Henrik Ibsen - Yaban Ordegi

Henrik Ibsen - Yaban Ordegi - YABAN RDE Bu kitap Sn Faruk...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
YABAN ÖRDEĞĐ Bu kitap Sn. Faruk Ersöz'ün izniyle basılmıştır. Yayına hazırlayan : Egemen Berköz Dizgi : Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı : Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. Aralık 2000 HENRIK IBSEN YABAN ÖRDEĞĐ Çeviren: Faruk Ersöz ÖNSÖZ Henrik Ibsen 20 Mart 1828'de Norveç'in Skien kentinde doğdu. Babası Knud Ibsen üç bin nüfuslu bu küçük kıyı kentinin önde gelen iş adamları arasındaydı, içinde her şey satılan büyük bir mağazası, ayrıca bir içki yapımevi vardı. 1825 yılında Skien'in en zenginlerinden Altenburg ailesinin kızı Marichen ile evlenmişti. Knud ile Marichen'in ilk çocuğu Johann Altenburg, Henrik'in doğumundan üç hafta sonra öldü. Henrik'in ardından dört çocukları daha oldu: Johann Andreas 1830, Hedwig Kathrine 1832, Nicolai Alexander 1834 ve Ole Paus 1835. Henrik'in çocukluk yıllarındaki mutluluğu uzun sürmedi. Đşleri ters dönen Knud Ibsen bütün malını mülkünü satmak zorunda kaldı, kısa sürede her şeyini yitirdi, aile yoksulluğa düştü. Skien'in dört kilometre kuzeyine düşen Venst¿p'daki çiftlik evine taşındılar, burada yoksulluk içinde sekiz yıl geçireceklerdi. Knud Ibsen'in iş başvuruları sonuçsuz kaldı. Çiftlikten pek para kazanamıyordu, sonunda kendini içkiye verdi. Bu düşüş Marichen'i de çok etkiledi, giderek kendi içine kapandı, suluboyayla, tahta bebeklerle kendini avutmaya çalıştı. Henrik oyundan hoşlanmayan bir çocuktu, insanlara pek sokulmaz, daha çok mutfağın yanındaki küçük odaya kapanır, orada resim yapar, okur, kuklalarıyla uğraşırdı. Bu arada kuşkusuz Skien'e turneye gelen Danimarka topluluklarının temsillerini de izliyordu. Đlkokulu Skien'de okudu, bunun için dört kilometrelik yolu her gün yürüyerek gidip gelmek zorundaydı, amacı tıp öğrenimi yapmak, hekim olmaktı. 1841'de onu din adamlarının yönetimindeki bir okula verdiler. Henrik en çok din dersiyle antik çağ tarihinden hoşlanmıştı, Tevrat ile Đncil'den oluşan kutsal kitabı severek okuyordu. 1843 yılında aile yeniden Skien'e taşındı. Aynı yılın aralık ayında Henrik Grimstad'a gitti, orada bir eczacının yanında çıraklığa başladı. Bu işi ona babasının bir arkadaşı bulmuştu. Grimstad sekiz yüz nüfuslu küçük bir kıyı kasabasıydı. Ibsen Skien'e 1850 yılında yeniden geldi, sonra bir daha uğramadı, artık ailesiyle tüm ilişkisini hemen hemen koparmıştı. Ibsen'in çalıştığı eczane Jens Arup Reimann adında bir adamındı. Eczanenin arka tarafı Reimann ailesinin oturma odasıydı, üst katta birbirine geçmeli üç oda vardı, en gerideki odada Reimann çifti ve en küçük çocukları, yanındaki odada eczacının oğulları ve Ibsen, en dış odadaysa iki hizmetçi kız kalıyordu. Henrik pazar günleri görünüm resimleri yapmak için kırlarda dolaşıyor, geceleri üniversite giriş
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 52

Henrik Ibsen - Yaban Ordegi - YABAN RDE Bu kitap Sn Faruk...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online