{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ilham Veren Oykuler

Ilham Veren Oykuler - iindekiler BABALAR ANNELER VE OCUKLAR...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
içindekiler BABALAR, ANNELER VE ÇOCUKLAR Babam seyrediyor! . ........................... 15 Ne kadar fakir? . ............................. 19 "Onu çok sevmiştim" . ......................... 21 Yankı ... ................................. 23 Acele-ecele ................................. 25 Çoban . ................................. 29 Bırak korkma gitmez . ....... ................. 31 Nakış ,. ................... ............. 33 Vasiyet . ................................... 36 -II- BILGECE MASALLAR Hava kadar. .. . ............................... 41 Küçük ev . ........... . .................. 43 Asıl sevinç . . ............................. 45 Değerli taş ................ . ............. 47 Kıyas ..................................... 49 Yaydan çıkan ok gibi . ......................... 5i "Fincan dolu" ............................... 53 ....................................... 54 Bu dünyadaki cennet ve cehennem ............... 56 ĐNSANAT BAHÇESĐNDEN ÖYKÜLER Konuşmak ve yaşamak ........................ 61 "Kulübem yanıyor" ........................... 64 Neyi dinliyorsunuz? .......................... 66 Düşmanı olmayanın . .......................... 68 Dalı bırakabilmek ............................ 69 Keşke . .................................... 74 Vicdan kaybolursa . ........................... 77 Doğumdan sonra hayat var mı? . ................. 84 -IV- ÖĞRETMENLERĐN ÖĞRETTĐKLERĐ VE MELEKLERLE ÖĞRETĐLEN Önce büyük taşlar? ........................... 89 Hurma .................................... 92 Affetmenin dayanılmaz ağırlığı .................. 95 Đğne deliğinden fil geçirmek . .................... 97 Cennet ve cehennem .......................... 100 8 -V- KIRALLARA LÂYIK ÖYKÜLER' Sultan kim? . ................................ 105 Dilenci kim? ................................ 109^ Tohum .................................... 113 Huzur . .................................... 117 Han ...................................... 119 Hayır ..................................... 121 Derviş ve hükümdar .......................... 124 Yoldan güzel geçmek . ......................... 126 -VI- MASAL DEĞĐL GERÇEK Ayağım kırık . ............................... 131 Karınca . ................................... 133
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sabır . ..................................... 136 Ya tutarsa . ................................. 137 Kumdan kaleler . ............................. 139 Zaman hesabı . .............................. 142 Güneşi kim doğduruyor? . ...................... 144 Bir şişe süt . ................................ 146 -YUVARLIKLARIN DĐLĐNDEN Đki kurbağa . ................................ 153 Delik kova . ................................. 158 Biz ne içiniz?. ............................. 161 Sen uçamazsın. .............................. 165 Dalgaların sohbeti .......................... 168 Çobanlar ve koyunlar . ......................... 170 Dal üstünde saksağan. . ........................ 175 içimizdeki sır . ............................... 179
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 38

Ilham Veren Oykuler - iindekiler BABALAR ANNELER VE OCUKLAR...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online