Henning Mankell - Ölümün Karanlık YÃ&frac1

Henning Mankell - Ölümün Karanlık YÃ&frac1

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Henning Mankell _ lmn Karanlk Yz Unuttuu bir eyler vard, uyand an anlamt bunu. O gece ryasnda grm olduu. .. Hatrlamas gereken bir ey. Hatrlamaya alt. Ama uyku kara bir delikti. inde ne olduu hakknda hibir ipucu vermeyen dipsiz bir kuyu gibi. Oysa ryamda boalarla m boutum sanki, diye dnd. yle olsa, gece atelenmi gibi ter iinde kalm olmam gerekirdi. Bu gece boalar beynimi rahat brakt. Karanlkta kprdamadan yatarak etraf dinledi. Yannda yatan karsnn soluu neredeyse duyamayaca kadar sessizdi. Bir sabah yanmda lm olacak, hem de ben hi fark etmeden, diye dnd. Ya da ben lm olacam. Birimiz dierinden nce. Kimbilir hangi sabahn ilk klar, ikimizden birinin geride yapayalnz kaldn bildirecek. Yatan yanndaki masada duran saate gz att. Saatin gstergeleri parlyor, drt krk bei gsteriyordu. Neden uyandm ki, diye dnd. Hep be buua kadar uyurum. Bu krk yldr byleydi. Neden imdi uyandm? Karanl dinledi. Birden tm uykusu kat. Olaand bir eyler vard. Sanki bir ey artk imdiye dek olduu gibi deildi. Karsnn yzne ulaana dek bir eliyle etrafn dikkatle yoklad. Parmak ularyla karsnn scakln hissetti. lmemiti demek. Henz hibiri yalnz kalmamt. Karanl dinledi. At, diye geti hzla aklndan. Kinemiyor. Bu yzden uyandm. Aslnda bu ksrak geceleri hep kiner. Onu hep duyarm, beni uyandrmasa da duyarm. Farknda olmadan uyumaya devam edebileceimi hissederim. Gcrdayan yataktan dikkatlice kalkt. Bu yatak krk yldr vard. Evlenirlerken satn aldklar tek mobilyayd. Ve yaamlar boyunca sahip olduklar tek yatakt. Ahap zeminde pencereye ilerlerken sol dizindeki acy hissetti. Yal bir adamm, diye dnd. Yal ve tkenmi bir adam. Her sabah yetmi yama yeniden ayorum. Dardaki k gecesine bakt. Gnlerden 8 Ocak 1990'd ve bu k Schonen'e henz kar yamamt. Mutfak kapsnn dnda asl lambann baheye dyor, yapraksz kalm kestane aalarn ve bunlarn ardnda uzanan dzlkleri aydnlatyordu. Gzlerini ksarak komular Lvgren'lerin iftliine bakt. Beyaz ve bask, uzunlamasna yaylan bina karanlkta kalyordu. Evin sa kanadndaki ahrn siyah kapsnn zerinde etrafa lo k veren bir lamba aslyd. Ksrak ite oradaki blmnde durur ve gecenin iinden birden huzursuz kinemesi duyulurdu. Karanl dinledi....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 138

Henning Mankell - Ölümün Karanlık YÃ&frac1

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online