül Kitap Fuar ı 'nda! ............................................ 30 Polat Alemdar'la nas ı l kanka oldum! ........................................ 34 Hobilerim aras ı ndaaaaa ............................................................. 38 Bu Ni ş anta ş ı beni bitirecek! ...................................................... 41 Ş eytan diyor ki, al o matkab ı ................................................... 45 Al ı ş veri ş e ç ı kan namerttir! ........................................................ 50 Soyunma odas ı psikolojisi! ...................................................... 54 Kad ı n kuaförü i ş kenceleri ........................................................ 58 Gev ş edim, may ı ş t ı m, korkuyorum! .......................................... 62 Taklit çanta operasyonu! .......................................................... 66 Yurovüj ı n Song Kontest! .......................................................... 73 Dans i ş ine de el att ı m, hay ı rl ı s ı ! .............................................. 78 Aman evlad ı m siyasete bula ş may ı n! ........................................ 82 Seksapel nedir, ne de ğ ildir? ...................................................... 85 Bir gece, ans ı z ı n, arayabilirim! Olmad ı mesaj tekerim! .......... 89 "F ı kralar" öldü mü? .................................................................. 96 Bikini mevsimi geliyor, kah ı r ba ş l ı yor! .................................. 100 Ca ğ la Bodrum demekse, ben de Bayrampa ş a'ya talibim! ........ 104 Tatilin dört hali! ...................................................................... 108 Türk ya ş am tarz ı n ı n, latil köyü kültürüne yans ı malar ı ! ...... 112 Milli animasyonla unutulmaz tatiller! .................................... 116 Terörist sivrisinek Nikita! ...................................................... 119 Hayat sigortas ı is-te-mi-yo-rum! ............................................ 124 Benim balonlar ı m vard ı ! ........................................................ 128 Nesli tükenen ev kad ı n ı n ı geri kazanma program ı ! .............. 132 Eyvah misafir geliyor! ............................................................ 137 Kad ı n ı n yemek derdi! ............................................................ 142 Tekne misafiri olma raconu! .................................................. 146 Havuz misafiri olma raconu! .................................................. 150 Nerede bende Ege muhabbeti! ................................................ 154 Olimpiyat ruhum var, fizi ğ im yok! ........................................ 159 Spor, sanat için midir, halk için mi?! .................................... 163 Ş öhret olmak ac ı ister! ............................................................ 166 ilk galamdan an ı lan ı n! ............................................................ 170 Vesikal ı k foto ğ raf hakk ı n ı zda ne söylüyor! ............................ 173 Suçlular aram ı zda, mesela ben! .............................................. 177 "Asr ı n icad ı " Galata'da! .......................................................... 180 Yolculuk nereye hem ş erim? .................................................... 184 Yazar Hakk ı nda ......................................................................
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 67

Gülse Birsel - Yolculuk Nereye Hemşerim

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online