Hakan Türk - Türkiye Ateş Çemberinde

Hakan Türk - Türkiye Ateş Çemberinde

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hakan Türk _ Türkiye Ateş Çemberinde ONSOZ "Ağaca, balta seni kesiyor, demişler; Neyleyim, sapı bendendir: demiş" TÜRK ATASÖZÜ Türkiye Cumhuriyeti Devletini parçalayıp yok etmek için ülkemiz üzerinde tezgahlanan oyunlan ve onların  Türkiye uzantılarını anlatabilmek düşüncesiyle Büyük Oyun, Büyük Komplo, Hedef Ülke Türkiye, Ankara- Washington Hattı, Amerika'nın Hedefindeki Ülkeler, Amerikan İmparatorluğu adlı kitaplan yazdım. Bu  kitaplar Türkiye genelinde yeterince ses getirdi. Ve bu ülkeyi en az benim kadar sevenler bilgi, belge ve  teşekkür mesajları göndererek beni yüreklendirdiler. Kimi genç gazeteci arkadaşlar bu kitaplarıma çok geniş  yer vermek istediklerimi fakat çalıştıkları gazete, dergi veya televizyon kuruluşlarının çıkarlarına ters  düştüğünden veremediklerini, acı da olsa itiraf ettiler. Son birkaç aydır ortaya bir "Büyük Ortadoğu Projesi" çıktı. Siz sanıyor musunuz ki, bu projenin geçmişi  birkaç aya dayanıyor? Kesinlikle Hayır. Bu proje üzerinde son yirmi yıldır Amerika ve İsrail'de  çalışılmaktadır. Bu kitabımızda Ortadoğuyu özellikle Türkiye'yi nelerin beklediğini anlatmaya çalışacağım.  ABD ve benzeri devletler on, yirmi, hatta elli yıl sonrası için plan ve projeler yaparak, hedeflerine ulaşmak  için de uzun yıllar ortamı hazırlamakta yarar görürler. Bizim ülkemizdeyse her gelen hükümet yeni bir dış  politika uyguladığından, sağlıklı bir dış politikamız olmaz ve birçok ülkeyle masaya oturduğumuzda ne  yapacağını bilmez insanlann durumuna düşer diplomatlarımız. Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatmaya çalışanlara karşı olanlar ise "Bütün bunlar komplo teorisi"  deyip çıkmaktadırlar. Çünkü bu sözlerinin gerçek olmadığını kendileri bilmelerine rağmen, ülkemizin zayıf  düşmesi, ordumuzun itibarını kaybetmesi onların işine geldiğinden etraflarında  olanlann  uyanmalannı  istememektedirler.   Yıllarca 10 HAKANTÜRK Türkiye'nin bilgisi dışında kapalı kapılar arkasında Kıbrıs ile ilgili planlar, projeler yapıldı. Bu gelişmelerden  hangi istihbaratçımızın veya Dışişleri mensubumuzun haberi oldu. Taa ki Kofi Annan'm dokuzbin sayfalık  planı ortaya çıkınca birileri ahkam kesmeye başladı. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs konusunda ne  kadar iyimser olmaya çalışırsak çalışalım Atı alan Üsküdar'ı geçmiş ve Kıbns elimizden gitmiştir.  Medyamızın hergün ısıtarak önümüze sürdüğü magazin haberleri yerine benim "Büyü/c Komplo" adlı  kitabıma gereken yeri verseydi ve bu ülkeyi seviyorum diyenlerin belli bir bölümü o kitabı okurdu ve Kıbns'ta 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 131

Hakan Türk - Türkiye Ateş Çemberinde

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online