Imre Madach - Insanin Trajedisi

Imre Madach - Insanin Trajedisi - T.C KLTR BAKANLII...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI / 2042 Dünya Edebiyatı Dizisi / 16 IMRE MADACH ĐNSANIN TRAJEDĐSĐ Macarca aslından çeviren: Gün BENDERLĐ - György HAZAĐ ::::::::::::::::: Kültür Bakanlığı, 55'inci hükümet döneminde en büyük atılımlarından birini de ÇEVĐRĐ kitaplar konusunda yapmıştır. Bir yandan, daha önce çeşitli kurumlar tarafından yayımlanan kitapların yeniden ve gözden geçirilmiş basımları sürerken, diğer yandan Türkçeye yeni çeviriler kazandırılmıştır. Bu, çok zengin bir ulusal birikime sahip yazılı ve sözlü edebiyatımız ile evrensel kültürün kesişme noktalarının daha belirgin olarak ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Çeviri eserler, edebiyat tarihinin temel taşlarını oluşturan ve çoğu baskıları tükenen kitapları yeniden okurla buluştururken, çağdaş dünya edebiyatının önde gelen temsilcilerinin de tanıtılmasına araç olmuştur. Macar yazar Imre Madach'ın Đnsanın Trajedisi adlı tiyatro eseri de bu tür çalışmalardan yalnızca bir tanesidir. Eseri Türkçeye kazandıran Gün Benderli ve Györg Hazai ile emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. M.Đstemihan TALAY Kültür Bakanı ::::::::::::::::: ÖNSÖZ Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Tercüme Kurulu, dünya klasiklerinin büyük bir bölümünü dilimize (ve kültürümüze) kazandırmıştı. Daha sonra Kültür Bakanlığı'na bağlanan bu kurul, yabancı edebi ve bilimsel eserlerin dilimize çevrilmesi ve yayımlanması yolundaki çalışmaları sürdürmüştür. Doğu ve özellikle Batı dillerinden yapılan çevirilerin ulusal kültürümüze değerli bir katkı sağladığı bir gerçektir. Bu çeviri çalışmaları arasında Macar edebiyatı da göz ardı edilmemiştir. O açıdan Macar yazımının klasik değer taşıyan belli başlı eserleri de Türkçeye aktarılmıştır. Örneğin Geza Gardonyi, Ferenc Herczeg, Mör Jökai, Kelemen Mikes, Ferenc Möra, Zsigmond Möricz, Dezsö Szabö gibi Macar yazarlarının eserleri dilimize kazandırılmıştır. Edebi eserlerin yanında bilimsel yayınlar da değerlendirilmiştir. Örnek olarak Lajos Ligeti, Gyula Nemeth, Sandor Takats gibi bilim adamlarının eserleri de Türkçeye çevrilmiştir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bu alanda özel yayın evlerinin değerli katkılar yaptıklarını da saklamayalım. Örneğin Lajos Zilahy'nin Öldüren Bahar ve Đki Esir adlı romanlarının çevirileri özel yayın evlerinin kitapları arasında çıkmıştır. Sandor Marai, Jözsef Nyirö, Aron Tamasi gibi Çağdaş Macar yazarları da Türkçeye çevrilmeye değer eserler vermişlerdir. Bugüne değin yapılan çeviriler arasında büyük Macar yazarı Imre Madach'ın Az ember tragediaja (Đnsanın Trajedisi) adlı oyununun yer almadığını görüyoruz. Bütün Kültür dillerine tercüme edilmiş olan bu eserin Türkçeye Çevrilmemesi, eserin edebi türünden kökenlenmiştir, sanırım. Imre Madach'ın eseri lirik dram türünde manzum olarak yazılmış bir oyundur. O
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 194

Imre Madach - Insanin Trajedisi - T.C KLTR BAKANLII...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online