{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ilhan Basgoz - Yunus Emre

Ilhan Basgoz - Yunus Emre - YUNUS EMRE(nceleme Sn.lhan...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
YUNUS EMRE ( Đ nceleme) Sn. Đ lhan Ba ş göz'ün izniyle basılmı ş tır. Yayına hazırlayan : Egemen Berköz Dizgi : Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A. Ş . Baskı : Ça ğ da ş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Ş ti. Mayıs 1999 Đ LHAN BA Ş GÖZ YUNUS EMRE ( Đ nceleme) YUNUS EMRE KLAS Đ K YAZARIMIZ YUNUS EMRE Bizim klasi ğ imiz var mıdır? Hangi yazarımızın eserine klasik desek yakı ş ır? Zaman zaman bu soruyu tartı ş ırız. Klasik sıfatının iki anlamını göz önüne alalım. Bunlardan biri örnek olmak, ba ş ka yazarlar için bir mükemmellik örne ğ i. Öteki, zamanın süzgecinden de ğ erini yitirmeden geçmek, diri kalmak. Klasi ğ in eski Yunan ve Latin edebiyatına ba ğ lanmak gibi bir anlamı da var. Ama bu bizim edebiyatımıza uygulanamaz. Yalnız dili ile de ğ il, bize sundu ğ u ş iir yükünün a ğ ırlı ğ ı ve dünya görü ş ünün eskimemesi ile de mükemmellik örne ğ i olan bir klasi ğ imiz vardır. Bu sanat eri, üstelik, yedi yüz yıl gibi uzun bir zamanın süzgecinden geçerek, eskimeden, de ğ erinden hiçbir ş ey yitirmeden bize kadar gelmi ş . Klasik demek Yunus Emre'ye yakı ş ır. Bizim, belki de, tek klasik eserimiz Yunus Emre'nin ş iiridir. Yunus Emre anlayı ş ı, bizimkinden biraz de ğ i ş ik de olsa, Burhan Ümit Toprak ''Onun divanı bizim Divinia Commedia'mızdır'' derken haklı. Yunus Emre de, kendi ş iirinin ölmezli ğ inin bilincinde; diyor ki: ''Her gün yeni do ğ arız bizden kim usanası.'' Yunus Emre, ş iir alanında ilk büyüktür. Yalnız sanatı ile de ğ il, ş iir dilimizin kurucusu olmakla da, dil reformculu ğ u ile de ilktir. Batı edebiyatı için, eski olmak bakımından, Yunan ve Latin klasi ğ i neyse, bizim için de Yunus'un eseri odur. Yunus'tan sonra gelen dervi ş ş airlerin, Sait Emre'nin ve ba ş kalarının, Yunus Emre'nin eserini güzel ş iirin örne ğ i saydıkları, onun gibi yazmak istedikleri bilinir. Bunların içinde, ş iir- adını Yunus koyarak, onun gölgesinde dalgalanmak isteyenler de olmu ş tur. Ama, divan ş airlerimizin de, Yunus Emre'den etkilendikleri pek bilinmez. Oysa, divan edebiyatının kurulu ş dönemi olan 15'inci yüzyılda, söz gelimi, Necati Bey de Yunus Emre'yi biliyor, onun ş iirinden etkilenmi ş . Ş u örneklere bakalım. Yunus Emre: Acep ş u yerde var'ola Ş öyle garip bencileyin Ba ğ rı ba ş lı gözü ya ş
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ş öyle garip bencileyin. Gezdim Urum ile Ş am'ı Yukarı illeri kamu Necati Bey (öl.1509): Ba ğ rı ba ş lı gözü ya ş lı yıldızı alçak olur Her ki ş i dü ş men olur ger eylese kavga garib. Geh Mısır iklimlerin seyrettirir geh Rum ilin Geh Acem mülkün tema ş a kıldırır sevda garib (Ali Nihat Tarlan, Necati Beg Divanı s. 161) Yunus Emre: A ş kın aldı benden beni Bana seni gerek seni Ben yanarım dünü günü Bana seni gerek seni.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}