Handan Salta - Cagdas Tiyatroda Aydin Sorunu

Handan Salta - Cagdas Tiyatroda Aydin Sorunu - ˙a&da¡...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ˙a&da¡ Tiyatroda Ayd¢n Sorunu Handan Salta ˙a&da¡ Tiyatroda Ayd¢n Sorunu Handan Salta www.altkitap.com altkitap - inceleme 2 ˙a&da¡ Tiyatroda Ayd¢n Sorunu Handan Salta Kas&m 2000 Yay&na Haz&rlayan: Fakiye ¡zsoysal Düzelti: Fakiye ¡zsoysal Tasar&m: Faruk Ulay Tasar&m Uygulama: Adnan Kurt Kapak Resmi: Joseph Beuys (Felt Suit) ' 2000 altkitap ve Handan Salta Yap&t&n tüm yay&n haklar& sakl&d&r. Tan&t&m i¢in yap&lacak k&sa al&nt&lar d&£&nda yay&nc&n&n izni olmaks&z&n hi¢bir yolla ¢o¤alt&lamaz. www.altkitap.com [email protected] Yazar Hakk&nda Handan Salta 1967 y&l&nda Zonguldak’ta do¡du. Lisans e¡itimini Ankara ¢niversitesi Dil ve Tarih Co¡rafya Fakültesi £ngiliz Dili ve Edebiyat& B¤lümünde tamamlad&. Yüksek Lisans&n& £stanbul ¢niversitesi Edebiyat Fakültesi Dramaturji ve Tiyatro Ele¥tirmenli¡i B¤lümünde yapt&. Halen ayn& b¤lümde doktora program&na devam etmekte ve £stanbul ¢niversitesi £¥letme Fakültesi’nde ingilizce okutman& olarak ¦al&¥maktad&r. &Dü¡ünen ¢nsan£n¤ Yaln£zl£¥£ Fakiye &zsoysal ˙a¡da¢ Tiyatroda Ayd£n Sorunu adl£ ¤al£¢ma, ’ayd£n’ kimli¡ini de¡i¢ik a¤£lardan sorgulayan, ’ayd£n’£n kendisiyle ve ya¢ad£¡£ toplumla ili¢kisinin boyutlar£n£, i¤ ¤at£¢malar£n£ konu edinen oyunlar£ incelemekte, oyun yazarlar£n£n, ele ald£klar£ bu izle¡i nas£l bi¤imlendirdiklerini, ’ayd£n’ kavram£na yakla¢£mlar£nda de¡i¢en bak£¢ a¤£lar£n£, farkl£ dünya g¥rü¢lerinin ve toplumsal arka planlar£n£n konuya bak£¢lar£na olan etkisini ortaya ¤£karmaktad£r. Bu ba¡lamda, ˙ek oyun yazar£ Vaclav Havel ve ¦ngiliz oyun yazar£ Edward Bond’un oyunlar£ üzerine yo¡unla¢an incelemede, Türk tiyatrosunda ’ayd£n’ temas£n£ ele alan yazarlar£n de¡i¢en bak£¢ a¤£lar£ da, Havel ve Bond’un g¥rü¢leriyle kar¢£la¢t£rmal£ olarak verilmekte. Melih Cevdet Anday’£n "¦¤erdekiler", O¡uz Atay’£n "Oyunlarla Ya¢ayanlar", Oktay Aray£c£’n£n "Tanilli Dosyas£" ve Behi¤ Ak’£n "Bina" adl£ oyunlar£ndan yola ¤£k£larak, yazarlar£n konuyu ele al£¢lar£ndaki ¤e¢itlilik de ortaya konulmakta. Vaclav Havel’in totaliter yap£ya ili¢kin ele¢tirisi, sistemin kendisini varetmek i¤in bask£, korkutma, d£¢lama, temel gereksinimlerden yoksun b£rakma gibi y¥ntemlerle bireyi silikle¢tirip, ¥nemsizle¢tirmesi üzerinde yo¡unla¢£rken, oyunlar£nda da, bu yap£ i¤inde s£k£¢£p kalm£¢ ’dü¢ünen insan£n’ yaln£zl£¡£, bask£dan kurtulmak i¤in bireysel ¤aban£n yetersizli¡i vurgulan£yor. Havel, b¥ylesi bir sistem i¤inde ya¢ayan ayd£n£n da, dünyan£n nereye gitti¡i, kendisinin bu ya¢am£n neresinde oldu¡u, anlaml£ bir ya¢am sürdürüp sürdürmedi¡i konusunda kendisini sorgulayacak durumda olamayaca¡£n£ ileri sürüyor....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 67

Handan Salta - Cagdas Tiyatroda Aydin Sorunu - ˙a&da¡...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online