Gülse Birsel - Yolculuk Nereye Hemşerim

Gülse Birsel - Yolculuk Nereye Hemşerim

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: YOLCULUK NEREYE HEM Ş ERlM? Yazan: Gülse Birsel Yay ı n Yönetmeni: Meltem Erkmen Bilgisayar Uygulama: Nergis Ş annan Kapak Tasar ı m: P ı nar Kazma Kapak Foto ğ raf ı : Ceren Semerci Fitm-Grafik: Ebru Grafik Bask ı-Cilt: Melisa Matbaas ı Özel Bask ı 50.000 Adet, A ğ ustos 2005, istanbul ISBN: 975 331 778-6 © Gülse Birsel / Epsilon Yay ı nc ı l ı k Hizmetleri Tic. San. Ltd. Ş ti. Melisa Matbaas ı : Çiftehavuzlar Yolu Atar Sitesi No:4 Davutpa ş a / İ stanbul Tel: 0212 f80 07 75 - 670 97 29 Yay ı mlayan: Epsilon Yay ı nc ı l ı k Hizmetleri Tic. San. Ltd. Ş ti. Osmanl ı Sk. 24/4 34437 Taksim/ İ stanbul Tel: 0212 252 38 21 pbs Faks: 252 47 29 İ nternet adresi: www.epsikmyayinevi.com e-mail: epsilon@epsilonyayinevi.com Genel Da ğ ı t ı m: Yeni Çizgi Yay ı n Da ğ ı t ı m Ltd. Ş ti. Gürsel Mah. Aîaybey Sk. No: 7 Ka ğ ı tbane/lstanbul Tel: 0212 220 57 70 pbx Faks: 222 61 55 Internet adresi ve online al ı ş veri ş : www.yenisayfa.com YOLCULUK NEREYE HEM Ş ER İ M? GÜLSE B İ RSEL Üçüncü "eserimi" iftiharla takdim ederim! Her zaman dedi ğ im gibi, "Bir tek ş u gülmelerimiz yan ı m ı za kâr kalacak"! Sadece belki benzerlerini ya ş ad ı ğ ı n ı z hikâyeleri okurken de ğ il, ya ş amad ı klar ı n ı z er geç bir gün ba ş ı n ı za geldi ğ inde de kitab ı hat ı rlay ı p e ğ lenmeye devam edeceksiniz. Bir yerde "ömür boyu garanti" veriyoruz yani. Bir yazardan daha ne beklenir art ı k, ben bilmem! İ Ç İ NDEK İ LER Ba ş bakan ı n davetindeydim, inan ı r m ı s ı n ı z?..............................9 Dü ğ ün mevsimi ba ş lad ı , evlenenlere kolayl ı klar! ....................16 Uykusuzuml..............................................................................21 Ben bir küçük cezveyim! ..........................................................26 Körolasi Ay ş egül Kitap Fuar ı 'nda!............................................30 Polat Alemdar'la nas ı l kanka oldum!........................................34 Hobilerim aras ı ndaaaaa.............................................................38 Bu Ni ş anta ş ı beni bitirecek!......................................................41 Ş eytan diyor ki, al o matkab ı ...................................................45 Al ı ş veri ş e ç ı kan namerttir!........................................................50 Soyunma odas ı psikolojisi! ......................................................54 Kad ı n kuaförü i ş kenceleri ........................................................58 Gev ş edim, may ı ş t ı m, korkuyorum!..........................................62 Taklit çanta operasyonu!..........................................................66 Yurovüj ı n Song Kontest! ..........................................................73 Dans i ş ine de el att ı m, hay ı rl ı s ı !..............................................78 Aman evlad ı m siyasete bula ş may ı n!........................................82 n!...
View Full Document

Page1 / 67

Gülse Birsel - Yolculuk Nereye Hemşerim

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online