Helmut Hark - Bilardo

Helmut Hark - Bilardo - BLA D RO R E T M Copyright Alkm...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B İ LARDO Ö Ğ RET İ M İ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Copyright Alkım Yayınevi Basım Yılı 1993 Çeviri Canan Kocadölü Redaksiyon Sava ş Aslan Dizgi Fatih Zincir (231 4439) Baskı Ünlü Matbaacılık Cilt Kalkan Mücellithanesi Film Ça ğ da ş Reprodüksiyon Yayınlayan Alkım Kitapçılık Yayıncılık Zafer Çar ş ısı 49 ANKARA Tel:433 97 16 - Fax: 435 86 17 Kadıköy Çar ş ısı 101-105 İ STANBUL Tel:349 40 75 - 337 28 57 M.Fevzi Çakmak C.6 Be ş evler/ANK. Tel:221 28 13 - 222 60 75
Background image of page 2
B İ LARDO Ö Ğ RET İ M İ Dr.HelmutHark ALKIM K İ TAPÇILIK YAYINCILIK
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
İ Ç İ NDEK İ LER Giri ş 6 Dünya Bilardo Birli ğ i Genel Sekreteri nin Önsözü 6 Yazarın Önsözü 6 Bilardonun Tarihi 8 Oyunun Materyalleri 12 Bilardo Masası 12 Ölçüm 12 Arduvaz Levha 13 Masanın ısıtılması 13 Bilardo Çuhası, Bant ve Onun Bakımı 13 Toplar 14 Istaka 14 Tebe ş ir 15 Temel Bilgiler 16 Duru ş 17 Sol el (Ayaklık) 17 Sa ğ el 18 Vuru ş 19 B1'in Alınması 19 B2'ye isabet Ettirmek 20 B2 Nereye Gidiyor?-Hedefleme 20 Falso 23 Genel Falso Kuralları 24 Karambol ya da Bant Temasından Do ğ an Falso 25 Yakın Duran B2'de Falso Etkisi 25 Bandın Etkisiyle Olu ş ş u 26 Falso ve Bant Vuru ş u 27 Temel Vuru ş lar 28 Kleps Çektirme 28
Background image of page 4
Uzun Sırt Falsolu Vuru ş un Tekni ğ i 30 Kısa Sırt Falsolu Vuru ş ğ i 30 Hesaplama 30 Fren Vuru ş u 31 ilke 31 Teknik 32 Bir veya iki Topla Yapılan Giri ş Alı ş tırmaları 32 Kafa Vuru ş ları (Pike Vuru ş ları) 38 ilke 38 Teknik 39 Massé ve Pigué 40 Brikol (Duble Etme) 42 ilke 42 Teknik 42 Yakalayıcı - Kar ş ı Blokaj 43 ilke ve Teknik 43 Ayarlama 43 Gözlük - Dar, Kapalı Durum 44 Temel Vuru ş lar ve Topun Birle ş imine ili ş kin Alı ş tırma Bölümü 46 ş u ve Yakalayıcı 47 Sırt Falsolu Vuru ş 56 ş ş 64 Çeyrek Bilardo 69 Oyunu Götürmek ve Kavramak 69 Bantlar ve Kö ş eler-Çeyrek Bilardoda Tehlikeli Bölgeler 71 Çeyrek Bilardoda Oynamak 72 Yakalayıcı 72 Ayarlama 78 Pasajlar 83 Açık Durumlar 86 Oyun Topunun Uygunsuz Yerle ş tirilmesi 87 Serbest Parti 8 Oyunu Götürmek ve Kavramak 88 Serbest Partide Oyunun Sistemli Ola rak Götürülmesine ili ş kin Örnekler 89 ş elerde 93 Top Birle ş iminden Bant Serisine Geçi ş 94 Bant Serisi 95 itme Serisi 96 Çizgi Serisi 96 Bant Serisinin Döndürülmesi 98 Bant Serisinin Geri Döndürülmesi 100 Düzeltme Vuru ş ları 101
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
G İ R İŞ Dünya Bilardo Birli ğ i Genel Sekreterinin Önsözü: Bu kitap uzun zamandır var olan bir bo ş lu ğ u, yani oyun araçları, vuru ş un temel ko ş ulları ve bilardo oyununun ba ş langıcından serbest partiye kadar olan tüm spektrumları kapsamaktadır. Ba ş lık karma ş ık bir ara ş tırmaya sahip olmasından dolayı göze batmıyor, bunun da ötesinde, di ğ er yazarlar tarafından sadece de ğ inilen ya da yalnızca altı çizilen muhtelif ö ğ retileri de derinlemesine ele alıyor.
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 103

Helmut Hark - Bilardo - BLA D RO R E T M Copyright Alkm...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online