Ibrahim Yildirim - Kumcul

Ibrahim Yildirim - Kumcul - Kumcul Bir Karabasan...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kumcul Bir Karabasan &brahim Y¡ld¡r¡m www.altkitap.com Kumcul Bir Karabasan &brahim Y¡ld¡r¡m altkitap -anlat&2 Kumcul Bir Karabasan ¡brahim Y&ld&r&m Eylül 2000 Yay&na Haz&rlayan: Murat Gülsoy Düzelti: Murat Gülsoy Tasar&m: Faruk Ulay Tasar&m Uygulama: Murat Gülsoy Kapak Resmi: Sandy Skoglund, Body Limits 1992 ' 2000 altkitap ve ¡brahim Y&ld&r&m Yap&t&n tüm yay&n haklar& sakl&d&r. Tan&t&m i¢in yap&lacak k&sa al&nt&lar d&£&nda yay&nc&n&n izni olmaks&z&n hi¢bir yolla ¢o¤alt&lamaz. www.altkitap.com [email protected] Yazar Hakk&nda &brahim Y¡ld¡r¡m, 1950 y¡l¡nda &stanbul¢da do£du. &stanbul ¤niversitesi &ktisat Fakültesi¢ni bitirdi. 1975 y¡l¡ndan bu yana edebiyat dergilerinde ürünleri yay¡nlan¡yor. &lk ¥yküsü Olu¦um¢da, ilk ¦iiri Varl¡k¢ta yay¡nland¡. 1980 y¡l¡nda Abdi &pek§i Roman Yar¡¦mas¡na kat¡ld¡, yap¡t¡ ¥vgüye de£er romanlar aras¡nda say¡ld¡. Günümüzde Kitaplar Dergisi¢nde Bir Zamanlar Bir Kitap; Cumhuriyet Kitap ve ˙er§eve¢de Sar¡ Yaprakl¡ Kitaplar ba¦l¡£¡ alt¡nda denemeler yazd¡ (1984-1988). 1987 y¡l¡nda Bir Cinayetin Ekonomisi adl¡ ¥ykü kitab¡ yay¡nland¡. Ayn¡ y¡l, Ya¦as¡n Edebiyat adl¡, ancak d¥rt say¡ §¡kabilen bir ¥ykü se§kisi yay¡nlamaya ba¦lad¡. Ekim 2000¢de Ku¦evi¢nin Efendisi adl¡ roman¡ Sel Yay¡nc¡l¡k taraf¡ndan yay¡nlanacak. Edebiyat Bazen &nsan¡n Can¡n¡ Yakar! "Y&llar ¡nceydi, k¡ksüz bir kum bitkisi gibi savrulup duruyordum: o zamanlar benim gibi olanlara bir ad koymu¢tu: kumcul." Bu cümleyle ba&l¡yor ¢brahim Y¡ld¡r¡m’¡n Kumcul’u. Kumcul bir karabasan, yazar¡n¡n deyimiyle. Her &ey bir metaforla ba&l¡yor. K£ksüz bir kum bitkisi. Bir ¤£l canl¡s¡. Kum, ¤£l, ya¥mur s¡k¡nt¡s¡ ve bekleyi&i, savrulma anlat¡n¡n sonuna dek giden izlekler. ¦¤ b£lümden olu&uyor bu anlat¡. Yer de£i¢tirme, yeni bir yer ve tufan¤ Kafkaesk bir atmosferin i¤ine bir anda giriyorsunuz bu anlat¡da. Birinci tekil &ah¡stan anlat¡lan hikayeyi farkl¡ a¤¡lardan okuman¡z / yorumlaman¡z olas¡. Fakat tüm bu okuma se¤enekleri, size ister istemez ya&ad¡¥¡n¡z zaman¡, yak¡n ge¤mi&te ya&anm¡& toplumsal sorunlar¡ an¡msat¡yor. Sanki, her &eye, tüm ge¤mi&e yazar¡n sade bir dille olu&turdu¥u metaforik opti¥inden bir daha bak¡yorsunuz. G£rmek, duymak, koklamak, dokunmak istemediklerinizi &iirsel bir doku i¤inde okumak zorunda kal¡yorsunuz. Edebiyat her zaman e¥lendirmez. ˙o¥u zaman insan¡n can¡n¡ yakar. S£zcükler bazen yaralar¡m¡za tuz tanecikleri gibi serpilir. Takmakta zorland¡¥¡m¡z pembe g£zlüklerin camlar¡n¡ ¤atlat¡r. Arkas¡ndaki dünyan¡n karanl¡¥¡ s¡zar okudu¥umuz kitab¡n sayfalar¡ndan. Hat¡rlat¡r. Zorlar. Ibrahim Y¡ld¡r¡m’¡n bu k¡sa ama yo¥un anlat¡s¡ okuduktan sonra zihinlerimizin kumlar¡ aras¡nda savrulmaya devam edecek....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 45

Ibrahim Yildirim - Kumcul - Kumcul Bir Karabasan...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online