Hebbel Maria - Magdalena

Hebbel Maria - Magdalena - MARIA MAGDALENA Yayna hazrlayan...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MARIA MAGDALENA Yayına hazırlayan : Egemen Berköz Dizgi : Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı : Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. Mart 2001 HEBBEL MARIA MAGDALENA Almancadan çeviren: Prof. Selahattin Batu ÖNSÖZ Friedrich Hebbel 18 Mart 1813'te Wesselburen'de bir duvarcı ustasının oğlu olarak doğmuş, 13 Aralık 1863'te Viyana'da ölmüştür. Çocukluğu ve gençliği darlık içinde geçmiş, öğrenimini de kadın yazar Amalie Schoppe ve Elise Levsing gibi kendisini beğenen ve yakın ilgi gösteren kimselerin yardımıyla yapabilmiştir. Hebbel, Hamburg Üniversitesi'nde bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra, 1836 -1839 yılları arasında Münih ve Heidelberg Üniversitelerinde öğrenim görmüştür. Sanat dünyasında tanınması 1841'de yazdığı "Judith" adlı dramıyla başlar. Bunu 1843'te çıkan "Genoveva" izlemiş ve şair, özellikle bu ilk iki yapıtında gösterdiği dramatik güçle çağdaşları arasında kendini göstermiştir. Böylece Alman dram yazarları arasında yerini alan Hebbel'in, bunlardan sonra yayınladığı yapıtlarının en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: 1844'te "Maria Magdalena", 1850'de "Herodes ve Marianne", 1855'te "Agnes Bernauer", 1856'da "Gyges ve Yüzüğü" yayınlandıktan sonra, "Niebelungen" adını taşıyan ünlü üçlemesi 1862'de Schiller Ödülü'nü kazanmıştır. Şair bu üçlemede, kısaca "kişi istencinin dünya istenciyle çatışması" biçiminde özetlenebilecek olan trajedi üzerine görüşünü belirtir. Yapıt, iki dönemin dönüm noktasında, toplumsal eylemlerle kendini gösteren, dünya görüşlerinin birbirleriyle karşılaşmasını ve Hıristiyanlığın Cermen paganizmine karşı kazandığı utkuyu canlandırır. Hebbel'in bu yapıtlarının temelini oluşturan iki öğe güçlü düşünceyle gerçek duygudur. Bu, gerek dramlarında, gerekse şiir ve düzyazılarında özellikle kendini gösterir. Hebbel, ayrıca güldürüler de yazmışsa da bunlar dramlarının yanında ikinci derecede sayılırlar.Yirmi yaşından başlayarak tuttuğu günlüğüyse yapıtlarının arasında önemli bir yer alır. Çevirisini verdiğimiz Maria Magdalena'ya gelince: Otto Ludwig, bu yapıt üzerine görüşlerini şu tümcelerle özetler: "Bu yazarda yazgı, yapıtındaki kahramanların eylemlerinden çok, bu kahramanların içinde yaşadıkları dönemin ürünüdür. Birbiriyle çarpışan insan doğaları değil, değişik felsefi anlayışlarıdır." Gerçekten Hebbel, kendini daha çok düşünce düzleminde yoğunlaştırmıştır ve metafizikçi olarak Hegelciler, mistikten kaçındıkları için onu daha iyi anlamışlardır. Maria Magdalena'daki kahramanların başında gelen ve yapıtın belkemiğini oluşturan Anton Usta'nın
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 27

Hebbel Maria - Magdalena - MARIA MAGDALENA Yayna hazrlayan...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online